Vi Diệu Pháp nhập môn Tác giả: T Giác Chánh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vi Diệu Pháp nhập môn Tác giả: T Giác Chánh by Mind Map: Vi Diệu Pháp nhập môn Tác giả: T Giác Chánh

1. Pháp Tục đế

1.1. 1. Danh chế định

1.1.1. 1. Danh chơn chế định

1.1.2. 2. Danh phi chơn chế định

1.1.3. 4. Phi danh chơn phi danh chơn chế định

1.2. 2. Nghĩa chế định

1.2.1. 1. Hình thức chế định

1.2.2. 2. Hiệp thành chế định

1.2.3. 3. Chúng sanh chế định

1.2.4. 4. Phương hướng chế định

1.2.5. 5. Thời gian chế định

1.2.6. 6. Hư không chế định

1.2.7. 7. Tiêu biểu chế định

2. Pháp Chân đế

2.1. Pháp Hữu vi

2.1.1. Sắc pháp

2.1.1.1. 1. Sắc Tứ đại

2.1.1.2. 2. Sắc Y Đại sanh

2.1.1.2.1. 1. Sắc thần kinh

2.1.1.2.2. 2. Sắc cảnh giới

2.1.1.2.3. 3. Sắc Trạng thái (sắc tính)

2.1.1.2.4. 4. Sắc Ý vật

2.1.1.2.5. 5. Sắc mạng quyền

2.1.1.2.6. 6. Sắc vật thực

2.1.1.2.7. 7. Sắc hư không

2.1.1.2.8. 8. Sắc biểu tri

2.1.1.2.9. 9. Sắc đặc biệt

2.1.1.2.10. 10. Sắc tứ tướng

2.1.2. Danh pháp

2.1.2.1. Tâm

2.1.2.1.1. Tâm siêu thế

2.1.2.1.2. Tâm hiệp thế

2.1.2.2. Tâm sở (Sở Hữu Tâm)

2.1.2.2.1. 1. Sở Hữu tợ tha

2.1.2.2.2. 2. Sở Hữu Bất thiện

2.1.2.2.3. 3. Sở Hữu Tịnh hảo

2.2. Pháp Vô vi