ประเภทสินเชื่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทสินเชื่อ by Mind Map: ประเภทสินเชื่อ

1. จำแนกตามสถาบันการเงิน

1.1. 1.วัตถุประสงค์

1.2. 2.แหล่งที่มาของผู้ให้สินเชื่อ

1.3. 3.ลักษณะการใช้เงิน

1.4. 4.ระยะเวลาการชำระคืนหรือ ลักษณะการให้บริการ

1.4.1. ระยะสั้น

1.4.1.1. เงินเบิกเกินบช.O/D

1.4.1.2. ซื้อลดตั๋วเงินCBD

1.4.2. ระยะยาว

1.5. 5.หลักประกัน

1.5.1. มีหลักทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำ

1.5.2. ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ

2. จำแนกตามเศรษฐกิจมหภาค

2.1. 1.สินเชื่อภาครัฐบาลหรือหนี้สาธารณะ

2.2. 2.สินเชื่อภาคเอกชน

2.2.1. เพื่อธุกิจ

2.2.2. เพื่อการบริโภค

2.2.2.1. รวมถึง

2.2.2.1.1. สินเชื่อค้าปลีก

2.2.2.1.2. สินเชื่อส่วนบุคคล

2.2.2.1.3. สินเชื่อรถยนต์

3. หน่วยงานรัฐที่กู้เงินจากในเเละนอกประเทศ เพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ จะกู้ก็ต่อเมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

4. จำแนกสินเชื่อของภาครัฐ

4.1. 1.ตามแหล่งที่มาของเงินกู้

4.1.1. ในประเทศ

4.1.2. ต่างประเทศ

4.2. 2.แบ่งตามระยะเวลาของการกู้

4.2.1. ระยะสั้น

4.2.2. ระยะยาว

4.3. 3.เเบ่งตามลักษณะหนี้

4.3.1. หนี้เบื้องต้น > เกิดจากการขายหลักทรัพย์ระหว่างรัฐบาลเเละเจ้าหนี้

4.3.2. หนี้สุทธิ > หนี้เบื้องต้นหักด้วยเงินทุนที่กันไว้

4.4. 4.เเบ่งตามลักษณะการจำหน่าย

4.4.1. หนี้ที่จำหน่ายได้ > ผู้ถือพันธบัตรรัฐอาจจะขายให้แก่ใครก็ได้ที่ต้องการ

4.4.2. หนี้ที่จำหน่ายไม่ได้ > จะถูกกำหนดการขายให้แก่รัฐบาลผู้ออกธนบัตรเท่านั้น

4.5. 5.เเบ่งตามวิธีก่อหนี้สาธารณะ

4.5.1. ตามเหตุผลและเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ

4.6. 6.เเบ่งตามความมุ่งหมายของการกู้

4.6.1. กู้เพื่อการลงทุนหรือรายได้ไม่เพียงพอ กู้เพื่อเหตุผลพิเศษ

5. ให้โอกาสกับนักลงทุนขนาดเล็ก ใหญ่ ให้ได้เงินทุนในหลายลักษณะตาม วัตถุประสงค์ ทั้งระยะสั้นเเละยาว

5.1. สินเชื่อที่นิยม

5.1.1. เพื่อเงินทุนหมุนเวียน

5.1.2. มีการกำหนดคืนเงินต้นที่เเน่นอน

5.1.3. เรียกชำระคืน

5.1.4. ธนาคารร่วมกันให้

6. ให้แก่บุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบธุกิจ

6.1. สินเชื่อที่ต้องผ่อนชำระตามกำหนด

6.2. สินเชื่อประเภทหมุนเวียน