สิ่งประดิษฐ์ถังขยะจากขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สิ่งประดิษฐ์ถังขยะจากขยะ by Mind Map: สิ่งประดิษฐ์ถังขยะจากขยะ

1. ขยะ

1.1. ขวดโค้ก

1.2. ขวดน้ำอัดลม

1.3. กระป๋องน้ำอัดลม

1.4. แก้วน้ำ

2. กาว

3. โครงฐานรูปทรงถังขยะ

3.1. ทรงกระบอก

3.2. ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3.3. สี่เหลี่ยมผืนผ้า

4. งบประมาณ

4.1. 200บาท