Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1 by Mind Map: CHƯƠNG 1

1. ESTE

1.1. Khái niệm

1.1.1. Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR' thì sẽ thu được este.

1.1.2. Công thức chung của este là RCOOR'.

1.2. Danh pháp

1.2.1. Tên este = Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi at)

1.3. Phân loại

1.3.1. Este no, đơn chức

1.3.1.1. CmH2mO2 (m ≥ 2)

1.3.2. Este không có, chức năng đơn

1.3.2.1. CmH2m - 2O2(

1.4. Lý thuyết chất lượng tính

1.4.1. Nhiệt độ sôi:este<ancol<axit cacboxylic

1.4.2. Độ tan trong nước: ít

1.4.3. Mùi thơm hoa quả

1.5. Tính chất hóa học

1.5.1. Pứ thủy phân

1.5.1.1. Trong MT axit

1.5.1.2. Trong MT kiềm