Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mit is csinálok? by Mind Map: Mit is csinálok?

1. 2. A reintegráció problématörténeti elemzése

1.1. Megmagyarázom, miért végzek problématörténeti elemzést, és megjelölöm a forráselemzést mint módszert, a kérdéseimet és a forrásaim jellegét

1.2. Kiemelem a börtönbeli tanulást, előreutalok a magyar és külföldi kitekintésre, a tanulás hasznára, az elítéltek jellemzésére, a bűnözés okára

1.3. 2.1. A büntetés-végrehajtás változásai Magyarországon a XVIII. század óta

1.3.1. Megmagyarázom, miért a XVIII. századig tekintek vissza, és vázolom a fejlesztések szükségességét

1.3.2. Rámutatok a büntetések humanizálódására

1.3.3. Megnevezem a modern börtönt, írok a börtönjavító mozgalmakról

1.3.4. A magyarországi fejlődés korának a felvilágosodás korát nevezem meg, kiemelem Eötvös József munkáját

1.3.5. Rámutatok a szabadságvesztés-büntetés helyére kerülésére, a fogház-börtön-fegyház rendszerének kialakulására és a munka és tanulás beépítésére

1.3.6. Jelzem a rendszerváltás utáni irányt: normalizálás, nyitottság, felelősség

1.3.7. Bemutatom a Btk-t

1.3.8. Bemutatom a Be-t

1.4. 2.2. A XXI. századi Magyarország börtöne

1.4.1. Leírom a büntetések célját

1.4.2. Definiálom a reintegráció fogalmát az új Bv-kódex alapján, és kiemelem a tanulás fontosságát

1.4.3. Definiálom a nevelés fogalmát

1.4.4. Igazolom a börtönügy forradalmának eredményességét

1.4.5. Megfogalmazom a szabadságvesztés célját

1.4.6. Közlöm a hazai fogvatartotti létszámot, a visszaesés mértékét ás a társadalomba való visszavezetéssel való foglalkozás szerepét a visszaesések csökkentésében

1.4.7. Példaként említek néhány megvalósult börtönbeli fejlesztő programot

1.4.8. Tisztázom a jogszabály alapján megváltozott kifejezéseket, megnevezem a rezsimeket

1.4.9. Példaként említem Mankó kutatását, az egyetemi hallgatók bevonását a börtönkutatásokba

1.4.10. Jelzem a börtön felülről irányítottságát, ugyanakkor rámutatok a mikorszintű kezdeményezések szükségességére

1.4.11. Rámutatok az összefüggésre a tanulás, a személyiségfejlődés és a sikeres reintegráció területén

1.4.12. Összefoglalom az új évezred büntetés-végrehajtásának további céljait

1.5. 2.3. Kitekintés a nemzetközi börtönügyre

1.5.1. Bevezetésképpen jelzem, hogy Európában többféle börtönnevelési koncepció működik egymás mellett

1.5.2. Felhívom a figyelmet arra, hogy az európai koncepcióknak vannak közös vonásai

1.5.3. Bemutatom az európai országok börtönnevelési koncepcióját

1.5.4. Összegzem a nevelési célokat

1.5.5. Megemlítem Magyarország nemzetközi börtönügyi kapcsolatait

1.5.6. Felsorolom a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztal tagországait

1.5.7. Jelzem a külföldi intézetek megismerésének jelentőségét

1.5.8. Utalok a magyar és szlovák börtönök közti kapcsolattartásra

1.5.9. Kitekintésként utalok a bűnelkövetések társadalmi hatására – a magyar mellett megemlítem az amerikai, az olasz, az osztrák és a német helyzet egy-egy példáját

1.5.10. A börtön kihívásai közül kiemelem a zsúfoltságot és a túlterheltséget

1.6. 2.4. Börtönön belül megvalósított oktatás és képzés Magyarországon

1.6.1. Bemutatom a jogalapot és a börtönbeli tanulás feltételeit

1.6.2. Rámutatok az elítéltek aktivitásának és a személyi állomány felkészültségének szükségességére

1.6.3. 2.4.1. Alapfokú oktatás a börtönben

1.6.3.1. Utalok a fogvatartottak tanulásban való érintettségére, a jogszabály támogató voltára

1.6.3.2. Felhívom a figyelmet a börtönbeli tanulással kapcsolatos pozitív és negatív hatásokra

1.6.3.3. Megemlítem a börtönbeli tanulás különbözőségét a kinti iskolákban való tanulástól

1.6.4. 2.4.2. Középfokú oktatás a börtönben

1.6.4.1. Kifejtem az elítéltek középfokú oktatásban való részvételének és a pedagógusok felkészültségének fontosságát

1.6.4.2. Rámutatok a börtönoktatás folyamatos változására, így a pedagógusok fejlesztésének igényére

1.6.4.3. Utalok a bv. rugalmasságának szükségességére és a jogszabály támogató voltára

1.6.5. 2.4.3. A börtönbeli oktatási projektek tanulságai

1.6.5.1. Leírom a börtönoktatással kapcsolatos EU-s ajánlásokat

1.6.5.2. Jelzem, hogy a kutatási eredményeim ajapján mi valósul meg ezekből az ajánlásokból

1.6.5.3. Statisztikai adatokat közlök megvalósult és lezárult börtöntanulási szakaszokról

1.6.5.4. Beszámolok az általam megvalósított börtönbeli csoportfoglalkozásokról

1.6.6. 2.4.4. Szakképzés a börtönben

1.6.6.1. Bemutatom a vonatkozó jogszabályt és kitérek annak támogató voltára

1.6.6.2. Hiány!

1.6.7. 2.4.5. A börtönbeli szakképzési projektek tanulságai

1.6.7.1. Megnevezem a büntetés-végrehajtásban zajló szakképzési projektek célját

1.6.7.2. Bemutatom a TÁMOP 5.6.2. projektet

1.6.7.3. Bemutatom a TÁMOP 5.6.3. projektet

1.6.7.4. Hiány!

1.6.7.5. Bemutatom az EFOP 1.1.3. projektet

1.6.7.6. Hiány!

1.7. 2.5. Az elítéltekről

1.7.1. Rávilágítok a börtönökben élők hátrányos helyzetére és a helyzetük vizsgálatának szükségességére

1.7.2. 2.5.1. Hátrányos helyzetűek a magyar társadalomban

1.7.2.1. Említést teszek a társadalmi változások egyénre gyakorolt hatásáról

1.7.2.2. Tisztázom a HH fogalmát

1.7.2.3. Rámutatok a bűnelkövetés és a HH kapcsolatára

1.7.2.4. Idézek Kovácstól a börtönbeli HHH-ról

1.7.3. 2.5.2. Elítéltek szocioökonómiai helyzete

1.7.3.1. Definiálom a szocioökonómiai helyzetet

1.7.3.2. Jelzem, hogy a bv. különös figyelmet fordít a fogvatartottak szocioökonómiai helyzetének feltárására

1.7.3.3. Felvezetem az oktatás minősége és a bűnözés között megtalálható kapcsolatot, öt perspektívát vázolok fel

1.7.3.4. Bemutatom az első perspektívát

1.7.3.5. Bemutatom a második perspektívát

1.7.3.6. Bemutatom a harmadikperspektívát

1.7.3.7. Bemutatom a negyedik perspektívát

1.7.3.8. Bemutatom a ötödik perspektívát

1.7.3.9. Táblázatban mutatom be az elítéltek családi állapotát

1.7.3.10. Táblázatban mutatom be az elítéltek gyermekeinek számát

1.7.3.11. A család funkcióinak bemutatásán keresztül mutatok rá a családtól való eltávolodás veszélyeire

1.7.3.12. Rámutatok a börtönökben élők családjai esetében a fent említett funkciók erőteljes sérülésére, torzulására

1.7.4. 2.5.3. Elítéltek szociokulturális helyzete

1.7.4.1. Felvázolom a tanulási, művelődési szokásokat, az iskolai végzettséget és jelzem, hogy a családi tényezők közül a szülők iskolázottságát fogom vizsgálni

1.7.4.2. Bemutatom Csukai ide vonatkozó kutatását

1.7.4.3. Hiány!

1.7.5. 2.5.4. Az iskolázottság foka az elítéltek körében

1.7.5.1. Utalok a börtönbeli tanulás szükségességére az elítéletek iskolázottságára alapozva

1.7.5.2. Táblázatban mutatom be az elítéletk iskolázottságát

1.7.5.3. Táblázatban mutatom be a beiskolázott elítéltek számát iskolatípusonkénti bontásban

1.7.6. 2.5.5. A bűnözés okai: szegénység, erkölcs, családi körülmények

1.7.6.1. Utalok a bűnözés lehetséges okaira

1.7.6.2. Hiány!

1.7.7. 2.5.6. Elítéltek oktatási adatai

1.7.7.1. A bv. beiskolázási céljaival vezetem be a fejezetet

1.7.7.2. Viszonyítom az elítéltek iskolázottságát a társdaloméhoz, és közlöm, hány börtönben folyik oktatás-képzés

1.7.7.3. Részletesen bemutatom a börtönbeli oktatás eredményeit

1.7.7.4. Hiány!

1.8. 2.6. A fejezet összefoglalása

1.8.1. Összefoglalom a fejezetet