EL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

El departament de recursos humans

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS by Mind Map: EL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

1. RECLUTAMENT

1.1. Consisteix a desenvolupar tècniques encaminades a rebre candidatures de persones interessades en un lloc de treball, aquestes poden ser Internes o Externes.

1.1.1. RECLUTAMENT INTERN: Consisteix a captar candidatures de persones que ja formen part de l'empresa.

1.1.2. RECLUTAMENT EXTERN: Consisteix a captar candidatures de persones alienes a l'empresa

1.1.2.1. Borses de treball d'entitats socials o educatives.

1.1.2.2. Agències de col·locació

1.1.2.3. Serveis públics de col·locació

1.1.2.4. Empreses de treball temporal ETT

1.1.2.5. Tècniques d'internet (e-recuitment. Xarxes socials professionals i portals d'ocupació)

2. Gestiona els recursos humans de l'empresa, és a dir el seu capital humà, la força de treball de les empreses.

2.1. Selecciona i forma les persones que l'empresa necessita

2.2. Proporcionar als treballadors mitjans necessaris

2.3. Intentar que el treballador satisfaci les seves necessitas

3. FUNCIONS DE LA GESTIÓ

3.1. Organització i planificació del personal en plantilles

3.2. Reclutament

3.2.1. Procés de selecció dels candidats per a un lloc de treball concret pot ser interna o externa

3.3. Selecció

3.3.1. Tria del candidat a partir de la realització de varies proves

3.4. Plans d'acollida

3.4.1. Dinàmiques per a afavorir la integració del candidat dins de l'empresa

3.5. Plans de carrera i promoció professional

3.5.1. Plans per a garantir una escala de empresa

3.6. Formació

3.6.1. Plans de formació i de proveïment de cursos

3.7. Avaluació de l'excercici

3.7.1. Comprovació de que el treballador compleix amb les seves responsabilitats i respon al nivell d'exsigència

3.8. Clima i satisfaccio laboral

3.8.1. Fomentar la cohesió social

3.9. Administracio laboral

3.9.1. Gestions i processos administratius del personal

3.10. Relacions laborals

3.10.1. Definir les linies d'autoritat

3.11. Prevenció de riscos laborals

3.11.1. Mesures per a evitar accidents

4. LA FORMCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.1. Les empreses faciliten la formació als seus treballadors però sempre intentant mantenir un equilibri entre el cost i les expectatives dels resultats de la formació. Actualment poden optar per les següents opcions

4.1.1. -Pot realitzar-se dins de l'empresa mateixa

4.1.2. En confederacions d'empresaris

4.1.3. En escoles privades de formació

4.1.4. A les administracions públiques

4.1.5. Formació en llínia (e-learning)

5. SELECCIÓ DE PERSONAL

5.1. Els candidats presenten una carta de presentació i el seu curriculum vitae

5.2. En el procés de selecció es fa un primer descarnament de les persones no qualificades

5.3. Els candidats restants s'enfronten a unes proves de selecció.

5.3.1. -Entrevista de treball

5.3.2. Proves psicotècniques

5.3.3. Proves de persoanalitat

5.3.4. Proves de cultura general

5.3.5. Proves professionals (Oposicions)

5.3.6. Proves de grup/Anàlisi competencial

6. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

6.1. És el tractament del capital intel·lectual, s'utilitza per a transferir tot el coneixement i l'experiència dels treballadors de manera que pugui ser utilitzat com a recurs per la resta de membres de l'organització.

6.1.1. CONEIXEMENT EXPLÍCIT: Pot ser emmagatzemat i distribuït físicament com per exemple fórmules o paraules.

6.1.2. CONEIXEMENT TÀCIT: Forma part de les experiències d'aprenentatge personals de diferents individus que es comparteixen amb la finalitat de transmetre informació a la resta.

7. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

7.1. TREBALL EN EQUIP: Un grup petit d'individus que treballen coordinadament per tal de complir una feina concreta, aquest equip té una finalitat comuna.

7.2. TREBALL COL·LABORATIU: És quan un grup d'individus posa en comú coneixements, materials o idees de forma desinteressada per tal que tothom la pugui utilitzar globalment.

7.3. TREBALL PER PROJECTES: És l'organització del treball per equips però amb personal intern o extern de l'empresa (freelance), per executar uns projectes concrets d'acord amb els objectius de l'empresa.

8. LA GESTIÓ PER COMPETÈNCIES I LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

8.1. La gestió per competències implica definir els coneixements, les qualitats i els components que han de tenir els treballadors de la plantilla i també s'han de tenir en compte durant el procés de selecció.

8.2. La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer sentiments propis i aliens, i l'habilitat de gestionar-los. Hi ha dos tipus

8.2.1. La intel·ligència personal

8.2.2. La intel·ligència social o cometència social

9. LA MOTIVACIÓ LABORAL

9.1. La motivació laboral és el conjunt d'estímuls que rep un treballador que el guien a actuar d'una manera més positiva en l'àmbit del treball. Per a aconseguir això la gestió utilitza les següents eines:

9.1.1. ELS DINERS

9.1.2. EL BON TARCTE LABORAL

9.1.3. LES EXPECATIVES DE FUTUR

9.1.4. RECONEIXEMENT DE LA FEINA

9.1.5. COL·LABORACIÓ A LA FEINA

9.2. TEORIES DE LA MOTIVACIÓ LABORAL

9.2.1. La teoria dels dos factors de Herzberg diu que la motivació és influenciada per dos factors, els factors d'higiene i de motivació. Diu que l'absència dels primers produeix insatisfacció mentre que els altres generen satisfacció.

9.2.1.1. Imatge

9.2.2. La teoria de les necessitats humanes de Maslow, presenta que hi ha cinc nivells de necessitas huamnes i que s'han d'assolir progressivament .

9.2.2.1. Imatge

10. LA IGUALTAT EN EL TREBALL

10.1. Segons la Constitució espanyola i La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, indiquen que totes les persones som iguals davant de la llei sense discriminació, però dins del món laboral encara trobem una desigualtat salarial entre homes i dones.

10.1.1. Des d'aquest dos ògrans s'han desenvolupat mesures per intentar corregir aquetes desigualtats

10.1.1.1. El 2007 es va promulgar la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes.