💰เงินทองต้องวางแผน 💰

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
💰เงินทองต้องวางแผน 💰 by Mind Map: 💰เงินทองต้องวางแผน 💰

1. ความพอเพียง

1.1. คือความพอดีเพื่อความยั่งยืน

1.2. เงื่อนไขพื้นฐาน

1.2.1. การมีคุณธรรม

1.2.2. การมีความรู้

1.3. หลักการจัดกระบวนการ

1.3.1. พอประมาณ

1.3.2. มีเหตุผล

1.3.3. มีภูมิกันในตัวที่ดี

2. ความมั่งคั่ง

2.1. รู้หา

2.1.1. รู้จักใช้ความสามารถของตนในการหารายได้

2.1.1.1. เงินเดือน

2.1.1.2. ค้าขาย

2.1.1.3. ลงทุน

2.2. รู้เก็บ

2.2.1. รู้จักเก็บออมเงิน สร้างวินัยทางการเงิน

2.2.1.1. เทคนิคการออมเงิน

2.2.1.1.1. แบ่งเงินใช้จ่ายในแต่ละวัน

2.2.1.1.2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

2.2.1.1.3. สะสมแบงก์ย่อย เก็บแบงก์ใหม่

2.2.1.1.4. เก็บเงินเหรียญ

2.2.1.1.5. ออมเท่ารายจ่าย

2.3. รู้ใช้

2.3.1. รู้วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่าของเงิน

2.3.2. ซื้อตามความจำเป็น เน้นประโยชน์สูงสุด

2.4. รู้ขยายดอกผล

2.4.1. รู้วิธีนำเงินออมไปลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสมั่งคั่งในอนาคต

3. กระบวนการสร้างความมั่งคั่ง

3.1. สร้างความมั่งคั่ง

3.1.1. วางแผนใช้จ่าย

3.1.2. วางแผนออม

3.2. ปกป้องความมั่งคั่ง

3.2.1. วางแผนประกัน

3.2.2. วางแผนเกษียณ

3.3. สะสมความมั่งคั่ง

3.3.1. วางแผนลงทุน

3.3.2. วางแผนภาษี

3.4. ส่งมอบความมั่งคั่ง

3.4.1. วางแผนมรดก

4. การวางแผนสู่ความมั่งคั่ง

4.1. 1.สำรวจตนเอง

4.1.1. แบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน

4.1.1.1. วัดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เงิน

4.1.2. งบการเงินส่วนบุคคล

4.1.2.1. วัดสถานะและความมั่งคั่งทางการเงิน

4.1.3. งบดุลส่วนบุคคล

4.1.3.1. วัดฐานะการเงินหรือความมั่งคั่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

4.1.3.2. ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์ - หนี้สิน

4.1.4. งบรายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.4.1. วัดพฤติกรรมการใช้จ่าย คาดการณ์การใช้จ่ายในอนาคต

4.1.4.2. เงินสดคงเหลือสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

4.2. 2.กำหนดเป้าหมาย

4.2.1. ประเมินความต้องการของตนเอง

4.2.2. เป้าหมายระยะสั้น

4.2.2.1. ไม่เกิน1ปี

4.2.2.2. เพื่อความปกติสุขในอนาคตอันใกล้

4.2.3. เป้าหมายระยะกลาง

4.2.3.1. 1-5 ปี

4.2.3.2. เพื่อสร้างรากฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

4.2.4. เป้าหมายระยะยาว

4.2.4.1. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

4.2.4.2. เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต

4.2.5. หลักการ SMART

4.2.5.1. Specific

4.2.5.1.1. ชัดเจน

4.2.5.2. Measurable

4.2.5.2.1. วัดผลได้

4.2.5.3. Achievable

4.2.5.3.1. ทำสำเร็จได้

4.2.5.4. Realistic

4.2.5.4.1. เป็นไปได้

4.2.5.5. Time Bound

4.2.5.5.1. มีกรอบเวลา

4.3. 3.จัดทำแผนการเงิน

4.4. 4.ปฏิบัติตามแผน

4.5. 5.ทบทวนและคอยปรับปรุงแผนอยู่เสมอ

5. การลงทุน

5.1. 1.เลือกสินทรัพย์ลงทุน ที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5.2. 2.กำหนดความถี่ ระยะเวลาที่จะลงทุน

5.3. 3.กำหนดจำนวนเงินที่จะทยอยออม

5.4. 4.ตรวจสอบความถูกต้อง หมั่นติดตามข้อมูล