AZ ISKOLAI MUNKA KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AZ ISKOLAI MUNKA KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSA by Mind Map: AZ ISKOLAI MUNKA KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSA

1. Információs funkció

1.1. Pedagógusok munkájához szükséges információk biztosítása

1.1.1. Pedagógiai és módszertani szakirodalom

1.1.2. Tantárgyakhoz kötődő érdekességek újdonságok

1.1.3. Tankönyvek különgyűjteménye (az oktatásban aktuálisan használt és éppen nem használt tankönyvek gyűjteménye)

1.1.4. A tanórán használható, a tanulók számára írt ismeretterjesztő művek

1.1.5. Könyvtári források a tanítás eszközében: szótárak, lexikonok, szöveggyűjtemények, albumok, ismeretterjesztő filmek, játékok

1.1.6. Pályázatok figyelése

1.1.7. Sajtófigyelés

1.2. A pedagógusok és a tanulók munkájához szükséges információk és információs eszközök biztosítása

1.2.1. Kötelező és ajánlott olvasmányok megfelelő számban

1.2.2. Ismeretterjesztő művek - az iskolai ped. programnak megfelelően

1.2.3. Kézikönyvek az iskolai ped. programnak megfelelően

1.2.4. Tankönyv-különgyűjtemény a tanulás szolgálatában

1.2.5. Az önművelés és a kikapcsolódás biztosításához szükséges dokumentumok és információforrások biztosítása

1.2.6. Napilapok, helyi sajtótermékek, az iskola életének fontos kiadványai (ld. diáklapok)

1.2.7. Könyvtári honlap, blog, kommunikációs felület

1.3. Az iskolavezetés munkájához szükséges információk biztosítása

1.3.1. Legújabb pedagógiai iráyzatok

1.3.2. Legújabb pedagógiai módszerek

1.3.3. Az iskolával kapcsolatos jogszabályok elérése

1.3.4. Minisztériumi közlemények

1.3.5. Kerületi/térségi rendeletek...

1.3.6. Az iskolai életével kapcsolatos bármilyen híranyag

1.3.7. Pályázatok

1.3.8. Sajtófigyelés

1.4. Iskolatörténeti különgyűjtemény

1.4.1. Tematikai csoportosítás

1.4.1.1. Az iskola életével kapcsolatos művek

1.4.1.2. Az iskola pedagógusaival és diákjaival kapcsolatos

1.4.1.3. Az iskola pedagógusai és diákjai által alkotott művek

1.4.1.3.1. Híres tanárok, diákok életműve

1.4.1.4. Alapdokumentumok

1.4.1.4.1. Pedagógiai program, iskolai rendelkezések, az irattárba még nem került, fontos, de naponta már nem használt hivatalos dokumentumok

1.4.1.5. Iskolaui évkönyvek, diáklapok

1.4.1.6. Kisfilmek (diákok munkái, pályázati anyagok, sajtóban megjelenő munkák)

1.4.1.7. Az iskola a helyi, regionális és országos hírakben (sajtófigyelés)

1.4.2. Formai csoportosítás

1.4.2.1. Önálló művek

1.4.2.1.1. Évkönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, saját sajtótermékek

1.4.2.2. Töredékes/külünlenyomat formájában gyűjthető művek

1.4.2.2.1. Analóg formában

1.4.2.2.2. Digitálisan

1.4.2.3. Plakátok, kisnyomtatványok

1.4.2.3.1. Analóg formában

1.4.2.3.2. Digitálisan

1.4.2.4. Állóképek

1.4.2.4.1. Analóg formában

1.4.2.4.2. Digitálisan

1.4.2.5. Mozgóképek

1.4.2.6. Hangzó dokumentumok

1.4.2.6.1. Analóg formában

1.4.2.6.2. Digitálisan

1.5. A könyvtári rendszer elérése eszközök és infromációs szolgáltatások segítségével

1.5.1. Megfelelő számítógépes és informatikai infrastruktúra

1.5.2. Hozzájutás a könyvtári rendszer infromációihoz, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, digitális másolatok kérése...

2. Nevelési-oktatási funkció

2.1. Pedagógiai és törvényi alapja

2.1.1. Pedagógiai paradigmaváltás - könyvtári funkcióváltás (a rendszerezett tudás átadásától a források értelmezéséig...

2.1.2. NAT-ban foglalt funkció: a tanulás fontos színtere

2.2. Könyvtárhasználati órák

2.2.1. Könyvtárinformatika

2.2.2. Könyvtárhasználat

2.2.3. Könyvtárismeret

2.3. Tanórákhoz kötődő könyvtárpedagógiai lehetőségek

2.3.1. Minden tantárgyhoz és műveltségterülethez lehet úgy kapcsolódni, hogy könyvtárpedagógiai tevékenység is folyjon a tanórán

2.3.1.1. Magyar nyelv és irodalom, matematika, élő idegen nyelv, ember és társadalom, ember a természetben, földünk - környezetünk, mozgókép- és médiaismeret, ének-zene, életvitel és gyakorlati ismertek, testnevelés és sport, szakmai tárgyak a középszintű oktatásban, az egyes felsőoktatási kurzusok könyvtárhasználati hozadékai (pl. hivatkozások)

2.3.1.2. Módszerek: infromációforrásokra nem építő, infromációforrások tartalmát direkt tanító, forrásalapú feldolgozás (1 forrás, több forrás, könyvtári forrás)

2.4. Nem tanórákhoz kötődő könyvtári és pedagógiai funkciók

2.4.1. Versenyfelkészítés

2.4.1.1. Célcsoport szempontjából

2.4.1.1.1. Diákok felkészítése

2.4.1.1.2. Pedagógusok segítése

2.4.1.2. Tematikus bontás

2.4.1.2.1. Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

2.4.1.2.2. Más tantárgyi verseny

2.4.2. Tehetséggondozás

2.4.3. Felzárkóztatás

2.4.3.1. Olvasásfejlesztés

2.4.3.2. Tanulásmódszertani felzárkóztatás

2.4.3.2.1. Tanulásszervezési stratégiák

2.4.3.2.2. Tantárgyakhoz kötődő tanulási stratégiák

2.4.4. "Tanulószoba"

2.4.5. Iskolai színtér

2.4.6. Integrációs funkció

2.4.6.1. Pl. befogadó közeg autisták, egyéb BTMN-es és SNI-s diákok (és pedagógusok) számára a tanórákon és a tanórákon kívül, de nem gyerekmegőrző

2.4.7. Foglalkozások, egyéb programok színtere, bázisa

2.4.8. Projektek, rendhagyó pedagógiai megmozdulások, modern pedagógiai módszerek segítése

3. A megvalósítás feltétei

3.1. Tárgyi feltételek

3.1.1. A könyvtár megléte, elhelyezkedése, terei, iskolán belüli fizikai léte

3.1.2. Maguk a dokumentumok és az infrastrukturális feltételek

3.2. Személyi feltételek

3.2.1. Könyvtárostanár

3.2.2. Kooperációs lehetőségek a könyvtárostanár és pedagógusok/diákok között

3.2.2.1. Speciális eset: pl. kettős óravezetés

3.2.2.2. Tanóra a könyvtárban

3.2.2.3. Könyvtárhasználati óra csoportbontásban

3.2.2.4. Könyvtárhasználati óra

4. Bakó Katalin (könyvtárostanár - magyartanár szak, IV. évf. 2018/2019, tavaszi félév Eszterházy Károly Egyetem

5. Speciális funkciók (az iskolai munka közvetett támogatása a könyvtárostanárok szervezett és egyéni egyéni ön- és továbbképzése által)

5.1. Nem hagyományos helyszínek, nem hagyományos szerepek - elsősorban a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

5.2. Helyszínek, szerepek, lehetőségek

5.2.1. A könyvtárosokkal (nem könyvtárostanárokkal) való kapcsolattartás

5.2.2. Könyvtárostanár az egyesületi életben (KTE) - a Könyvtárostanárok Egyesülete munkájának segítése (javaslatok öszeállítása a szaktárcák felé)

5.2.3. Könyvtárostanár a hallgatók módszertani képzésében (nem könyvtár és könyvtárostanár szakos hallgatók könyvtárhasználati képzése)

5.2.4. Könyvárostanár a könyvtárosképzés szolgálatában - pl. módszertani segítség, bemutatóórák a könyvtárostanár hallgatók számára

5.2.5. Könyvtárostanár a továbbkézpésben és a posztgraduális továbbképzésben

5.2.6. Részvétel a kerület/település/régió könyvtárostanári közösségeiben

6. Felhasznált irodalmak:

6.1. Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea (2012): Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 190 p.

6.2. Forrás: Dömsödy Andrea (2009): Könyvtár az iskolában, A könyvtár funkciói, működése a hatékony iskolában In: Oktatás-Informatika, 1. sz. 67-77. p., URL: Oktatás-Informatika Folyóirat 2009. 1.szám Utolsó letöltés: 2018.12.25.