zawieszenie i umorzenie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
zawieszenie i umorzenie by Mind Map: zawieszenie i umorzenie

1. zawieszenie

1.1. przeszkody przejściowe

1.2. zawieszenie sensu stricto

1.2.1. z mocy prawa

1.2.1.1. w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej

1.2.2. na podstawie orzeczenia

1.2.2.1. obligatoryjnie

1.2.2.1.1. śmierć strony lub jej przedstawiciela ustawowego; utrata przez nich zdolności procesowej; utrata przez stronę zdolności sądowej; utrata przez przedstawiciela ustawowego ch. takiego przedstawiciela

1.2.2.1.2. braki uniemożliwijące działanie w organie będącym stroną

1.2.2.1.3. brak komunikacji miejscowości strony z siedzibą sądu wskutek nadzwyczajnych wydarzeń

1.2.2.1.4. postępowanie upadłościowe --> przedmiotem sprawy wchodzi w skład masy upadłościowej

1.2.2.1.5. pytanie prawne do TK albo TSUE

1.2.2.1.6. w razie wniesienia skargi ! PO ! wszczęciu postępowania adm. w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności lub wznowienia

1.2.2.1.7. na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli stroną jest podmiot w restrukturyzacji, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w tym zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji

1.2.2.2. fakultatywnie

1.2.2.2.1. jeżeli rozstrzygnięcie zależy od toczącego się postępowania adm./ sądowoadm./ przed TK/ przed TSUE

1.2.2.2.2. wystąpił czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na sprawę WSA

1.2.2.2.3. zły lub błędny adres skarżącego; niewykonanie innych zarządzeń przez skarżącego uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu

1.2.2.2.4. śmierć pełnomocnika, chyba że strona działa osobiście przed sądem

1.2.3. obowiązek podjęcia zawieszonego postępowania (niezależnie od charakteru zawieszenia)

1.2.3.1. w razie śmierci strony, gdy wyłoni się następca prawny albo kurator spadku

1.2.3.2. w razie utraty zdolności sądowej, gdy wyłoni się następca prawny

1.2.3.3. w razie braku przedstawiciela ustawowego, gdy zostanie ustanowiony nowy

1.2.3.4. w razie gdy rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego toczącego się post., gdy uprawomocni się orzeczenie

1.2.3.4.1. sąd może przedtem, stosowanie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie

1.2.4. obowiązek umorzenia zawieszonego postępowania

1.2.4.1. po 3 latach, gdy proces tyle spoczywa albo strona nie uzupełniła braków, które uniemożliwiają nadanie dalszego biegu postępowania

1.2.4.1.1. gdy proces spoczywal 3 lata

1.2.4.2. gdy strona, która straciła zdolność sądową nie ma następcy prawnego, a w każdym razie po upływie 3 lat

1.2.4.3. w razie śmierci strony, po upływie 5 lat

1.2.4.3.1. jeżeli na tej podstawie NSA umorzy post., orzeczenie WSA nabywa przymiotu prawomocności

1.3. spoczywanie procesu

1.3.1. wskutek zgodnego wniosku stron albo na skutek bezczynności stron

1.3.1.1. wniosek o podjęcie wymaga aktywności co najmniej jednej strony

1.3.1.1.1. wniosek taki nie może zostać wystosowany w ciągu pierwszych 3 miesięcy od spoczywania

1.3.1.1.2. sąd jest związany wnioskiem

1.3.1.2. sąd nie jest związany tym wnioskiem

1.4. postanowienie o zawieszeniu

1.4.1. może zapaść na posiedzeniu niejawnym

1.4.2. ta sama forma dla podjęcia; odmowie podjęcia; odmowie zawieszenia

1.4.3. na zawieszenie, umorzenie zawieszonego i odmowe podjecia sluzy zazalenie

1.5. skutki prawne

1.5.1. dla biegu terminów

1.5.1.1. w sytuacji zawieszenia na zgodny wniosek stron albo wskutek niemożności nadania sprawie dalszego biegu

1.5.1.1.1. wstrzymuje terminy sądowe

1.5.1.1.2. nie wstrzymuje terminów ustawowych

1.5.1.2. wszystkie inne przypadki

1.5.1.2.1. wstrzymuje oba typy terminów

1.5.2. dla dopuszczalności podejmowania czynności procesowych

1.5.2.1. zakaz podejmowania wszystkich czynności

1.5.2.1.1. z wyjątkiem tych, które dotyczą podjęcia postępowania albo wstrzymania aktu lub czynności

1.5.2.1.2. zarówno strony, jak i sąd

2. umorzenie

2.1. trwałe przeszkody

2.2. przesłanki obligatoryjnego umorzenia

2.2.1. skuteczne cofnięcie skargi

2.2.2. w razie smierci strony jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego

2.2.2.1. chyba że udział zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania

2.2.3. postępowanie stało się bezprzedmiotowe

2.2.3.1. np. organ uwzględnił w całości skargę

2.3. postanowienie o umorzeniu

2.3.1. może zapaśc na posiedzeniu niejawnym

2.3.2. przysługuje na nie zażalenie