Social Media

Social media_Kiemcoin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Social Media by Mind Map: Social Media

1. Videos_Content

1.1. Phát triển nội dung PTCB

1.1.1. Dự án tiềm năng

1.1.2. Top coin HOLD dài hạn

1.1.3. Dự án đang phát triển, tham gia IDO, private sale...

1.1.4. Hướng dẫn tham gia các chương trình về crypto (Auction, stake, farm...)

1.2. Phát triển nội dung tin tức (lấy từ website)

1.2.1. Tin tức Crypto

1.2.2. Tin tức tài chính

1.3. Phát triển nội dung tin ngắn

1.3.1. Tips + kinh nghiệm về trading

1.3.2. Tin ngắn phát biểu của người nổi tiếng

2. Quy Trình

2.1. 1-2clips/day

2.2. Lấy nội dung từ bộ phận viết bài

2.2.1. 1 ngày làm 2clips ngắn

3. Telegram

4. Youtube

4.1. Youtube shorts

5. Tiktok

6. Facebook