Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Yöntem ve Teknikleri by Mind Map: Öğretim Yöntem ve Teknikleri

1. Öğretim İLkeler

1.1. Hedefe Görelilik

1.2. Öğrenciye /Düzeye uygunluk

1.2.1. Hazırbulunuşluk,bireysel farklılık,öğrencinin gelişim özelliklerine dikkat edilmesi

1.3. Aktivite(Etkin Katılım)

1.4. Yaşama Yakınlık

1.4.1. Öğrenilen bilginin günlük hayatta kullanılması

1.5. Somuttan soyuta

1.6. Bilinenden bilinmeyene

1.6.1. Ausebel ve anlamlı öğrenme

1.7. Yakından uzağa ilkesi

1.8. Ekonomiklik

1.9. Açıklık (Ayanilik)

1.9.1. Dİl ve Konunun anlaşılması için materyal

1.10. Bütünlük

1.11. Sosyallik

1.12. Bilgi ve Becerinin Güvence altına alınması (Evrensellik)

1.13. Tümdengelim

1.13.1. Genelden özele doğru düzenlenmesi

1.14. Güncellik (Aktüalite)

1.15. Transfer

1.15.1. Bir bilginin başka dallara aktarılması

1.16. Basitten karmaşığa

2. Öğretim Stratejileri

2.1. Sunuş Yoluyla ÖS

2.1.1. Ausebel

2.1.2. Bilgi ve Kavrama Düz.

2.1.3. Tümden gelim Genelden özele ve ardışıklık ilkesine göre

2.1.4. Öğretmen merkezli

2.1.5. Öğretmen öğrenci etkileşimi yoğundur

2.2. Buluş Yoluyla ÖS

2.2.1. Kavrama ve Üst Düz.

2.2.2. Öğrenci merkezli öğretmen rehber

2.2.3. Tümevarım

2.3. Araştırma İnceleme Yoluyla ÖS

2.3.1. Tümevarım ve Tümdengelim

2.3.2. Uygulama ve Üzerindeki Düz.

2.3.3. Sınıf içi ve sınıf dışı

2.3.4. Bilimsel yöntem /Problem çözme becerisi

2.3.5. Problem çözmenin basamaklarının uygulanması

2.3.5.1. Problemin hissedilmesi

2.3.5.2. Problemin Tanımlanması

2.3.5.3. Problem Durumu ile ilgili bilgilerin toplanması

2.3.5.4. Hipotez

2.3.5.5. Problemin çözümü için veri toplanması

2.3.5.6. Verilerin analizi

2.3.5.7. Hipotezi test etme

2.3.5.8. Sonuç ve genellemelere ulaşma

3. Öğretim Yöntemleri

3.1. Anlatım Yöntemi

3.1.1. Tamamen öğretmen merkezli

3.1.2. Tartışma ve soru sorma yok

3.1.3. Bilgi düzeyi

3.1.4. Anlatım Teknikleri

3.1.4.1. Sunu (Brifing)

3.1.4.1.1. Üst kurula veya yöneticelere

3.1.4.2. Konferans

3.1.4.2.1. Uzman bir kimsenin sunu yapması

3.1.4.3. Söylev ( Nutuk)

3.1.4.3.1. Duygusal yönden etkilemek amacıyla

3.1.4.4. Demeç

3.1.4.4.1. Basın yayın organlarına yaptığı açıklama

3.1.4.5. Seminer

3.1.4.5.1. Uzmanlık ya da bilgi gerektiren bir konuda uzman ya da bir yetkili kişinin sunum yapması (uzmanlık şart değil)

3.2. Tartışma Yöntemi

3.2.1. Kavrama ve üzerindeki hedefler

3.2.2. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü

3.2.3. Eleştirel ve Yaratıcı düşünmeyi geliştirir

3.2.4. Tartışma Çeşitleri

3.2.4.1. Büyük Grup Tartışması

3.2.4.2. Küçük Grup Tartışması

3.2.4.2.1. Vızıltı grupları

3.2.4.2.2. Buzz 44

3.2.4.2.3. Philips 66

3.2.4.3. Münazara (savlı tartışma)

3.2.4.3.1. Tez antitez

3.2.4.3.2. Bilimsellik önemli değil

3.2.4.3.3. Bir fikri savunma söz ustalığı çabuk cevap hazırlama

3.2.4.4. Sempozyum (Bilgi Şöleni)

3.2.4.4.1. Uzman Grup ve tebliğ yada bildiri

3.2.4.4.2. Soru sorulabilir

3.2.4.5. Panel

3.2.4.5.1. Sohbet havasında

3.2.4.5.2. Görüşler açıklandıktan sonra soru sorulur

3.2.4.5.3. Amacı gerçeği bulmak değildir

3.2.4.5.4. Bir konuyu çeşitli yönleriyle incelemektir

3.2.4.6. Zıt Panel

3.2.4.6.1. Tekrar ve pekiştirme amaçlı

3.2.4.6.2. Soru soran ve cevap veren iki grup

3.2.4.6.3. Kavrama düzeyi

3.2.4.7. Kollegyum

3.2.4.7.1. Sınıfa uzman kişi getirilir ( Uzman Daveti)

3.2.4.7.2. Uzman Grup ve Öğrenci grubu

3.2.4.8. Forum

3.2.4.8.1. Değişik görüşlere sahip kişi yada grupların herhangi bir konudaki sorunları tartışarak sonuca varmak için yapılır

3.2.4.8.2. İzleyici de tartışmaya katılabilir soru sorabilir

3.2.4.9. Açık oturum

3.2.4.9.1. Güncel bir konu hakkında başkan eşliğinde topluluk önünde tartışması

3.2.4.9.2. Panelden farkı üyeler başkandan söz alarak konuşur

3.2.4.10. Çember

3.2.4.10.1. sekreter süre ayarlayıcısı ve 1dk'lık konuşma hakkı görürseniz çemberi işretle

3.2.4.11. Workshop

3.2.4.11.1. Uzm kişilerin sorun çözme çalışması

3.2.4.12. Fikir Taraması

3.2.4.12.1. Amaç bir soruna çözüm önermek değil sadece görüşlerini özgürce söylemesi vardır

3.2.4.13. Komisyon ( Komite Görüşmesi )

3.2.4.13.1. Küçük bir uzm. grup tarafından derinliğine incelenerek rapor halinde sunulması

3.2.4.14. Çalışma Grubu ( Grup Araştırması)

3.2.4.15. Arama Konferansı

3.2.4.16. Sokrat Tartışması

3.2.4.16.1. Anahtar kelimesi: Bilinenden bilinmeyene gitme ironi ve doğurtmaca

3.2.4.17. Sokrat semineri

3.2.4.17.1. Metinin tartışılması

3.3. Örnek Olay

3.3.1. Gerçek hayat problemlerinin sınıfa getirilmesi ve çözüm önerisi istenmesi

3.3.2. Kavrama ve üstü düz.

3.4. Gösterip yaptırma

3.4.1. Uygulama düzeyi

3.4.2. Psikomotor bec. gelişimi

3.5. Problem çözme Yöntemi

3.5.1. Gerçek yaşamdan gelen bir problemin bilimsel yöntemin (Problem çözme yollarının) basamaklarının kullanılması ile problemin çözülmesi

3.5.2. Problem öğrenciye SENARYO halinde verilmelidir.

3.5.3. Bilimsel yöntem kullanmayı ve bilimsel tutum kazandırı

3.6. Proje Tabanlı Öğrenme

3.6.1. Disiplinler arası bağlantı

3.6.2. ÜRÜN ÇIKARMA ,ÜRÜNÜ SUNMA ,RAPOR

3.6.3. Çoklu zeka için uygundur

3.7. Bireysel Çalışma

3.8. Deney

3.8.1. Mutlaka öğrencide yapmalıdır eğer yapmazsa bu teknik gösteri olur

3.8.2. Öğretmen en az bir kez deneyi yapmış olmalı

4. Öğretim Teknikleri

4.1. Beyin Fırtınası

4.1.1. Fikirleri mantık süzgecinden geçirmeden akla ilk geldiği şekilde söylemek

4.1.2. Yargılama konul kayıt yok

4.1.3. Anahtar kelimeleri : Beyin süzgecinden geçirmeme ,akla ilk geleni söyleme ,hayal gücüne dayalı yaratıcı düşünme,çok sayıda fikir üretme

4.1.4. Sorun ve Problem çözme yolu

4.1.5. Beyin fırtınası yaratıcı düşünmeyi altı şapkalı düşünme becerisine göre daha çok geliştirir

4.2. Göteri (Demostrasyon-Göster anlat)

4.2.1. Sosyal beceriyi geliştirmez

4.3. Soru Cevap

4.3.1. Sistematik sıra izlenmelidir

4.3.2. Diğer adı Sokrat Yöntemi

4.4. Rol Yapma ve Drama

4.4.1. Drama Türleri

4.4.1.1. Yaratıcı (Doğal ,informal Drama)

4.4.1.1.1. Yaratıcılık en özelliktir

4.4.1.1.2. Kostüm dekor yok

4.4.1.2. Biçimsel Drama

4.4.1.2.1. Senaryoya bağlıdır

4.4.1.2.2. Pandomim

4.4.1.2.3. Parmak oyunu

4.4.1.2.4. Kukla oyunu

4.4.1.2.5. Rol Yapma ve Drama

4.4.2. Geliştirdiği Beceriler

4.4.2.1. İşbirliği

4.4.2.2. empati

4.4.2.3. sosyal bec.

4.4.2.4. özgüven

4.4.2.5. akıcı konuşma

4.4.2.6. özgüven

4.4.2.7. yaratıcılık

4.4.2.8. eleştirel düşünme

4.5. Mikroöğretim

4.5.1. Öğretmen adaylarında kullanılır

4.5.2. Üni de yapılan ders anlatımları

4.5.3. Anahtar Kelimeleri

4.5.3.1. Mesleki deneyim

4.5.3.2. Yansıtma

4.5.3.3. Eleştirme ve Değerlendirme bec. gelişir

4.5.3.4. Video Kaydı

4.5.4. Aşamaları

4.5.4.1. Mikro ders planı hazırlama

4.5.4.2. Dersin işlenmesi ve video kayıt edilmesi

4.5.4.3. Video tüm sınıfta izlenir incelenir değerlendirilir

4.5.4.4. Dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi

4.5.4.5. Düzeltme ve iyileştirme

4.6. Eğitsel Oyun

4.6.1. Bilgilerin pekiiştirilmesi

4.7. Balık Kılçığı ( Neden sonuç diyagramı)

4.7.1. Anahtar Kelimeler

4.7.1.1. Neden

4.7.1.2. Alt

4.7.2. Neden sonuç ilişkisi belirlemeye dayanır

4.7.3. Nedenler ve alt nedenler

4.7.4. Analitik düşünme bec. geliştirir

4.8. Lateral Düşünme

4.8.1. Üç öğretim tekniği vardır

4.8.1.1. Altı Şapkalı Düşünme

4.8.1.1.1. Grup tartışması tekniği fakat karşılıklı tartışma yok

4.8.1.1.2. eleştirel ve çok yönlü düşünmeyi sağlar

4.8.1.1.3. öğrencinin bir olayın tek bir özelliğine bağlı kalmasını önleyen bir tekniktir

4.8.1.1.4. Bir yönünü değil birden çok yönünü görür

4.8.1.1.5. Şapkalar düşünceyi renkler ise o rengin insan psikolojisi üzerindeki etkisini temsil eder

4.8.1.1.6. Şapka renkleri

4.8.1.1.7. Altı şapkalı düşünme tekniği bireylerde eleştirel düşünmeyi beyin fırtınısına göre daha çok geliştirir

4.8.1.1.8. Hayal kurma ve hayal gücü kelimelerini görürsen beyin fırtınasını / Sistematik düşünme ve farklı düşünme yollarını kullanma cümlelerini görürsen altı şapkalı düşünmeyi işaretle aslan

4.8.1.2. Altı Ayakkabı Uygulama

4.8.1.2.1. Renkleri

4.8.1.2.2. Bireylerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretir

4.8.1.2.3. Farklı durumlara uyum sağlamayı gösterir

4.8.1.2.4. Birey farklı ayakkabıları aynı anda giyebilir

4.8.1.2.5. Farklı davranış biçimleri ve farklı uygulama biçimleri altı ayakkabının /farklı düşünme biçimleri ise altı şapkanın anahtar kelimesi

4.8.1.3. Altı değer madalyası

4.8.1.3.1. Değerlerin önemini ortaya koyar ve değerler öğretiminde önemlidir

4.8.2. Probleme Farklı açılardan bakmayı hedefler

4.8.3. Farklı yönlerden olaylara bakma çalışır

4.9. Benzetim(Benzetişim/Similasyon)

4.9.1. Beceri eğitiminde kullanılır

4.9.2. Can ve mal kaybını azaltır

4.9.3. Pratik yapma şansı tanır

4.9.4. Anahtar Kelimeler

4.9.4.1. yapay ortam

4.9.4.2. tatbikat

4.9.4.3. tehlikeli ve riskli durumlar

4.9.4.4. Maliyeti azaltır

4.10. Ekiple Öğretim

4.11. Analoji

4.11.1. Çeşitleri

4.11.1.1. Benzetme

4.11.1.1.1. Herkesce bilinen birşeye benzetme

4.11.1.2. Metafor

4.11.1.2.1. Bireysel benzetme

4.11.1.3. Analoji

4.11.1.3.1. Basit

4.11.1.3.2. Resimli

4.11.1.3.3. Hikaye şeklinde

4.11.2. Bilinen bir şeye benzetilerek kavram açıklamak

4.11.3. ilişkilendirme beceresini geliştirir

4.11.4. soyut kavram öğretiminde kullanılır

4.12. Görüş geliştirme (Serbest kürsü )

4.12.1. Çelişki ve Karşıt görüşler içeren konular üzerinde gerçekleşen tartışma çeşidi

4.12.2. Bireylere kendi düşüncelerini değiştirebilmeyi öğretmeyi amaçlar

4.12.3. Anahtar Kelimeleri

4.12.3.1. Görüşleri gerekçeleriyle birlikte açklama

4.12.3.2. ikna

4.12.3.3. Değişime açıklık

4.12.3.4. Görüş değiştirme

4.12.3.5. Katılıyorum atılmıyorum kararsızım gibi ifadeler

4.12.4. Hoşgörü konuşma ikna ve değişime açıklık becerilerini geliştirir

4.13. İstasyon

4.13.1. Bir başkasının başladığı içi tamamlamayı öğretmek

4.13.2. Etkinlik temelli öğrenmesini amaçlar

4.13.2.1. şiir

4.13.2.2. afiş

4.13.2.3. slogan

4.13.2.4. resim

4.13.3. Tüm öğrencilerin ortak bir ürün ortaya koyması amacıyla kullanılır

4.13.4. Anahtar Kelimeleri

4.13.4.1. Yarım bırakılan iş

4.13.4.2. Katılımdan keyif alma

4.13.4.3. Başlanmış bir işe katkı getirme

4.13.4.4. Özel yetenekleri ortaya çıkarma

4.14. Konuşma Halkası

4.14.1. Empati

4.14.2. Duygularla düşünceleri ayırt etme

4.14.3. Belli bir nesne kullanılır o kimin elindeyse o konuşur

4.14.4. Anahtar kelimeler

4.14.4.1. Ne hissetmiştir ne düşünmüştür

4.14.4.2. Duygularla düşünceleri ayırt etme

4.14.4.3. metal parça kimin elindeyse

4.14.4.4. halka daire şekline getirtilme

5. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

5.1. Gezi

5.2. Görüşme

5.3. Gözlem

5.4. Sergi

5.5. Ödev

5.6. Proje

5.7. Oyun

5.8. Müze eğitimi

6. Bireysel Öğretim Yaklaşımları

6.1. Programlı öğretim/Programlı öğrenme

6.1.1. Kurucu skinner

6.1.2. Öğrencinin sürece etkin katılması bireysel hızına göre ilerleme kaydetmesi ve öğrenme sonucunu anında kontrol edilmesini sağlar

6.1.3. İlkeleri

6.1.3.1. KKEBAP

6.1.3.1.1. Kademeli ilerleme

6.1.3.1.2. Küçük adımlar

6.1.3.1.3. Etkin katılım

6.1.3.1.4. Başarı

6.1.3.1.5. Anında dönüp düzeltme

6.1.3.1.6. Bireysel hız

6.1.4. Bilgi davranış şeklinde verilir

6.1.4.1. Davranış öğrenilmeden diğerine geçilmez

6.2. Bilgisayar Destekli öğretim

6.3. Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi (KELLER PLANI)

6.3.1. Homojen gruplar oluşturulur

6.3.2. *Heterojen grup işbirlikli öğrenmede var

6.4. Tutor Destekli öğretim

7. Aktif Öğrenme Teknikleri

7.1. Kartopu (Piramit )

7.1.1. önce tek sonra 2 sonra 4 sonra 8

7.2. Akvaryum ( İç Çember )

7.2.1. İlgi duyduğu ve üzerinde anlaşmaya varamadığı durumlarda

7.2.2. İç içe iki çember veya bir çemberin ortasında bir sandalye

7.2.2.1. Rulmanla karıştırma

7.2.2.1.1. rulmanda yüz yüze bakılır

7.2.2.1.2. İçerdekiler kayar yer değiştirir

7.2.2.2. Akvaryum

7.2.2.2.1. İç çember tartışır dış çember izler

7.2.2.2.2. Yer değiştirme yok

7.3. Dedikodu

7.3.1. İkişerli gruplar oluşur

7.3.2. Eşler sürekli yer değişir

7.4. Köşelenme

7.4.1. Bir konu hakkında farklı görüşler sınıfta farklı köşelere asılır öğrenciler savundukları köşenin altına geçerler

7.4.2. Aynı görüşü destekleyenler neden desteklediğini yazar ve bir sözcü sınıfa açıklar

7.5. Pazar yeri

7.6. Öğrenme Galerisi

7.7. Tereyağı ekmek

7.8. Sandviç

7.9. Burada herkes öğretmen

7.10. Nesi Var?

7.11. Bilgi Kese Kağıdı

7.11.1. Ön bilgilerle yeni bilgiler ilişkilendirilmiş olur

7.12. Kart gösterme

7.12.1. Renkler

7.12.1.1. Mavi

7.12.1.2. Yeşil

7.12.1.3. Sarı

7.12.1.4. Turuncu

7.12.1.5. Kırmızı

7.12.2. Öğrencinin kendini ifade etme yeteneği gelişir

7.13. Bilişsel Çıraklık

7.13.1. Uzmanın azalan desteği ile öğrencinin kendi başına yapması

7.13.2. Aşamaları

7.13.2.1. Model olma

7.13.2.1.1. Uzm gözleyebileceği biçimde yapması

7.13.2.2. Koçluk Yapma(Çalıştırma)

7.13.2.2.1. Becerinin gözetim altında sergilenmesi

7.13.2.3. Destekleme

7.13.2.4. İfade etmesi

7.13.2.5. Yansıtma

7.13.2.6. Öteleme

7.13.2.6.1. Gitgide azalan desteğin kalkması

7.14. Beyin Eseri

7.14.1. Görüşlerin geliştirilmesine teşvik için kullanılır

7.14.2. 6-7 kişilik gruplar

7.14.3. Farklı yönlerin kartlara yazılmasıyla gerçekleşir

7.14.4. Görüşler asla engellenmemeli ve eleştirilmemeli

7.15. Soru Turu

7.16. Tarihsel Empati

7.17. Sözlü Tarih

7.18. Hızlı Tur

7.18.1. Herkese konuşma fırsatı verir

7.18.1.1. Herkes farklı bir görüş bildirmelidir

7.19. Üçlü Değişim

7.20. Otobüs

7.21. İş başında Eğitim

7.22. Siz olsaydınız ne yapardınız

7.23. Sinektik (ilişkilendirme

7.24. Kavram kontrolü

7.25. Dönüşümlü Öğretme

7.26. Rulman

7.27. Kum saati

7.28. Şiir Yazma

7.29. Akrostiş

7.30. Soru ağı

8. Öğretme Öğrenme Modelleri Yaklaşımları Kuramları Stilleri

8.1. Tam öğrenme Modeli

8.1.1. Normal dağılım eğrisini reddeder

8.1.2. Değiştirilemez özelliklerle ilgilenmez

8.1.2.1. Zeka

8.1.2.2. Kişilik

8.1.2.3. Ailenin sosyal ekonomik düzeyi vb

8.1.3. Ünitelere ayırılır

8.1.3.1. üniteler öğrenilmeden diğerine geçilmez

8.1.4. Değişkenleri

8.1.4.1. Öğrenci nitelikleri

8.1.4.1.1. Bilişsel giriş davranışları

8.1.4.1.2. Duyuşsal giriş davranışları

8.1.4.2. Öğretim Hizmetinin niteliği

8.1.4.2.1. PİDE

8.1.4.3. Öğrenme Ürünleri

8.1.5. Sınav yapılır

8.1.5.1. Lakin sınav not vermek için değil

8.1.6. Öğrencilerin anlamadığı görülürse Ek Öğretim / Eğer Tam öğrenme de diye sormazsa Farklı bir yöntem seçmelisin

8.2. Okulda Öğrenme Modeli (Carroll)

8.2.1. Her öğrenciye yeterli zaman verilirse öğrenir.

8.2.2. Ögeleri

8.2.2.1. Sebat/sabır

8.2.2.2. Fırsat

8.2.2.2.1. Öğrenme için verilen zaman

8.2.2.3. Yetenek

8.2.2.3.1. Öğrenme için ihtiyaç duyduğu zaman miktarıdır

8.2.2.4. Öğretimin niteliği

8.2.2.5. Öğretimden yararlanma yeteneği

8.3. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı (OLUŞTURMACILIK )

8.3.1. Öğrenme ezberlemeye değil, öğrencinin bilgiyi transfer etmesine, var olan bilgiyi yorumlamasına ve yeni bilgi oluşturmasına olanak sağlar

8.3.2. Öğrenme ile ilgili bir kuramdır

8.3.3. İkincil kaynaklar değil birincil kaynaklar önemidir

8.3.4. Tümdengelim yoluyla temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir

8.3.5. Yansıtıcı düşünme anahtar kavramıdır

8.3.6. Değerlendirme öğretim sürecine göre yapılır

8.4. İşbirliğine Dayalı öğrenme (KUBAŞIK /KOOPERATİF )

8.4.1. Küçük gruplar (HETEROJEN)

8.4.1.1. Heterojenlik özelliği

8.4.1.1.1. Yetenek

8.4.1.1.2. Kişilik

8.4.1.1.3. Cinsiyet

8.4.1.1.4. Başarı vb.

8.4.2. Olumlu bağlılık duygusu gelişir

8.4.3. Başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yöntemdir

8.4.3.1. Grup içi yarışma olmaz

8.4.3.2. Gruplar arasında olur

8.4.4. Küme Oturma düzeni

8.4.5. İşbirliğine dayalı Teknikler

8.4.5.1. Öğrenci Timleri Başarı Grupları

8.4.5.2. Ayrılıp Birleşme (Jigsaw)

8.4.5.3. Birlikte Öğrenme

8.4.5.4. Takım Oyunu Turnuva

8.4.5.5. Tartışma Grubu (Karşılıklı Sorgulama)

8.4.5.6. Takım Destekli Bireyselleştirme

8.4.5.7. Düşün -Eşleş-Paylaş

8.4.5.8. Yaz-Eşleş-Paylaş

8.4.5.9. Aralıklı Tekrar

8.4.5.10. Üç Aşamalı Görüşme

8.5. Çoklu Zeka Kuramı

8.5.1. Sözel Dilsel

8.5.2. Mantıksal Matematiksel

8.5.3. Bedensel Kinestetik

8.5.4. Müziksel Ritmek

8.5.5. Sosyal kişilerarası

8.5.6. İçsel öze dönük

8.5.7. Doğa