QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN by Mind Map: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  CĂN BẢN

1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1. Nhân lực và nhân loại nhân lực

1.2. Khái niệm, vai trò và vị trí của quản trị nhân lực

1.3. Các nội dung cơ bản của quản trị nhân lực

1.4. Các học thuyết và tư tưởng quản trị nhân lực

2. CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

2.1. Khái niệm và vai trò của hoạch định nhân lực

2.2. Nguyên tắc, yêu cầu và căn cứ hoạch định nhân lực

2.3. Nội dung hoạch định nhân lực

3. CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

3.1. Công việc và chức danh công việc

3.2. Khái niệm và vai trò của phân tích công việc

3.3. Sản phẩm của phân tích công việc

3.4. Quy trình phân tích công việc

4. CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

4.1. Khái niệm, vai trò tổ chức bộ máy quản trị nhân lực

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản trị nhân lực

4.3. Hình thức tổ chức bộ máy quản trị nhân lực

4.4. Lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực

4.5. Bộ phận chuyên trách hoạt động quản trị nhân lực

5. CHƯƠNG V: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

5.1. Khái niệm và vai trò của tổ chức hoạt động quản trị nhân lực

5.2. Nội dung tổ chức hoạt động nhân lực quản trị

6. CHƯƠNG VI: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

6.1. Khái niệm and vai trò of creating động lực làm việc

6.2. Các học thuyết tạo động lực

6.3. Quy trình tạo động lực làm việc

7. CHƯƠNG VII: KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

7.1. Khái niệm, vai trò của kiểm soát quản trị nhân lực

7.2. Phân loại kiểm soát quản trị nhân lực

7.3. Quy trình kiểm soát quản trị nhân lực