Menedżer Placówki/DRS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Menedżer Placówki/DRS by Mind Map: Menedżer Placówki/DRS

1. Stawia cele (sprzedażowe, jakościowe)

1.1. Cele SMART

1.2. Komunikowanie i uzasadnianie celów

2. Planuje realizację celów

2.1. Planowanie działań

2.2. Stawianie i egzekwowanie zadań

2.3. Ustalanie priorytetów

2.4. Delegowanie zadań

3. Wspiera realizację celów

3.1. Udzielanie bieżącego feedbacku

3.2. Prowadzenie trudnych rozmów

3.2.1. Rozmowa korygująca

3.2.2. Przekazywanie trudnych decyzji, szefowskie NIE

3.3. Rozwijanie pracowników

3.3.1. Coachingowy styl zarządzania

3.4. Dopasowanie stylu kierowania do poziomu pracownika

3.5. Obsługa niezadowolonych Klientów

3.6. Rozwiązywanie konfliktów

3.7. Praca z modelem sprzedaży

3.8. Dobór i wdrażanie pracowników

3.8.1. Rozumienie procesu rekrutacji i doboru pracowników

3.8.2. Definiowanie profilu kandydata

3.8.3. Przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

3.8.4. Podejmowanie decyzji o wyborze kandydata

3.8.5. Wdrażanie nowego pracownika

4. Monitoruje i kontroluje wyniki

4.1. Analizowanie i podsumowywanie wyników oraz działań

4.2. Rozwiązywanie problemów w procesie realizacji celów

4.3. Wizualizacja celów

4.4. Planowanie i podejmowanie działań korygujących

5. Rozwija swoje przywództwo

5.1. Budowanie autorytetu

5.2. Kształtowanie świadomości dotyczącej etyki pracy z Klientami

5.3. Komunikacja

5.3.1. Spójność, precyzja i klarowność przekazu

5.3.2. Prowadzenie dialogu i dyskusji/ argumentowanie i przekonywanie

5.3.3. Aktywne słuchanie

5.4. Motywowanie pracowników

5.4.1. Efektywne wykorzystywanie narzędzi motywacji finansowej

5.4.2. Motywowanie pozafinansowe

5.5. Zarządzanie zmianą

5.5.1. Rozumienie istoty procesu zmiany

5.5.2. Praca z obawami i oporami pracowników

5.5.3. Komunikowanie i wdrażanie zmiany

5.6. Znajomość prawa pracy

5.7. Planowanie i organizacja pracy własnej

5.8. Istota i techniki zachowań asertywnych

5.9. Ustalanie własnych priorytetów

5.9.1. Praca ze złodziejami czasu

5.9.2. Diagnoza i weryfikacja Kluczowych Obszarów Zadań

5.10. Wspieranie i egzekwowanie wdrożenia standardów u Menedżerów Placówek