นายวิลาศ เฟื่องระย้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นายวิลาศ เฟื่องระย้า by Mind Map: นายวิลาศ เฟื่องระย้า

1. 1. ผลงานที่เกิอดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ และรางวัลที่ได้รับจากการพัฒนางานในหน้าที่

1.1. 1.1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.1.1. 1.1.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1.1.1.1. - องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

1.1.1.2. - กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1.1.1.3. - กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

1.1.1.4. - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.1.1.5. - กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

1.1.1.6. - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

1.1.1.7. - ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม

1.1.1.8. - จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

1.1.2. 1.1.2 งานครูที่ปรึกษา

1.1.2.1. - ควบคุมดูแล ส่งเสริม จัดทำข้อมูลประวัตินักเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

1.1.2.2. - ติดตามผลประเมิน "ผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา"

1.1.3. 1.1.3 งานปกครอง

1.1.3.1. - ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1.1.3.2. - แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท

1.1.3.3. - กิจกรรมส่งเสริมคนดี

1.1.4. 1.1.4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1.1.4.1. - จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา

1.1.4.2. - ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.1.4.3. - ส่งเสริมการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางาน

1.1.5. 1.1.5 งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา

1.1.5.1. - ควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ

1.1.5.1.1. - การทำประกันอุบัติเหตุ

1.1.5.1.2. - การตรวจสุขภาพหาสารเสพติด

1.1.5.1.3. - ให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา

1.1.6. 1.1.6 งานโครงการพิเศษ และการบริหารชุมชน

1.1.6.1. - ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center

1.1.6.2. - ฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป

1.1.6.3. - โครงการรับเสด็จฯ พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.1.6.4. - ออกบริการอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

1.1.7. 1.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2. 1.2 รางวัลที่ได้รับจากการพัฒนางานในหน้าที่

1.2.1. Oral

1.2.2. Written

2. 2. การนำทฤษฎี หลักการ กฎหมายระเบียบ และนโยบาย มาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่

2.1. 2.1 มีทฤษฎีหรือหลักการพัฒนางานในหน้าที่

2.1.1. Textbooks

2.1.2. Essays / Articles

2.1.3. Theses

2.2. 2.2 สอดคล้องกับกำหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3. 2.3 สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2.4. 2.4 มีการศึกษา การวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.5. 2.5 การมีเทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน

2.6. 2.6 เกิดนวัตกรรมจากผลการดำเนินงาน

3. 3. ประโยชน์และการนำไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.1. 3.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการ

3.2. 3.2 การนำไปใช้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง