2014/ 2015 "Czytamy i odkrywamy"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2014/ 2015 "Czytamy i odkrywamy" by Mind Map: 2014/ 2015                           "Czytamy i odkrywamy"

1. Dyrektor

1.1. realizuje 1 spośród 11 działań: 1.Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.

1.2. 2.Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.

1.3. 3.Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

1.4. 4.Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.

1.5. 5.Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.

1.6. 6.Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.

1.7. 7.Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.

1.8. 8.Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).

1.9. 9.Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.

1.10. 10.Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.

1.11. 11.Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

2. Koordynator

2.1. organizuje następujące wydarzenia:

2.2. 1.Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0;

2.3. 2.Targi 2.0 – prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce;

2.4. 3.Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów;

2.5. 4.Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron.

3. Nauczyciel

3.1. I semestr

3.2. Realizacja trzech zadań z jednej, wybranej ścieżki zadaniowej:

3.3. 1.Ścieżka Kodeks 2.0 (dwa zadania w ścieżce);

3.4. 2.Ścieżka Projekt edukacyjny;

3.5. 3.Ścieżka Odwrócona lekcja;

3.6. 4.Ścieżka Uczymy innych;

3.7. 5.Ścieżka Uczniowskie forum naukowe.

3.7.1. II semestr

3.7.2. Realizacja trzech zadań z jednej, wybranej ścieżki zadaniowej:

3.7.3. 1.Ścieżka Projekt edukacyjny;

3.7.4. 2.Ścieżka Odwrócona lekcja;

3.7.5. 3.Ścieżka Uczymy innych;

3.7.6. 4.Ścieżka Uczniowskie forum naukowe.