กรีฑาสี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรีฑาสี by Mind Map: กรีฑาสี

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1. ประธาน

1.2. รองประธาน

1.3. เลขา

1.4. เหรัญญิก

2. ฝ่ายเชียร์

2.1. สตาฟคุมคนในแสตน

2.2. นำร้อง

2.3. นักดนตรี

2.4. ฝ่ายเครื่องเสียง

2.5. เชียร์หลีดเดอร์

3. ฝ่ายพาเหรด

3.1. คนบรรยายขบวน

3.2. ตัวแทนในขบวนทั่วไป

3.3. ตัวแทนขบวนสร้างสรรค์

3.4. ตัวแทนนักกีฬา

3.5. คนฝึกซ้อมการแสดง

4. ฝ่ายสร้าง

4.1. ฝ่ายออกแบบ

4.2. ฝ่ายผลิต

5. ฝ่ายกีฬา

5.1. คนฝึกซ้อม

5.2. ฝ่ายพยาบาล

5.3. นักกีฬา

6. ปฎิคม

6.1. ฝ่ายอาหารการกิน

6.2. ฝ่ายอำนวยความสะดวกสบาย