Expertrans - Ebu6 Business Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Expertrans - Ebu6 Business Plan by Mind Map: Expertrans - Ebu6 Business Plan

1. Contact Center

1.1. Phân tích ngành

1.1.1. Yếu tố ảnh hưởng

1.1.1.1. Tăng trưởng

1.1.1.2. Suy thoái

1.1.2. Đặc điểm

1.1.2.1. Xu hương tăng trưởng

1.1.2.2. Số lượng nhân sự tham gia

1.1.3. Quy mô của ngành contact center?

1.1.3.1. Doanh thu?

1.1.3.1.1. 3- 5 tỷ đô (nguồn)?

1.1.3.2. Số công ty tham gia?

1.1.4. Xu hướng trong những năm trước?

1.1.5. Dự báo xu hướng trong các năm tới?

1.1.6. Những ra cản gia nhập ngành?

1.1.7. Số lượng công ty dự kiến tham gia thị trường trong tương lai

1.1.8. Những quy định nào của Chính phủ ảnh hưởng đến ngành

1.2. Maketing - Bán hàng

1.2.1. Chiến lược bán hàng - Phân phối

1.2.2. Chiến lược giá

1.2.3. Xác định vị trí sản phẩm

1.2.4. Quảng bá thương hiệu

1.2.5. Chiến lược quảng bá sản phẩm - thị trường

1.2.6. Quảng Cáo và xúc tiến bán hàng

1.2.7. PR

1.2.8. Hội thảo

1.2.9. Chiến lược thương mại điện tử

1.2.10. Liên minh - Quan hệ đối tác chiên lược

1.2.11. Ngân sách Marketing

1.3. Phân tích thị trường

1.3.1. Quy mô thị trường

1.3.2. Xu hướng

1.3.3. Tốc độ tăng trưởng

1.3.4. Dự báo thị phần

1.3.5. Các quyết định về sản phẩm dịch vụ

1.3.6. Tác động của công nghệ

1.3.7. Tác động của chính phủ với ngành

1.3.8. Thị tường mục tiêu

1.3.8.1. Khách hàng là ai? Mô tả chi tiết

1.3.8.1.1. Doanh nghiệp?

1.3.8.1.2. Cá Nhân???????

1.3.8.2. Giai đoạn phát triển tương đối

1.4. Phân tích cạnh tranh

1.4.1. Tổng quan

1.4.2. Các sự kiện gần đây

1.4.3. M&A

1.4.4. Phân tích chính xác từng doanh nghiệp

1.4.5. Tạo sự khác biệt cho Expertrans

1.5. Đội ngũ quản lý

1.5.1. Tóm tắt năng lực Team

1.5.2. Sơ đồ tổ chức

1.5.2.1. Hiện nay

1.5.2.1.1. EMUM Hoàng Việt Đức

1.5.2.2. Tương Lai

1.5.2.2.1. EMUM Hoàng Việt Đức

1.6. Dự báo tài chính

1.6.1. Tổng doanh thu

1.6.2. Dự báo đơn vị

1.6.3. Chi phí hàng hóa đã bán

1.6.4. Tổng lãi

1.6.5. Chi phí Marketing

1.6.6. Phí thâm nhập thị trường ??????

1.6.7. Tiền thuê

1.6.8. Các tiện ích

1.6.9. Hoa hồng

1.6.10. Phí thuê chuyên gia

1.6.11. Hoa Hồng

1.6.12. Đi lại & Giải trí

1.6.13. R&D

1.6.14. Thuế trong nước

1.6.15. Thuế Địa phương nơi EXP thâm nhập thị trường

2. Staffing

2.1. Phân tích ngành

2.1.1. Xu hướng

2.1.2. Triển vọng nhu cầu

2.2. Overview

2.2.1. Motivation

2.2.2. Goals

2.2.3. Deliverables

2.3. Constraints

2.3.1. Budget

2.3.1.1. Materials

2.3.1.2. Personnel

2.3.1.3. Services

2.3.1.4. Duration

2.3.2. Deadline

2.3.3. Requirements

2.4. Schedule

2.4.1. Project Start

2.4.1.1. Project specifications

2.4.1.2. End User requirements

2.4.1.3. Action points sign-off

2.4.2. Phase 1

2.4.2.1. Top Priorities

2.4.2.2. Medium Priorities

2.4.2.3. Low Priorities

2.4.3. Phase 2

2.4.3.1. Top Priorities

2.4.3.2. Medium Priorities

2.4.3.3. Low Priorities

2.4.4. Phase 3

2.4.4.1. Top Priorities

2.4.4.2. Medium Priorities

2.4.4.3. Low Priorities

2.5. Scope

2.5.1. What is included

2.5.2. What is excluded

2.6. Resources

2.6.1. Project Manager

2.6.2. Team Members

2.6.2.1. Staffing Executive

2.6.3. Budget

2.6.4. Assets

2.7. Partner

2.8. Cấu trúc

2.8.1. Manager

2.8.2. Tổng đài viên

2.8.3. Support

2.9. Sản phẩm

3. Giới thiệu Expertrans

3.1. EBU6

3.1.1. Ngành nghề kinh doanh chính

3.1.1.1. Staffing

3.1.1.2. Call Center Service

3.1.2. Mục tiêu tương lai

3.1.3. Thực trạng

3.2. Tầm nhìn - Sứ mệnh

3.3. Lịch sử Expertrans

4. Nguồn

4.1. Sơ Cấp

4.1.1. Nghiên cứu cá nhân

4.1.1.1. Kết quả bảng điều tra

4.1.1.2. Thăm thực tế

4.1.1.3. Đối thoại với chuyên nga trong ngành

4.2. Thứ cấp

4.2.1. Sách báo tạp chí

4.2.2. Báo cáo

4.2.3. Số liệu chính phủ

4.2.4. Mạng Internet