Đại đoàn kết dân tộc theo TT Hồ Chí Minh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại đoàn kết dân tộc theo TT Hồ Chí Minh by Mind Map: Đại đoàn kết dân tộc theo TT Hồ Chí Minh

1. vai trò của đại đoàn kết dân tộc

1.1. điều kiện tiên quyết, sống còn đối với sự nghiệp cách mạng

1.2. Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi

1.3. đoàn kết để xây dựng nước nhà

1.4. có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp kẻ thù lớn, càng khó khăn gian khổ bao nhiêu lại cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu.

2. Đại đoàn kết dân tộc theo TT Hồ Chí Minh là thực hiện đoàn kết với

2.1. đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

2.2. tập hợp đông đảo quần chúng, vừa được hiểu là mỗi con người Việt Nam cụ thể và cả hai đều là chủ thể của đại đoàn kết dân tộc

3. các hình thức tổ chức mặt trận ở Việt Nam từ năm 1930

3.1. Ngày 18/11/1930 Hội Phản đế đồng minh

3.2. Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

3.3. Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt)

3.4. Ngày 3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt

3.5. 31/1 đến 4/2/1977 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.6. 17/8 đến 19/8/1994 Chương trình 12 điểm "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước".

4. Những nét chính trong TT. HCM về Đoàn kết quốc tế

4.1. là cơ sở lý luận trọng yếu để Đảng ta vận dụng và xác định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển

4.2. có chính sách đối ngoại rộng mở; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế