Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Функції вчителів-дефектологів і практичних психологів спеціальних навчальних закладів

1.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу, який у спеціальних навчальних закладах характеризується корекційно - розвивальною спрямованістю;

1.1.2. Проведення спеціальних, індивідуальних та фронтальних розвивальних занять;

1.1.3. Психолого-педагогічне вивчення та психокорекція особливостей розвитку дітей з ООП.

1.2. Функції вчитетелів- дефектологів і практичних психологів навчальних закладів з інклюзивною формою навчання

1.2.1. Реалізація психолого-педагогічного, корекційно-розвивального супроводу дітей з ППФР;

1.2.2. Надання консультативно - методичної допомоги педагогам, які працюють з дітьми з ООП, а також їхнім батькам;

1.2.3. Участь в розробці ІПР дитини.

1.3. Варіанти організації співробітництва

1.3.1. Формування груп навчальних закладів (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів), які інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти;

1.3.2. Укладання відповідних угод між ЗЗСО з інклюзивною формою навчання та спеціальним навчальним закладом, реабілітаціійним центром, медичною установою.

1.3.3. Організація співпраці зі спеціалістами ІРЦ, які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогів і батьків.

2. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

2.1. Обов'язки вчителя

2.1.1. Складати плани уроків та проводити уроки;

2.1.2. Контролювати навчання учнів та допомагати їм;

2.1.3. надавати матеріали асистентові вчителя.

2.2. Обов'язки асистента - вчителя

2.2.1. Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі;

2.2.2. Контролювати виконання вправ на закріплення;

2.2.3. Контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

2.3. Спільні дії

2.3.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати;

2.3.2. Обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати;

2.3.3. Вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

3. Професійне співробітництво психолога та логопеда

3.1. 1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

3.2. 2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

3.3. 3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

3.4. 4. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

3.5. 5. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

4.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

4.1.2. Надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження;

4.1.3. Надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним

4.2. Консультування педагогів

4.2.1. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі.

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

4.3.1. Розробка і реалізація програм (проведення тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів, виступів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної термінології.

5. Основні напрями професійного співробітництва корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

5.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

5.1.2. Надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираження вторинних і третинних відхилень у розвиткові дитини);

5.1.3. Надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі;

5.1.4. Безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини.

5.2. Консультування педагогів

5.2.1. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі;

5.2.2. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу заняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів.

6. Основні напрями професійного співробітництва соціального педагога з педагогами

6.1. Участь у розробціі ііндивіідуальноїї Програми розвитку дитини

6.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

6.1.2. Надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини;

6.1.3. Надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі.

6.2. Консультування педагогіів

6.2.1. Щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини;

6.2.2. Щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини;

6.2.3. Щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації;

6.2.4. Щодо використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі.

6.3. ІІнформування вчителя та асистента вчителя

6.3.1. Про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі;

6.3.2. Про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально- педагогічного супроводу дитини.