Đại số 7 C1

Phần đại số lớp 7 kì 1 madeby Thành

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại số 7 C1 by Mind Map: Đại số 7 C1

1. số hữu tỉ Q

1.1. Định nghĩa

1.1.1. biểu diễn bởi một điểm trên trục số

1.1.1.1. X<Y thì X nằm bên trái Y

1.1.2. Phân loại

1.1.2.1. Q+

1.1.2.2. Q-

1.1.2.3. 0

1.1.3. X<Y và Y<Z thì X<Z

1.2. Các phép tính

1.2.1. cộng trừ số hữu tỉ

1.2.1.1. giao hoán

1.2.1.2. kết hợp

1.2.1.3. cộng với số đối

1.2.1.4. cộng với 0

1.2.2. nhân chia số hữu tỉ

1.2.3. lũy thừa của 1 số hữu tỉ

1.2.4. giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ /x/>=0

2. tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

2.1. a/b=c/d=e/f thì a+c+e/b+d+f=a-c+e/b-d+f

2.2. Tỉ lệ thuận: x/y không đổi

2.3. tỉ lệ nghịch: x.y không đổi

3. số thập phân

3.1. số thập phân hữu hạn

3.1.1. phân số tối giản với mẫu không có ước là số nguyên tố nào khác 5 và 2

3.2. số thập phân vô hạn tuần hoàn

3.2.1. phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tố khác 5 và 2

3.3. số vô tỉ

3.3.1. Va (a>=0) là một số X sao cho X*X=a

4. số thực

4.1. là tập hợp các số hữu tỉ và vô tỉ

4.2. làm tròn số