Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Asse...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Assessment Demands And Their Learning Strategies (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006) by Mind Map: Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Assessment Demands And Their Learning Strategies (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006)

1. 04. Resultaten

1.1. Alleen de 'paired cases' worden meegewogen

1.1.1. Studenten die zowel de eerste als de laatste sessie hebben bijgewoond en dus alle testen hebben ingevuld.

1.2. hoofddoel analyse resultaten

1.2.1. het verkennen van de relaties tussen intentionele leerstrategieen van studenten, hun percepties van de assessment-eisen en de daadwerkelijke strategieen die ze hebben toegepast.

1.3. 1. Studenten in de ABL module adopteren een meer diep leren strategie en minder een oppervlakte leren strategie dan studenten in de PBL module.

1.4. 2. Er waren geen verschillen tussen deze twee groepen als het gaat om intentionele leerstrategieen en hun percepties van de assessment-eisen

1.5. 3. Voor de ABL en de PBL module is er een duidelijke positieve correlatie tussen de intentionele leerstrategie, de daadwerkelijk toegepaste leerstrategie en hun perceptie van de assessment eisen

1.5.1. Studenten die van plan zijn om oppervlakte leren strategieën toe te passen, zien ook de assessment eisen als 'oppervlakkig' en zullen deze strategieën dan ook toepassen.

1.6. 4. Ondanks een sterke correlatie tussen daadwerkelijk toegepaste diep leren strategie en de 'diepe' percepties van de assessment eisen van studenten, bestaat er een zwakkere associatie tussen de intentionele diep leren strategie en de de diepere percepties van de assessment.

1.7. 5. Correlatie met de daadwerkelijk toegepaste oppervlakte leren leerstrategie en oppervlakte benadering van de assessment eisen is zeer laag tot verwaarloosbaar.

2. 00. Abstract

2.1. doel

2.1.1. Onderzoek had als doel om te bepalen of studenten in een herontworpen cursus...

2.1.1.1. 1. verschillende percepties hadden over de eisen van toetsing

2.1.1.2. 2. of ze hun leerstrategieen zouden aanpassen richting diep leren

2.2. resultaat

2.2.1. original assignment-based (ABL) en problem-based (PBL)

2.2.1.1. tegen de verwachtingen in ontwikkelde de studenten MEER dieper leren en MINDER oppervlakte leren strategieen

2.2.2. geen verschillende percepties in eisen van toetsing gemeten

2.2.3. studenten die hun intenties uitspreken om een bepaalde leerstrategie toe te passen, zien de toetseisen in dat licht en passen ook daadwerkelijk een gerelateerde leerstrategie toe.

3. 01. Introduction

3.1. In veranderende samenleving meer behoefte aan kritische, probleemoplossende, zelf-regulerende competenties

3.1.1. kritiek hoger onderwijs dat deze onvoldoende wordt ontwikkeld

3.1.2. het ontbreek de studenten vaak aan de kwaliteiten die samenhangen met een diep leren benadering.

3.1.2.1. de vaardigheid om een professionele situatie te benaderen en daar actie op te ondernemen

3.1.2.2. het begrijpen van de structurele complexiteit van de taak

3.1.2.3. het begrijpen van de rationale achter de feiten

3.1.2.4. het betekenisvol maken van de taak

3.2. assessment methodiek

3.2.1. een hele belangrijke contextuele variabele die de leerstrategie van de student beinvloed

3.2.1.1. studenten kunnen schakelen tussen oppervlakte- en diepte benaderingen (leren) om aan te sluiten bij de methode van toetsing

3.2.1.2. Biggs' presage-process-product systems model of teaching and learning': 3P-model

3.2.1.2.1. 3P-model

3.2.1.2.2. Studenten reageren verschillend op onderwijs- en instructiecontext afhankelijk van hun perceptie van deze context en de vereisten.

3.2.1.3. "hidden curriculum"

3.2.1.3.1. "The hidden curriculum, which largely depended on students' interpretation of what the assessment system valued and required, in practice replaced the stated curriculum" (p.224)

3.2.1.4. Niet veel onderzoek met empirisch bewijs voor de relatie tussen de intentionele studie- en leerbenaderingen van studenten, hun perceptie van de eisen van nieuwe vormen van assessment en hun eigenlijke leerstrategieen.

3.2.1.4.1. onderzoek gaat vaak voorbij aan de leeromgeving waar assessment een onderdeel van is.

4. 02. Students' Perception of the Assessment Demands and their Study Approaches

4.1. Vier studies in afgelopen decennia die empirisch bewijs hebben aangedragen voor de relatie tussen de percepties van studenten wat betreft de vereisten van de assessment en hun leerstrategieen

4.1.1. 1. Tang (1994)

4.1.1.1. doel

4.1.1.1.1. doel was om de gewoonlijke manier van leren door studenten en voorbereidingsstrategieen voor de assessments te vergelijken in de sitiuatie van korte essay-vragen en (hoger orde denkvaardigheden) cursus-opdrachten

4.1.1.2. resultaten

4.1.1.2.1. studenten die een oppervlakkige benadering hebben passen meer lager orde strategieen toe tijdens het studeren voor het assessment, studenten die een dieper leren benadering hebben, passen hogere orde strategie toe

4.1.1.2.2. de nieuwe vorm van assessment was voor studenten een nieuwe ervaring

4.1.2. 2. Scouller (1996)

4.1.2.1. doel

4.1.2.1.1. het onderzoeken van leerstrategieen van studenten (diep of oppervlakkig) en hun percepties van de intellectuele vaardigheden die worden getoetst (lager of hoger orde) binnen twee assessment contexten binnen dezelfde module, een essay en een korte antwoord toets.

4.1.2.2. resultaten

4.1.2.2.1. De methode van assessment beïnvloedt sterk de wijze waarop de studenten leren en zich voorbereiden op de assessment taak

4.1.2.2.2. Vergeleken met Tang (1994)

4.1.3. 3. Sambell et al. (1997)

4.1.3.1. doel

4.1.3.1.1. Breder perspectief in onderzoek naar het effect van assessment door te kijken naar verschillende vormen van assessment en naar verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het leren van studenten.

4.1.3.2. resultaten

4.1.3.2.1. studenten reageren negatief op wat zij zien als traditioneel toetsen, en passen bewust lager orde leerstrategieen toe.

4.1.3.2.2. Bij nieuwe vormen van assessment voelen studenten zich uitgedaagd en passen hoger orde strategieen toe.

4.1.3.2.3. student criteria voor assessment om een positief effect te hebben op leren

4.1.3.2.4. Er is waarschijnlijk een verschil tussen wat studenten vinden over dat hun leren wordt versterkt door de context van de alternatieve wijze van assessment en hun echte leergedrag.

4.1.4. 4. Segers et al. (2001)

4.1.4.1. doel

4.1.4.1.1. Het meten van de validiteit van de 'OverAll Test'

4.1.4.2. resultaten

4.1.4.2.1. hoewel studenten en docenten de relevantie van de test beschrijven en de doelen van de test onderschrijven, geven ze diverse redenen aan waarom dit instrument ze niet in de richting van het diep leren

4.1.4.2.2. mismatch tussen de instructie benadering (PBL) en hun perceptie van de eigenlijke implementatie van deze benadering

4.1.4.2.3. Het is niet de assessment die problematisch is, maar de alignment van de instructie, het leerproces van de studenten en het assessment zoals het wordt gezien door de studenten en docenten.

4.2. Doel van onderzoek

4.2.1. Dit onderzoek bouwt verder op het theoretisch- en conceptueel kader van de besproken onderzoeken

4.2.2. Verder verkennen van de condities voor assessment om het leerproces te sturen door het effect van de implementatie van een specifiek assessment instrumen, nl. de OverAll Test, te onderzoeken

4.2.2.1. expliciete aandacht voor de alignment

4.2.2.2. herontwerp van de leeromgeving

4.2.3. Hoofdvraag

4.2.3.1. In welke mate zetten studenten meer diep-leren strategieen in in de herontworpen module dan in de originele module?

4.2.3.1.1. Twee variabelen worden meegenomen

5. 03. Method

5.1. Deelnemers

5.1.1. twee opeenvolgende cohorten 2e jaars studenten

5.1.1.1. module International Business Strategy

5.1.1.2. 1e cohort

5.1.1.2.1. assignment-based

5.1.1.2.2. n = 406

5.1.1.3. 2e cohort

5.1.1.3.1. problem-based, herontwerp

5.1.1.3.2. n = 312

5.2. Module International Business Strategy

5.2.1. verplichte cursus begin jaar twee International Business Program

5.2.2. studenten hebben in eerste jaar al ervaring opgedaan met verschillende instructiebenaderingen

5.2.2.1. van assignment-based naar meer problem-based

5.2.2.2. ook ervaring met verschillende assessment taken

5.2.2.2.1. performance-based assessment

5.2.2.2.2. OverAll Tests

5.2.2.2.3. Knowledge Test

5.2.3. opzet module 'assignment based'

5.2.3.1. studenten werkten in kleine tutorial groepjes aan taken die 'assignments' werden genoemd

5.2.3.2. een set vragen die door behulp van het boek beantwoord moesten worden

5.2.3.3. twee studenten verzorgden een presentatie van de relevante hoofdstukken en hun antwoorden van de vragen

5.2.3.4. daarna ruimte voor discussie

5.2.4. mismatches module 'assignment based'

5.2.4.1. module werd vergeleken met de instructie principes verkregen uit de constructivistische proposities van Savery & Duffy

5.2.4.1.1. 1. Begrip ligt in onze interactie met de omgeving

5.2.4.1.2. 2. Cognitieve conflicten of verwondering is de stimulus van leren en bepaalt de organisatie en karakter van wat er geleerd wordt.

5.2.4.1.3. 3. Kennis ontwikkeld zich door sociale onderhandeling en door de evaluatie van het aantoonbare begrip van het individu.

5.2.4.2. 1. De taken hebben het format van assignments in plaats van omschrijvingen van een aantal gebeurtenissen (problemen) die geanalyseerd dienen te worden.

5.2.4.2.1. de assignments stimuleren de studenten niet om meerdere representaties van een probleem te ontwikkelen, ook niet om een probleem diep te analyseren door verschillende perspectieven tegen elkaar af te zetten.

5.2.4.2.2. er wordt geen eigenaarschap ontwikkeld

5.2.4.3. 2. Er is vrij weinig relevante bronnen te bestuderen

5.2.4.3.1. studenten worden niet uitgenodigd om verschillende bronnen met elkaar te vergelijken

5.2.4.3.2. er wordt geen eigenaarschap ontwikkeld, niet over het probleem of het proces van probleem oplossen

5.2.4.3.3. de studenten worden niet uitgedaagd om ideeen te testen tegen alternatieve standpunten en contexten

5.2.4.4. 3. De cursus bestaat uit kleine, losse taken die losjes verband houden met elkaar

5.2.4.5. 4. Door het geven van de presentaties schoten de mede-studenten in een (mogelijk) passieve houding

5.2.4.6. 5. Het assessment (en daar werd het cijfer op gebaseerd) had een zwaartepunt bij het reproduceren van kennis, versterkt het oppervlakkige leren in plaats van diep leren

5.2.5. opzet herontwerp, module problem-based

5.2.5.1. 1. De problemen die gepresenteerd werden aan de studenten waren in de context van een bestaand bedrijf.

5.2.5.2. 2. Studenten worden gevraagd zelf het probleem te definieren

5.2.5.2.1. eigen leerdoelen formuleren

5.2.5.2.2. startpunt voor zelfstudie student

5.2.5.3. 3. Geen literatuurreferenties en aantal mogelijke bronnen is uitgebreid

5.2.5.3.1. stimuleren van meer verscheidenheid in zoeken naar informatie en het uitdagen van de studenten om hun ideeen te testen tegenover alternatieve standpunten

5.2.5.4. 4. Stimuleren van actieve participatie van alle groepsleden door vervangen van presentaties met groepsdiscussie

5.2.5.4.1. "problem-analysis using the seven-jump learning procedure" (fig. 4, p. 231)

5.2.5.5. 5. Implementeren van de OverAll Test

5.2.5.5.1. constructive alignment

5.2.5.5.2. vragen worden geformuleerd die vereisen dat studenten hun kennis en vaardigheden als een instrument inzetten om een probleem te beschrijven, te analyseren, op te lossen en daarover te evalueren.

5.3. Instrumenten

5.3.1. Assessment Perception Questionnaire (Scouller & Prosser, 1994)

5.3.1.1. Meet de percepties van studenten over het cognitieve niveau dat gemeten wordt door de assessment-taken.

5.3.1.1.1. Schaal 1 = lager orde oppervlakte leren vaardigheden

5.3.1.1.2. Schaal 2 = hoger orde vaardigheden over diep leren

5.3.2. Study Process Questionnaire (Biggs, 1987)

5.3.2.1. meet de toegepaste leerstrategieen

5.3.2.1.1. 1. Oppervlakte leren

5.3.2.1.2. 2. Diep leren

5.3.2.1.3. 3. Prestatiegericht

5.3.2.2. voor dit onderzoek hebben ze de SPQ aangepast

5.3.2.3. kan toegepast worden om de resultaten van innovaties gericht op diep leren te meten.

5.4. Procedure

5.4.1. De vragenlijsten zijn afgenomen in de tutorial groepen.

5.4.2. De SPQ is twee keer afgenomen

5.4.2.1. Aan het begin van de module werden de leerstrategieen gemeten die de studenten van plan waren om in te zetten.

5.4.2.1.1. Er wordt aangenomen dat dit hun gewoonlijke leerstrategie representeert, omdat studenten met name hun antwoorden op eerdere ervaringen baseerden en niet beïnvloed worden door kennis over de module .

5.4.2.2. In de laatste sessie voor het assessment werd aan studenten gevraagd om uiteindelijk ingezette leerstrategieen aan te geven.

5.4.3. Vervolgens werd de APQ afgenomen

5.4.3.1. niet duidelijk voor of na assessment

5.5. Methode van analyse

5.5.1. t-test

5.5.1.1. analyse verschil tussen de intentionele en de daadwerkelijke leerstrategieen van de studenten

5.5.1.2. APQ in beide condities (origineel en herontwerp)

5.5.1.3. t-test gebruik je om te toetsen of het gemiddelde van twee groepen statistisch verschillen

5.5.2. correlationele analyse

5.5.2.1. correlaties worden berekend van de scores op de afzonderlijke uitspraken met de totale score op de schaal, de item-totaal correlatie

5.5.2.2. correlatie is een empirische relatie tussen twee variabelen

5.5.2.2.1. 1. Veranderingen in de ene worden geassocieerd met verandering in de andere

5.5.2.2.2. 2. Specifieke eigenschappen van de ene variabele worden geassocieerd met de specifieke eigenschappen van de andere

6. 05. Discussion and conclusion

6.1. Waarom zetten studenten in de PBL module meer oppervlakte leren strategieen in dan de studenten in de ABL module?

6.1.1. 1. Andere contextuele elementen die de ervaringen van de studenten karakteriseren hebben de studenten in een oppervlakkige benadering gedwongen (Thomson and Falchikov, 1998)

6.1.1.1. study orchestration

6.1.1.1.1. studiebenadering die wordt aangenomen door de individuele student of groep studenten, onder invloed van de context

6.1.1.1.2. studiebenaderingen worden beinvloed door het kwalitatieve niveau van perceptie van het individu van kernelementen in de leeromgeving

6.1.2. 2. Er vanuit gaande dat studenten de benodigde strategieen tot hun beschikking hebben organiseren hun studie om de taak voor elkaar te krijgen (Tang, 1994)

6.1.2.1. in de afwezigheid van deze strategieen, studenten moeten dan vertrouwen op de aanwezige strategieen, of nieuwe adopteren. Ook in de PBL conditie kan het dus zijn dat studenten dat niet doen en lagere orde leerstrategieen toepassen.

6.2. Waarom was er geen verschil in de percepties van de assessment eisen tussen de studenten in de PBL-module en de studenten van de ABL-modue?

6.2.1. Waarom hebben de studenten in de PBL module geen 'dieper leren' perceptie van deze assesment eisen?

6.2.1.1. Kan verklaart worden doordat studenten het concept 'begrip' verschillend interpreteren

6.2.1.2. Studenten met een oppervlakkige leerbenadering zouden niet kunnen differentieren tussen de concepten 'begrip', 'terughalen' en 'feitelijk terughalen'.

6.2.1.2.1. Dit zijn concepten die in de APQ-vragenlijst gebruikt worden en dus misschien niet goed worden begrepen. Daar is in dit onderzoek echter geen argument voor aan te wijzen.

6.3. Je moet voorzichtig zijn in het interpreteren van de patronen in termen van causaal verband en het inzetten van strategieen door studenten.

7. 06. Implications for Educational Practice

7.1. De bevindingen wijzen er op dat ondanks dat assessment het leren stuurt, het mechanisme veel complexer is dan gedacht.

7.2. Hoe kun je als docent, terwijl je assessment taken meer richting dieper leren brengt, je studenten ondersteunen in het aanpassen van hun leerstrategieen?

7.2.1. 1. De docent moet de assessment eisen zo duidelijk mogelijk communiceren, zodat studenten een zo juist mogelijke perceptie van de eisen krijgen en daar vervolgens op kunnen antwoorden.

7.2.1.1. Maak ze onderdeel van het debat.

7.2.1.2. Houd rekening met het feit dat dat studenten ervaring hebben met assessment taken die met name gericht zijn het reproduceren van kennis, en deze ervaringen vormen de basis van het inzetten van studie strategieën en zijn van invloed op de perceptie die zij hebben over toekomstige assessment eisen.

7.2.1.3. Besteed meer aandacht aan formatieve assessment: om het leren te bevorderen, ook op het niveau van leerstrategieen.

7.2.2. 2. Doordat er een associatie is tussen de percepties van studenten van de assessment eisen en hun daadwerkelijk ingezette leerstrategieen, wordt er gesuggereerd dat docenten en curriculum ontwerpers rekening moeten houden met hoe studenten kernelementen in hun leeromgeving percipiëren.

7.2.2.1. "It is not the constructive alignment as designed but as perceived that impacts upon students' learning" (p. 238)

7.2.3. 3. Het betreft een innovatie, daar kan wat verzet tegen zijn waardoor er de neiging ontstaat terug te vallen op de gewoonlijke aanpak. Geef studenten tijd en om de veranderingen volledig te begrijpen.