کارگاه‌های روانشناختی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
کارگاه‌های روانشناختی by Mind Map: کارگاه‌های روانشناختی

1. Course

1.1. CCI Social Anxiety Group Cognitive-Behaviour Treatment (CBT) - Perth

1.2. Home - College of Education

1.3. Online Courses | Harvard University

1.4. edX

1.5. Free online courses from Top Universities - FutureLearn

1.6. Coursera | Online Courses & Credentials by Top Educators. Join for Free

1.7. Home | The Open University

1.8. Learn R, Python & Data Science Online

2. DSM5

2.1. کمال طلبی

2.1.1. کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟

3. Principles - Values

3.1. Marriage Core Values

3.1.1. Trello

3.1.2. Different core values in marriage: - Commitment - Forgiveness - Patience - Selflessness - Honesty - Loyalty - Devotion to parents - Generosity - Peacemaking - Living simply - Kindness - Self-control - Transparent - Passion & Humility - Conflict Management Styles

3.2. Family Values

3.2.1. Devotion to parents

3.2.2. Living simply

3.2.3. طنز- Good Humor

3.3. Parenting Values

3.3.1. Labels Management

3.4. Moral Values

3.4.1. Selflessness

3.5. Social Values

3.6. Careers Values

4. Protocols

4.1. Treatment Protocols

4.1.1. پروتکل درمان استحقاق یا شایستگی کاذب

4.1.1.1. انواع شایستگی کاذب

4.1.1.1.1. شایستگی کاذب (استحقاق) لوس

4.1.1.1.2. شایستگی کاذب (استحقاق) وابسته

4.1.1.1.3. شایستگی کاذب (استحقاق) تکانش‌گری

4.1.2. خرید فایل پکیج (پروتکل) زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

4.1.3. پکیج (پروتکل) معنا درمانی گروهی Health package meaning educational group therapy

4.1.4. فایل کامل پکیج (پروتکل) زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

4.1.5. پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی Package (protocol) Schema Therapy

4.1.6. پروتكل اختلال اضطراب اجتماعي

4.1.6.1. پروتكل گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري نمونه‌اي كه براي درمان اختلال اضطراب اجتماعي در اين بخش ارائه خواهد شد، مبتني بر كار هيمبرگ و بكر (٢٠٠٢) و آنتوني و سوينسون (٢٠٠١) است. اين پروتكل با تشكيل يك جلسة فردي قبل ازشروع درمان گروهي آغاز مي‌شود و بعد با تشكيل دوازده جلسة گروهي ادامه مي‌يابد. این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: خاتمة درمان و پيشگيري از بازگشت، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و مواجهة واقعي و ايفاي نقش.

4.1.7. پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

4.2. Training Protocols

4.2.1. پروتکل آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس Protocol (package) Gross emotion regulation training

4.2.1.1. Trello

4.2.2. پروتكل آموزش ابراز احساسات و بيان خواسته‌ها

4.2.3. پروتکل آموزش تنظیم هیجان

4.2.3.1. اهداف آموزشي پروتكل آموزش تنظیم هیجان عبارتند از: ارائه آموزش هیجانی، ارزیابی میزان آسیب پذیری هیجانی و مهارت های هیجانی، ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده ی هیجان، آموزش مهارت های تغییر توجه شامل متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی 2- آموزش توجه، آموزش تغییر ارزیابی های شناختی و آموزش تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان ميباشد.

4.2.4. دانلود پکیج (پروتکل) آموزش تفکر انتقادی

4.2.5. پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب‌آوری Packages (protocols) Therapeutic Educational resiliency

4.2.6. پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

4.2.7. کاملترین فایل پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

4.2.8. برترین پکیج پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی

4.2.9. پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت‌اندیشی Packages of therapeutic optimism

4.2.10. Emotional intelligence training package treatment پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی

4.2.11. پکیج (پروتکل) درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه) Package (protocol) Treatment matrix model

4.2.12. پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی Package of health education communication skills

4.2.13. پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

4.3. WebSites

4.3.1. تیک تست

5. Tools

5.1. miro

5.2. Airtable: Organize anything you can imagine

5.3. Project Management Software - ProjectManager.com

5.4. quizlet

5.5. Mind mapping, concept mapping and outlining

6. Website

6.1. Psychology Tools | Evidence-Based CBT Worksheets

6.2. CCI - Anxiety, Depression, Bipolar & Eating Disorders - Perth

6.3. https://therapychanges.com/

6.4. اندیشیدن - نخستین گام در تفکر نقادانه

7. ازدواج و خانواده

7.1. فرآیند مشاوره پیش از ازدواج

7.1.1. Are you and your partner compatible?

7.1.2. کارگاه‌ها

7.1.2.1. دانلود کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دکتر اوحدی

7.1.2.2. پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و آشنایی با مراحل ازدواج

7.1.2.3. دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

7.1.2.4. کارگاه مشاوره پیش از ازدواج- دکتر شفیعی فرد

7.1.2.5. دانلود کارگاه مشاوره قبل از ازدواج دکتر بهنام اوحدی

7.1.2.5.1. زمان مناسب مشاوره: معمولاً مراجعه به مشاوره زمانی که هنوز هیچ صحبتی بین افراد نشده است، مناسب نیست، همان طور که مراجعه افراد بعد از مدت ها حرف زدن و رابطه داشتن و شکل گرفتن علاقه، تاثیر چندانی ندارد، بنابراین بهترین زمان برای مراجعه به مشاور زمانی است که فرد آمادگی دارد و حداقل 8 تا 10ساعت با طرف مقابل درباره مسائل مختلف گفت وگو کرده است.

7.1.2.5.2. معمولاً مشاوران اگر نیاز باشد از خانواده ها هم دعوت می کنند تا در جلسات حضور یابند از آن جا که مسئولیت ازدواج بر عهده دوطرف است، مشاوران بیشتر جلسات را با حضور دختر و پسر برگزار می کنند.

7.1.2.5.3. معمولاً اگر جریان مشاوره خوب پیش رود، در نهایت 3 تا 4 جلسه 1.5ساعت کافی است. اگر مشاور نیاز به جلسه اضافه داشته باشد در این جلسه معمولاً درباره ریسک ها صحبت می کند تا زوج ها بتوانند به مدلی برای خانواده موفق دست یابند.

7.1.3. نظریه های آشنایی برای ازدواج

7.1.4. نظریه‌های ازدواج

7.1.5. نظریه های آشنایی قبل از ازدواج

7.1.5.1. نظریه ی همسان همسری

7.1.5.2. نظریه ی ناهمسان همسری

7.1.5.3. نظریه ی صافی

7.1.6. کتاب

7.1.6.1. مشاوره پيش از ازدواج (نظريه و كاربست)

7.1.7. کاربرد نظریه‌ها در مشاوره پیش از ازدواج

7.1.7.1. ...

7.1.7.2. برای تحقق هدف دوم، بر حسب شرایط می توان از تمام رویکردهای درمانی (فردی، زوجی، خانوادگی) استفاده کرد. اما با فرض فقدان آسیب‌های مستلزم درمان فردی، و عدم تردید در تصمیم (که بحث مستقلی نیاز دارد)، سه رویکرد، بیشتر از بقیه برای مداخلات پیش از ازدواج کاربرد دارند.

7.1.7.2.1. رویکرد شناختی-رفتاری

7.1.7.2.2. نظریه بین نسلی بوئن

7.1.7.2.3. رویکرد سیستمی

7.1.8. کاربرگ‌های مصاحبه جامع قبل از ازدواج

7.1.8.1. Trello

7.1.9. پروتكل مشاوره پيش از ازدواج

7.1.9.1. Trello

7.1.10. بررسی چشم‌انداز طرفین

7.1.10.1. Trello

7.1.11. Conflict Resolution Techniques

7.1.11.1. 1- لطفا ده مورد از رفتارهایی که مایلید همسرتان انجام دهند را نام ببرید. 2- لطفا ده مورد از رفتارهایی که مایل نیستید همسرتان انجام دهند را نام ببرید. 3- لطفا ده مورد از رفتارهایی که فکر می‌کنید همسرتان مایل هستند شما انجام دهید را نام ببرید. 4- لطفا ده مورد از رفتارهایی که فکر می‌کنید همسرتان مایل نیستند شما انجام دهید را نام ببرید.

7.1.12. پروتکل مشاوره پیش از ازدواج- دکتر شفیعی فرد- خوب

7.1.12.1. Trello

7.1.12.2. ...

7.1.12.3. الگوریتم انتخاب همسر

7.1.12.3.1. مرحله اول: بررسی معیارهاي ظاهري غیرقابل پرسش

7.1.13. پروتکل آموزش مشاوره پیش از ازدواج

7.1.13.1. جلسات مشاوره و روان‌درمانی از 3 محور اصلی تشکیل می‌شوند؛ این سه محور عبارت‌اند از:

7.1.13.1.1. 1- محتوا

7.1.13.1.2. 2- ساختار

7.1.13.1.3. 3- فرایند

7.2. زوج درمانی

7.2.1. تکنیک‌ها

7.2.2. مقاله

7.2.2.1. Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? - Lavner - 2016 - Journal of Marriage and Family - Wiley Online Library

7.2.2.2. پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده

7.2.3. 9 Best Couples Counseling Techniques and Why You Should Try Them

7.2.4. Conflict Resolution Techniques

7.2.4.1. 1- لطفا ده مورد از رفتارهایی که مایلید همسرتان انجام دهند را نام ببرید. 2- لطفا ده مورد از رفتارهایی که مایل نیستید همسرتان انجام دهند را نام ببرید. 3- لطفا ده مورد از رفتارهایی که فکر می‌کنید همسرتان مایل هستند شما انجام دهید را نام ببرید. 4- لطفا ده مورد از رفتارهایی که فکر می‌کنید همسرتان مایل نیستند شما انجام دهید را نام ببرید.

7.2.5. MTI’s Conflict Resolution Tool Box

7.2.6. Conflict Resolution Course Outline

7.2.7. غنی سازی ازدواج

7.2.7.1. Infuse Your Marriage with Passion and Purpose

7.2.7.1.1. Passion & Purpose for Marriage is a half-day event that is enriching marriages across the country.

7.2.8. 6 Forms of Intimacy in Marriage

7.2.8.1. Emotional Intimacy

7.2.8.2. Intellectual Intimacy

7.2.8.3. Financial Intimacy

7.2.8.4. Spiritual Intimacy

7.2.8.5. Recreational Intimacy

7.2.8.6. Physical Intimacy

7.3. خانواده درمانی

7.3.1. مشاوره خانواده با رویکرد ارتباطی استراتژیک کارگاه آموزشی

7.3.2. نظریه ساختاری مینوچین در خانواده درمانی

7.3.2.1. سیستم خانواده

7.3.2.1.1. تعریف ساختار خانواده در نظریه مینوچین

7.3.2.1.2. زیرمنظومه فرعی

7.3.2.1.3. زیرمنظومه اصلی

7.3.2.2. مرزها- Boundary

7.3.2.3. تکنیک‌ها

7.3.2.3.1. تکنیک درهای بسته- closed doors

7.3.2.4. تشکیل سیستم درمانی- Forming the Therapeutic System

7.3.2.4.1. عملیات الحاق و برون‌سازی Joining and Accommodation

7.3.2.4.2. عملیات بازسازی Restructuring the Family

7.3.2.5. Keywords

7.3.2.5.1. Minuchin’s Healthy Family Hierarchy

7.3.2.6. Trello

7.3.3. What Is Family Therapy? + 6 Techniques & Interventions

8. اطلاعیه کارگاه‌ها

8.1. MBTI

8.1.1. با عرض سلام و ادب به استحضار می‎‌رساند پنجمین دوره کارگاه شخصیت‌شناسی ام.بی.تی.آی برگزار می‌شود. زمان: دوشنبه 28 مرداد ماه ساعت: 18 الی 20 مکان: حوالی میدان انقلاب شهریه: 40 هزار تومان توضیحاتی مختصر در مورد کارگاه: ام. بی. تی. آی. یک ابزار سنجش شخصیت است که تمایلات و گرایش‌های فرد را مشخص می‌کند. نتیجه این آزمون به افراد کمک می‌کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسند. کاربرد این آزمون در حوزه‌های ذیل بررسی می‌گردد: - انتخاب همسر - روابط زوجین - فرزندپروری - انتخاب شغل علاقه‌مندان لطفا تمایل خود برای شرکت در کارگاه را از طریق پی وی اعلام فرمایند. با سپاس🌹

8.2. نیازهای هیجانی

8.2.1. با عرض سلام و ادب به استحضار می رساند, سومین کارگاه آشنایی با «پنج نیاز هیجانی مرتبط با طرحواره‌های ناسازگار» برگزار می‌گردد. - مدت کارگاه: 150 دقیقه - تاریخ برگزاری: پنجشنبه 24 مرداد - شهریه:40 هزارتومان - مکان: خیابان احمد آباد، خیابان ابوذر علاقه‌مندان لطفا تمایل خود را برای شرکت در این کارگاه از طریق پی‌وی اعلام فرمایند. در این کارگاه معرفی نیازهای هیجانی بنیادی ذیل با هدف جلوگیری از شکل‌گیری طرحواره‌های ناسازگارانجام می‌شود: 1- نیاز به دلبستگی ایمن 2- نیاز به خودمختاری، شایستگی، و احساس هویت 3- آزادی در بیان نیازها و هیجان‌ها 4- نیاز به خودانگیختگی و تفریح 5- نیاز به محدودیت‌های واقع‌بینانه و خویشتن‌داری با سپاس:rose:

8.2.2. با عرض سلام و ادب به استحضار می رساند, سومین کارگاه آشنایی با «پنج نیاز هیجانی مرتبط با طرحواره‌های ناسازگار» برگزار می‌گردد. - تاریخ برگزاری: دوشنبه 4 شهریور - زمان: 18:30 الی 20:30 - مکان: حوالی میدان انقلاب - شهریه: 40 هزارتومان علاقه‌مندان لطفا تمایل خود را برای شرکت در این کارگاه از طریق پی‌وی اعلام فرمایند. در این کارگاه معرفی نیازهای هیجانی بنیادی ذیل با هدف جلوگیری از شکل‌گیری طرحواره‌های ناسازگارانجام می‌شود: 1- نیاز به دلبستگی ایمن 2- نیاز به خودمختاری، شایستگی، و احساس هویت 3- آزادی در بیان نیازها و هیجان‌ها 4- نیاز به خودانگیختگی و تفریح 5- نیاز به محدودیت‌های واقع‌بینانه و خویشتن‌داری توجه: این کارگاه برای کسانی که جهت مشارکت در پژوهش «تاثیر مداخله مرتبط با آموزش نیازهای هیجانی بر سبک فرزندپروری» اعلام آمادگی کنند، رایگان خواهد بود. با سپاس

9. انواع تفکر

9.1. تفکر سیستمی

9.1.1. تعریف سیستم چیست؟ تفکر سیستمی چیست؟ (نقشه راه درس)

9.2. تفکر استراتژیک

9.2.1. تفکر استراتژیک (معرفی درس)

9.3. تفکر خلاق

9.4. کارهای قبلی

9.5. تفکر انتقادی

9.5.1. اندیشیدن - نخستین گام در تفکر نقادانه

10. حمایت اجتماعی

11. سبک زندگی

11.1. Sign up

11.2. متمم

11.3. سبک ‌های زندگی در نظریه روانشناسی فردنگر آدلر

11.4. تعریف سبک زندگی از نظر علم روانشناسی

11.5. انواع سبک زندگی | برخی از سبک‌های زندگی غیرممکن می‌شوند

11.6. تفاوت شيوه زندگي با سبك زندگي

11.7. سبک زندگی | شناخت انواع و بهترین سبک زندگی

12. شخصیت‌شناسی

12.1. MBTI

12.1.1. معرفی چهار بعد

12.1.1.1. Introvert and Extrovert

12.1.1.1.1. Overview

12.1.1.1.2. Marriage

12.1.1.1.3. Parenting

12.1.1.1.4. Careers

12.1.1.1.5. Family

12.1.1.1.6. Relationship

12.1.1.1.7. Resolution

12.1.1.1.8. Image

12.1.1.2. Sensing and intuition

12.1.1.2.1. Overview

12.1.1.2.2. Marriage

12.1.1.2.3. Parenting

12.1.1.2.4. Careers

12.1.1.2.5. Family

12.1.1.2.6. Relationship

12.1.1.2.7. Resolution

12.1.1.2.8. تصاویر

12.1.1.3. Thinking and Feeling

12.1.1.3.1. پرسش‌ها

12.1.1.3.2. Thinking-Feeling Personality Type relationship

12.1.1.3.3. THINKING/FEELING COUPLES

12.1.1.3.4. CONFLICT RESOLUTION APPROACH

12.1.1.3.5. Why Every Relationship Should Have One 'Thinker' And One 'Feeler'

12.1.1.3.6. Thinking vs. Feeling: Which Is Better in Relationships?

12.1.1.3.7. MBTI and Marriage: Are You a Thinker or a Feeler?

12.1.1.3.8. What % Emotional And What % Logical Are You?

12.1.1.3.9. Image

12.1.1.4. Perceiving and Judging

12.1.1.4.1. judging vs perceiving in relationships

12.1.1.4.2. How Does Your Personality Type Factor into Your Marriage?

12.1.1.4.3. Judging and Perceiving in Conflict

12.1.1.4.4. Loving Myers-Briggs Relationships Between MBTI Judging and Perceiving Types

12.1.1.4.5. The Role of Judging (J) – Perceiving (P) Differences in Relationships

12.1.1.4.6. A Guide to the Judging & Perceiving Preferences in Relationships

12.1.1.4.7. Images

12.1.1.4.8. 5 Parenting Struggles of Every Intuitive Perceiver

12.1.1.4.9. What I Love Learning from Judgers: A Perceiver’s Perspective

12.1.1.4.10. Image

12.1.1.5. Possible Conflicts in the Four Main Areas

12.1.1.5.1. Introvert vs. Extrovert. As we see with Jed and Kara, one likes being social and the other doesn’t. The obvious conflict comes when he wants to be out with people and she wants to be home alone. If the extroverted Jed goes out without Kara, both may feel bad that they aren’t supporting one another.

12.1.1.5.2. Sensing-Intuiting

12.1.1.5.3. تکمیل خواهد شد

12.1.1.6. Image

12.1.1.6.1. https://thriving.ir/wp-content/uploads/2019/01/25037115_203885920176184_3962610095136702464_n_avitdn-1024x984.jpg

12.1.1.7. آسیب‌پذیری

12.1.1.7.1. درونگراها آسیب‌پذیرتر هستند زیرا

12.1.1.7.2. حسی‌ها بیشتر زمینه وسواس را دارند.

12.1.1.7.3. ساختارگرا ممکن بیشتر استرس را تجربه می‌کنند چون فشار زمان را حس می‌کنند

12.1.2. Cognitive Function

12.1.2.1. Si - Se

12.1.2.2. Ni - Ne

12.1.2.3. Ti - Te

12.1.2.4. Fi - Fe

12.1.3. Type Dynamics

12.1.3.1. The Dominant Function

12.1.3.2. The Auxiliary Function

12.1.3.3. The Tertiary Function

12.1.3.4. The Fourth or Inferior Function

12.1.3.5. کارکردهای سایه

12.1.3.5.1. Example

12.1.3.5.2. An Introduction to the Shadow Functions - Psychology Junkie

12.1.3.5.3. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6-J2UqJbjAhURr6QKHQK3A-0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F520095456950142018%2F&psig=AOvVaw0_cm1FgRTDJzAGDLTi6Bpy&ust=1562159599894596

12.1.3.6. Image

12.1.3.6.1. https://i1.wp.com/www.nerdycreator.com/wp-content/uploads/2018/04/0513-cognitive-function-chart-2.jpg

12.1.4. توزیع تیپ‌ها

12.1.4.1. https://assets.hongkiat.com/uploads/mbti-personality-career/MBTI-types.jpg

12.1.5. Temperaments

12.1.5.1. کلیات

12.1.5.2. Rational- NT

12.1.5.2.1. معرفی

12.1.5.3. Idealist- NF

12.1.5.3.1. Image

12.1.5.3.2. معرفی

12.1.5.4. Artisan- SP

12.1.5.4.1. The Struggles of Sensing Perceiving (SP) Parents

12.1.5.4.2. معرفی

12.1.5.5. Guardian - SJ

12.1.5.5.1. خصوصیات SJها

12.1.6. Careers

12.1.6.1. Best Careers for Your Personality Type

12.1.6.2. How Your MBTI Personality Type Can Affect Your Career Choices

12.1.6.3. Just Your Type: Create the Relationship You've Always Wanted Using the Secrets of Personality Type

12.1.6.4. مدیریت و استخدام با توجه به شخصیت شناسی MBTI یا مایرز-بریگز

12.1.6.5. How to Manage Sensors, and Intuitives, Effectively

12.1.6.6. Jobes

12.1.6.6.1. Teacher

12.1.6.7. The Best Jobs

12.1.6.8. [اینفوگرافیک] کدام شغل مناسب تیپ شخصیتی شما است؟

12.1.7. معرفی تیپ‌ها

12.1.7.1. INTJ

12.1.7.1.1. تصویر

12.1.7.1.2. Key INTJ Characteristics

12.1.7.1.3. Cognitive Functions

12.1.7.1.4. Personal Relationships

12.1.7.1.5. Career Paths

12.1.7.1.6. Tips for Interacting With INTJs

12.1.7.2. All in One

12.1.7.2.1. https://abbasalipoor.com/storage/2018/07/MBTI-TYP..-300x300.jpg

12.1.7.3. ESTJ

12.1.7.4. ISTJ

12.1.7.5. ENTJ

12.1.7.5.1. job

12.1.7.6. ENFJ

12.1.7.6.1. ENFJ ها چگونه والدینی هستند

12.1.7.7. INFJ

12.1.7.7.1. INFJ Personality: Characteristics

12.1.7.7.2. ۱۰ دلیل برای معماگونه بودن رفتار INFJ ها

12.1.8. Parenting

12.1.8.1. Correlations between MBTI and parenting styles

12.1.8.2. How Your Personality Type Molds Your Parenting Style

12.1.9. Marriage

12.1.9.1. The Relationship Between Personality Type and Marital Satisfaction

12.1.9.2. How Each Personality Type Shows Love

12.1.9.2.1. ENFJ, INFJ, ESFJ, ISFJ

12.1.9.2.2. ENFP, INFP, ESFP, ISFP

12.1.9.2.3. ENTJ, INTJ, ESTJ, ISTJ

12.1.9.2.4. ENTP, INTP, ESTP, ISTP

12.1.9.3. 12 WAYS TO ENGAGE BOTH SENSING AND INTUITIVE EMPLOYEES

12.1.9.4. When Sensors and Intuitives Fall in Love

12.1.9.5. How are sensing and intuitive guys different? in relationships? Romance?

12.1.9.6. Sensors and Intuitives: How to Bridge the Communication Gap

12.1.9.7. Intuitive and Sensoric Relationships

12.1.9.8. 5 SECRETS TO A SUCCESSFUL INTUITIVE – SENSOR MARRIAGE

12.1.9.9. When Sensors and Intuitives Fall in Love - A Guide for a Thriving Relationship

12.1.9.10. Do N (intuitive) types think that S (sensing) types are uninteresting?

12.1.9.11. Can iNtuitives Ever Feel Fulfilled in N/S Relationships?

12.1.9.12. S/N relationships

12.1.9.13. Loving Myers-Briggs Relationships Between MBTI Sensing and Intuitive Types

12.1.9.14. Connecting Personality Type to Communication: S/N Differences

12.1.9.15. judging vs perceiving in relationships

12.1.9.15.1. Loving Myers-Briggs Relationships Between MBTI Judging and Perceiving Types

12.1.9.15.2. Balancing Judging (J) & Perceiving (P): A Key to Personality Development

12.1.9.16. How to tell when your partner is falling in love, according to their Myers-Briggs personality type

12.1.10. FAQ

12.1.10.1. آیا ویژگی‌های شخصیتی معرفی شده در MBTI ژنتیکی و وراثتی هستند یا اکتسابی؟

12.1.10.1.1. بخش زیادی مادرزادی است اما ظاهرا محیط هم موثر است

12.1.10.2. آیا برای شغل مشاور روانشناختی، T بالاتر بهتر است یا F؟ جون مطرح کردید همدلی برای مشاور نیاز است و همدلی هم با F بالاتر همبستگی دارد، اما از آن طرف F بالا برای یک مشاور ممکن است وی را به صورت افراطی در گیر موضوعات مراجع کند و این روند درمان را مختل کند.

12.1.10.2.1. به نظر میرسد برای مشاور T بالاتر بهتر است. اما مشاور به صورت عقلی، استدلالی، و منطقی این مهارت را یاد می‌گیرید که در برابر مراجع از تیپ خود عبور کند، به عبارت دیگر تصمیم می‌گیرید در برابر مراجع F بالاتر از خود بروز دهد.

12.1.10.3. اینکه شخصی برای رفتن به مهمانی، ابتدا تمایل چندانی از خود نشان نمی‌دهد و ظاهرا درونگرا می‌باشد، اما وقتی به مهمانی رفت دیگر به راحتی باز نمی‌گردد و تمایل دارد همچنان در مهمانی باقی بماند و ویژگی برونگرایی از خود نشان می‌دهد، چگونه توضیح داده می‌شود؟

12.1.10.4. آیا تیپ شخصیتی فرد در طول زمان ثابت باقی می‌ماند یا تغییر می‌کند؟ اگر تغییر ممکن است، چه فرآیندی باید طی شود؟

12.1.11. Book Introduction

12.1.11.1. Just Your Type: Create the Relationship You've Always Wanted Using the Secrets of Personality Type

12.1.12. Articles Introduction

12.1.13. Sport

12.1.14. تغییر

12.1.14.1. How can I become J (Judging) instead of P (Perceiving) in the MBTI's personality test?

12.1.14.2. Can someone change from Perceiving to Judging?

12.1.15. سایر کارگاه‌ها

12.1.15.1. کارگاه MBTI (دوره ۶۹)

12.1.16. Is It Possible to Change Your Personality Type?

12.1.17. Can Your Myers-Briggs® Personality Type Change?

12.1.17.1. ....

12.1.17.2. From birth to about age 7

12.1.17.2.1. During the 50s, 60s and onward the inferior function (extraverted sensing) develops (as the other functions continue developing). The INTJ would now be more tuned into the present, more detail-oriented, more fond of living in the moment and taking advantage of current opportunities.

12.1.17.3. From 7 to age 20

12.1.17.3.1. From 7 to age 20, the auxiliary function develops (as the dominant function continues developing). So at this age we would see thinking start to develop more. The INTJ would become more objectively logical with their intuitions, more decisive, and organized.

12.1.17.4. During the 20s, 30s and 40s

12.1.17.4.1. During the 20s, 30s and 40s, the tertiary function develops (as the dominant and auxiliary function continue developing). The INTJ would now start to become more concerned with discovering their individual ethics.

12.1.17.5. During the 50s, 60s

12.1.17.5.1. From birth to about age 7, the dominant function develops. So a very young INTJ would be wholly immersed in developing introverted intuition. We might not see much thinking, feeling, or sensing at a young age (although they would still be in use, just underdeveloped).

12.1.18. Can a person's Myers-Briggs personality type change?

12.2. NEO

12.2.1. بی‌ثباتی هیجانی

12.2.2. برونگرایی

12.2.3. باز بودن

12.2.3.1. Openness

12.2.4. توافق

12.2.5. وجدانی بودن

12.2.5.1. شایستگی

12.2.5.2. نظم

12.2.5.3. وظیفه‌شناسی

12.2.5.4. تلاش برای موفقیت

12.2.5.5. نظم درونی-پیگیری

12.2.5.6. انعطاف‌ناپذیری

12.3. کتل

13. فرزندپروری

13.1. تربیت اخلاقی

13.1.1. مقاله

13.1.1.1. تبیین مبانی ارزش شناسی فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

13.1.1.2. تبیین و نقد اخلاق در دیدگاه اسپینوزا و دلالت‌های آن برای اصول و روش‌های تربیت اخلاقی

13.1.1.2.1. برجسته‌ترین روش‌های تربیت اخلاقی در دیدگاه اسپینوزا روش تربیت عقلانی، روش محبت عقلی و نفی رویکردهای تلقینی در بعضی سطوح تربیت هستند.

13.1.1.3. ارزش‎شناسی و تأثیر تربیتی آن از دیدگاه آقای مطهری

13.1.1.4. مقایسه مبانی ارزش‌شناسی ازدیدگاه ملاصدرا وژان ژاک روسو با تاکید بر تربیت اخلاقی

13.1.1.4.1. چکیده مقاله: ارزش های اخلاقی بایدها و نبایدها را تبیین می کنددرحکمت متعالیه ارزش ها واقعی وحقیقی هستند. ارتباط با خداوند به عنوان خالق ومبداهستی،معیار ارزش زندگی است. روسوعقیده دارد ارزشهایی ثابت ومطلقی وجوددارندکه دقیقا منطبق وهماهنگ با طبیعت انسان می باشندچنین ارزشهایی ازاهمیت بسیاربالایی برخوردارهستند ورمزرسیدن به خوبی واخلاقی درقوانین طبیعت نهفته است وهرانسانی که بدین ترتیب فرهیخته شودمی تواندبه طریقی که منجربه تقویت جامعه انسانی وحرمت بشرمی گردد رفتار نماید. ارزش شناسی علم ارزش هامی باشد.وارزش هاراازدیدگاه فلسفی موردبحث قرارمی دهد.رفتاروتعامل ما بادیگران ناشی ازنگرش فلسفی ووارزشهای حاکم برزندگی اجتماعی ماست لذا شناخت ارزشها ومبانی ارزش شناسی تاثیرمستقیم و مثبتی برزندگی انسان دارد.این پژوهش بااستنادبه منابع موجود بر اساس الگوی چهار مرحله ای جرج زد.اف. بردی توصیف، تفسیر،همجواری،مقایسه موردمطالعه وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش پاسخ به این سوالات است ارزش و ارزش شناسی چیست مبانی ارزش شناسی چه تاثیری درتعلیم تربیت دارد ارزش شناسی ازدیدگاه ملاصدرچه ویژگی هایی دارد ارزش شناسی ازدیدگاه ژان ژاک روسوچه شاخص های دارد مقایسه مبانی ارزش شناسی ملاصدرا وروسو چه تفاوت ها وشباهت ها یی بین دیدگاه ارزش شناسی ملاصدرا و ژان ژاک روسو وجود دارد.

13.2. Systematic Training for Effective Parenting (STEP)

13.2.1. STEP: Systematic Training for Effective Parenting on DVD

13.2.1.1. The STEP parenting program delivers in just 7 sessions

13.2.1.1.1. Understanding Yourself and Your Child

13.2.1.1.2. Understanding Beliefs and Feelings

13.2.1.1.3. Encouraging Your Child and Yourself

13.2.1.1.4. Listening and Talking to Your Child

13.2.1.1.5. Helping Children Learn to Cooperate

13.2.1.1.6. Discipline that Makes Sense

13.2.1.1.7. Choosing Your Approach

13.2.2. Systematic Training for Effective Parenting (STEP)

13.2.2.1. The goals of STEP (Systematic Training for Effective Parenting) are:

13.2.2.1.1. Increased ability to identify goals of misbehavior

13.2.2.1.2. Increased alternatives to misbehaviors

13.2.2.1.3. Increased encouragement skills

13.2.2.1.4. Increased skill in communication

13.2.2.1.5. Increased skill in cooperation (parental and child)

13.2.2.1.6. Increased skill in discipline

13.2.2.1.7. Increased skill in choosing parenting approach

13.2.2.1.8. Increase child self-esteem and confidence

13.2.2.1.9. Decreased inappropriate parental behaviors in disciplining children and teens

13.2.3. STEP Systematic Training for Effective Parenting - Prezi

13.2.4. Books

13.2.4.1. The Parent's Handbook: Systematic Training for Effective Parenting

13.2.5. Systematic Training for Effective Parenting (STEP)

13.2.5.1. There are four current versions of STEP

13.2.5.1.1. Early Childhood STEP for parents of children up to age 6

13.2.5.1.2. STEP for parents of children ages 6 through 12

13.2.5.1.3. STEP/Teen for parents of teens

13.3. Parent Management Training - PMT

13.3.1. Parent Management Training Institute

13.4. آموزش ارزش‌ها به کودکان

13.4.1. هرم

13.4.1.1. اصول بنیادی

13.4.1.2. ارزش‌ها

13.4.1.3. اصول عملیاتی

13.4.1.4. قوانین

13.4.2. اکسل گوگل درایو

13.4.3. ترللو

13.4.4. Books

13.4.4.1. کتاب چگونه ارزش‌ها را به فرزندم آموزش دهم

13.4.4.2. Global Values Education: Teaching Democracy and Peace

13.4.4.3. Teaching Religion, Teaching Truth: Theoretical and Empirical Perspectives

13.4.4.4. Teaching Values Toolkit: Bk.B: The Six Kinds of Best Values Education Programme

13.4.4.5. Values Education and Quality Teaching: The Double Helix Effect

13.4.4.6. Family Values: The Ethics of Parent-Child Relationships

13.4.4.7. Addams Family Values

13.4.4.8. کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

13.4.4.9. معرفی کتاب انتخاب‌ها، ارزش‌ها و چارچوب‌ها

13.4.4.10. فضائل ذهن

13.4.4.11. دانش و ارزش

13.4.5. Value Questionnaire

13.4.5.1. Personal Values Questionnaire (PVQ)

13.4.5.2. The Work Values Questionnaire (WVQ)

13.4.5.3. PERSONAL VALUES ASSESSMENT (PVA)

13.4.5.4. Values Questionnaire

13.4.5.5. Organizational Beliefs Questionnaire

13.4.5.6. Assessing Organizational Values

13.4.5.7. Core Values Assessment

13.4.5.8. questionnaire on values and beliefs

13.4.5.9. پرسش‌های زیر به شما کمک می کند تا ارزش‌های خود را کشف کنید

13.4.5.9.1. در زندگی‌ام برای چه کسی بیشترین احترام را قائلم؟ چرا؟

13.4.5.9.2. بهترین دوست شما کیست؟ سه خصوصیت اصلی او را ذکر کنید.

13.4.5.9.3. اگر می توانستید از یک ویژگی خاص بیشتر بهره‌مند شوید، آن ویژگی چه خواهد بود؟

13.4.5.9.4. سه چیزی که بیش از هرچیز از آن نفرت دارید کدام است؟

13.4.5.9.5. در جهان کدام سه نفر هستند که از آنها نفرت دارید و چرا؟

13.4.5.9.6. کدام ویژگی ، صفت یا خصوصیت شخصی را دارید که دیگران بیشتر از همه از آن تعریف می کنند؟

13.4.5.9.7. سه مورد از ارزش‌هایی که می‌خواهید به فرزندانتان انتقال دهید کدام است؟

13.4.5.9.8. اگر به اندازه کافی پول داشتید و قرار بود که همین فردا برای همیشه بازنشسته شوید، کدام ارزش‌ها را همچنان حفظ می‌کردید؟

13.4.5.9.9. دوازده خصوصیت برتر یک زن و مرد ایده‌آل چیست؟

13.4.5.10. 7 Online Quizzes To Help You Figure Out What You Want In A Relationship

13.4.5.11. This 60 Second Quiz Will Guess Your Relationship Status

13.4.5.11.1. ..

13.4.5.11.2. ..

13.4.5.11.3. Which of these values is most important to you?

13.4.5.11.4. ...

13.4.5.11.5. How would your friends describe you?

13.4.6. Resolution

13.4.6.1. Value Vs. Criterion

13.4.6.2. Social Norms Vs. Social Values

13.4.6.2.1. اگر ارزش های اجتماعی «اصول مورد پذیرش و تصدیق مردم در نظر گرفته شوند»، هنجارهای اجتماعی، انعکاس این اصول در قواعد و راه و رسم زندگی مردم به شمار رفته و برای حفظ این ارزش ها پدید می آیند. ادامه در لینک

13.4.6.3. Social Norms Vs. Social Values

13.4.6.4. Relation between Norms and Values

13.4.7. مدل ذهنی مذاکره کننده | باورها، ارزش‌ها و قضاوت‌ها

13.4.8. مفهوم ارزش‌های کلیدی در تفکر استراتژیک

13.4.9. ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزش‌ها)

13.4.10. ارزش‌هـای فـردی چیسـت و بـه چـه‌ کـاری می‌آیـد؟

13.4.11. آلپورت و بحث ارزش‌ها

13.4.12. دسته‌بندی ارزش‌ها

13.4.12.1. ارزش‌های فردی

13.4.12.1.1. صداقت

13.4.12.1.2. آراستگی و تمیزی

13.4.12.1.3. حل مسئله دانش‌محور

13.4.12.1.4. نظم

13.4.12.1.5. ماجراجویی

13.4.12.1.6. امنیت اقتصادی

13.4.12.1.7. ارزش‌های فردی

13.4.12.1.8. چطور ارزش‌های‌ فردی خود را پیدا کنیم؟

13.4.12.1.9. موفقیت

13.4.12.1.10. ماجراجویی

13.4.12.1.11. خلاقیت

13.4.12.1.12. امید

13.4.12.1.13. قناعت

13.4.12.1.14. تقدیر

13.4.12.2. ارزش‌های خانوادگی

13.4.12.2.1. انعطاف

13.4.12.2.2. آموختن از شکست‌ها

13.4.12.2.3. سرمایه اجتماعی

13.4.12.2.4. بهداشت جسمی

13.4.12.2.5. بهداشت روانی

13.4.12.2.6. وقتی والدین در مورد مشکلات با هم صحبت می کنند ، نوجوان ارزش را در همکاری می بیند .

13.4.12.2.7. ارزش های خانوادگی

13.4.12.3. ارزش‌های شغلی

13.4.12.3.1. اثربخشی

13.4.12.3.2. کارگروهی

13.4.12.3.3. انصاف

13.4.12.3.4. مسئولیت‌پذیری

13.4.12.3.5. کیفیت

13.4.12.3.6. قانون‌مداری

13.4.12.3.7. وقت‌شناسی

13.4.12.3.8. در اینجا چند نمونه ار ارزش¬های شغلی را نام برده و تعریف می‌کنیم. هنگام خواندن این لیست، ارزیابی کنید که هر یک از این ارزش‌ها چقدر برای شما اهمیت دارند.

13.4.12.3.9. امنیت شغلی

13.4.12.3.10. خود مختاری و استقلال

13.4.12.3.11. استفاده از استعدادها و مهارت‌های شما

13.4.12.3.12. خلاقیت

13.4.12.3.13. تنوع

13.4.12.3.14. چالش بر انگیز بودن

13.4.12.3.15. اوقات فراغت

13.4.12.3.16. حقوق

13.4.12.4. ارزش‌های مذهبی

13.4.12.4.1. حجاب

13.4.12.4.2. ولایت

13.4.12.5. ارزش‌های سیاسی

13.4.12.5.1. دموکراسی

13.4.12.6. ارزش‌های اجتماعی

13.4.12.6.1. ارزش‌های غیرفردی یا ارزش‌های اجتماعی

13.4.12.6.2. ارزش های اجتماعی Social Values

13.4.12.6.3. What are some examples of social values?

13.4.12.6.4. Relation between Norms and Values

13.4.12.6.5. The Meaning and Functions of Social Values

13.4.12.6.6. What are the key social values?

13.4.12.6.7. What are some examples of social values?

13.4.12.6.8. What are some universal social values?

13.4.12.7. ارزش‌های اخلاقی

13.4.12.8. ارزش‌های اقتصادی

13.4.12.9. ارزش‌های معنوی

13.4.12.9.1. رویکرد جمالی(در مقابل رویکرد جلالی)

13.4.12.9.2. قانون کارما

13.4.12.10. ارزش‌های ارتباطی

13.4.12.10.1. This Test Will Tell You What You Value Most In Relationships

13.4.12.10.2. 7 Online Quizzes To Help You Figure Out What You Want In A Relationship

13.4.12.10.3. This 60 Second Quiz Will Guess Your Relationship Status

13.4.12.11. مثال برای انواع ارزش‌ها

13.4.12.11.1. ارزش‌های خانوادگی

13.4.12.11.2. ارزش‌های شغلی

13.4.12.11.3. ارزش‌های فرزندپروری

13.4.12.11.4. ارزش‌های ارتباطی

13.4.12.11.5. ارزش‌های اجتماعی

13.4.12.11.6. ارزش‌های فردی

13.4.12.11.7. ارزش‌های اقتصادی

13.4.12.11.8. ارزش‌های اخلاقی

13.4.13. تعریف ارزش

13.4.13.1. 1

13.4.13.1.1. به زبان خیلی ساده، «ارزش» یعنی هر چیزی که برای ما بسیار مهم است. ارزش‌های ما مسیر کلی زندگی ما را مشخص می‌کنند. این‌که در چه زمینه‌ای گام برمی‌داریم و چه چیزی را می‌خواهیم دنبال کنیم. ادامه در کامنت

13.4.13.2. 2

13.4.13.2.1. ارزش‌ها مجموعه‌ای از باورها درباره خوب و بد، درست و غلط و نیز درباره بسیاری از جنبه‌های زندگی و تعامل با سایرین در جامعه است.

13.4.13.3. 3

13.4.13.3.1. ارزش های زندگی و اصلی ما مانند قطب‌نما هستند، آنها ما، به ما نشان می دهند که از بین بی‌نهایت انتخاب موجود، کدام یکی را انتخاب کنیم که بیشترین هماهنگی با خواسته‌ها و زندگی ما داشته باشد. لذا یکی از مهم‌ترین کارهایی که در زندگی مان باید انجام دهیم، تعیین و مشخص کردن ارزش‌های زندگی است. انسان زمانی بیشترین احساس رضایت و خوشبختی را دارد که مطابق باارزش ها، باورها و اعتقاداتش زندگی کند.

13.4.13.4. 4

13.4.13.4.1. Values are basic and fundamental beliefs that guide or motivate attitudes or actions. They help us to determine what is important to us.

13.4.13.5. 5

13.4.13.5.1. ارزش‌شناسی- چیستی ارزش

13.4.13.6. مفهوم فلسفی ارزش و ارزش شناسی

13.4.13.7. ارزش چیست؟

13.4.13.7.1. ارزش چیست: آنچه که مولد حرکت است و با آن میتوان پیروزی یا شکست را سنجید. سر فصل مجموعه ای هماهنگ از رفتار ها، آرزوها ، نیازها ، میل ها و گفتار هایی که آدمی به تنهایی ، در خانواده و در جامعه حضور خود را با آن ها میسازد. ارزشها پیش از هر پدیده ای فرهنگی اند. انسان سخنگو ، انسان اجتماعی پس از تولد در فضای فرهنگی، خانواده ، قبیله ، محله ، شهر با مجموعه ای از ارزشها رشد مییابد.

13.4.13.8. قضاوت فلسفه ارسطويي به ارزش‌شناسي

13.4.13.9. ارزش‌شناسی در فلسفه ارسطو

13.4.13.10. مقایسه مبانی ارزش‌شناسی ازدیدگاه ملاصدرا وژان ژاک روسو با تاکید بر تربیت اخلاقی

13.4.13.10.1. چکیده مقاله: ارزش های اخلاقی بایدها و نبایدها را تبیین می کنددرحکمت متعالیه ارزش ها واقعی وحقیقی هستند. ارتباط با خداوند به عنوان خالق ومبداهستی،معیار ارزش زندگی است. روسوعقیده دارد ارزشهایی ثابت ومطلقی وجوددارندکه دقیقا منطبق وهماهنگ با طبیعت انسان می باشندچنین ارزشهایی ازاهمیت بسیاربالایی برخوردارهستند ورمزرسیدن به خوبی واخلاقی درقوانین طبیعت نهفته است وهرانسانی که بدین ترتیب فرهیخته شودمی تواندبه طریقی که منجربه تقویت جامعه انسانی وحرمت بشرمی گردد رفتار نماید. ارزش شناسی علم ارزش هامی باشد.وارزش هاراازدیدگاه فلسفی موردبحث قرارمی دهد.رفتاروتعامل ما بادیگران ناشی ازنگرش فلسفی ووارزشهای حاکم برزندگی اجتماعی ماست لذا شناخت ارزشها ومبانی ارزش شناسی تاثیرمستقیم و مثبتی برزندگی انسان دارد.این پژوهش بااستنادبه منابع موجود بر اساس الگوی چهار مرحله ای جرج زد.اف. بردی توصیف، تفسیر،همجواری،مقایسه موردمطالعه وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش پاسخ به این سوالات است ارزش و ارزش شناسی چیست مبانی ارزش شناسی چه تاثیری درتعلیم تربیت دارد ارزش شناسی ازدیدگاه ملاصدرچه ویژگی هایی دارد ارزش شناسی ازدیدگاه ژان ژاک روسوچه شاخص های دارد مقایسه مبانی ارزش شناسی ملاصدرا وروسو چه تفاوت ها وشباهت ها یی بین دیدگاه ارزش شناسی ملاصدرا و ژان ژاک روسو وجود دارد.

13.4.13.11. Value Theory

13.4.13.12. 6

13.4.13.12.1. http://img.businessdictionary.com/share-social/terms/values.png

13.4.13.13. تعرف ارزش فردی

13.4.13.14. نظام‌های ارزشی را می‌توان به دو نوع نظام‌های ارزش‌های اولیه که به نیازهای‌زیستی فرد مربوط است و نظام ارزش‌های ثانویه که در برگیرنده ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی است، تقسیم کرد

13.4.13.14.1. نظام‌های ارزشی را می‌توان به دو نوع نظام‌های ارزش‌های اولیه که به نیازهای‌زیستی فرد مربوط است و نظام ارزش‌های ثانویه که در برگیرنده ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی است، تقسیم کرد. هر چند نظام کلی ارزش‌ها از هر دو نوع متاثر است. بنابراین مقصود از ارزش‌ها، انواع گوناگون واقعیات و اموری هستند که احتیاجات انسان را برآورده می‌کنند. به عبارت دیگر ارزش‌ها «واقعیات مرجح» هستند. ارزش‌ها به هشت طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند: ١- قدرت ٢- دانش ٣-ثروت ٤- احترام ٥- سلامت ٦- مهارت ٧- محبت ٨- تقوی. همچنین در شاخص‌های ارزش‌های اجتماعی می‌توان موارد ذیل را بیان کرد که عبارتند از: آینده‌گرایی و گذشته‌گرایی، کار و تلاش جمعی و فردی، تقسیم کار، دنیاگرایی، قدرت‌مداری، خوشبختی و سعادت، حرمت و احترام، قانون‌گرایی.

13.4.13.15. ارزش‌های اجتماعی

13.4.13.16. ارزش های فردی چیست؟

13.4.13.16.1. ارزش ها به عنوان یک پزشک هستند که می گویند چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی برای ما بد است و برای هر یک ازما تجویز های متفاوتی را دارد و یکی از دلایلی که باعث می شود زندگی انسان ها متفاوت باشد،تفاوت در نظام ارزشی هر یک از انسان هاست.

13.4.13.17. ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی‌اند که مردم در قبال مفاهیم و موضوعات قائل‌اند. این ارزش‌ها هستند که درباره خوب و بد یا درست و غلط موضوعات و مفاهیم در زندگی مانند یک سنجه عمل می‌کنند. ارزش‌ها تعیین می‌کنند که چه موضوعاتی برای ما مهم است، بنابراین نقشه راه و مسیر کلی زندگی را مشخص می‌کنند. افرادی که ارزش‌های مشخصی دارند و اولویت‌بندی آن‌ها را می‌شناسند، در هر شرایطی آماده‌ تصمیم‌گیری هستند. انسان زمانی بیشترین احساس رضایت و خوشبختی را دارد که مطابق با ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتش زندگی کند. ارزش‌ها نه تنها مسیر زندگی ما را تعیین می‌کنند بلکه در ارزش‌گذاری و قضاوت در مورد افراد پیرامون‌مان هم تأثیر گذارند و ما در نهایت کسانی را که زندگی و فعالیت‌هایشان با ارزش‌های ما سازگاری و همسویی بیشتری دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم، تعیین و اولویت‌بندی کردن ارزش‌ها است.

13.4.14. اولویت‌بندی ارزش‌ها

13.4.15. Examples of Core Values

13.4.15.1. ....

13.4.15.2. Some Types of Core Values

13.4.15.3. Identifying Core Values

13.4.16. مقاله

13.4.16.1. « نوسازی و فرایند تحول ارزش­ها در حوزه خانواده»

13.4.16.2. چالش رسانه های جدید و ارزش های خانوادگی؛ به سوی رهیافتی همگرایانه و مشارکتی

13.4.17. نسخه نهایی

13.4.17.1. تعریف

13.4.17.1.1. ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی‌اند که مردم در قبال مفاهیم و موضوعات قائل‌اند. این ارزش‌ها هستند که درباره خوب و بد یا درست و غلط موضوعات و مفاهیم در زندگی مانند یک سنجه عمل می‌کنند. ارزش‌ها تعیین می‌کنند که چه موضوعاتی برای ما مهم است، بنابراین نقشه راه و مسیر کلی زندگی را مشخص می‌کنند. افرادی که ارزش‌های مشخصی دارند و اولویت‌بندی آن‌ها را می‌شناسند، در هر شرایطی آماده‌ تصمیم‌گیری هستند. انسان زمانی بیشترین احساس رضایت و خوشبختی را دارد که مطابق با ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتش زندگی کند. ارزش‌ها نه تنها مسیر زندگی ما را تعیین می‌کنند بلکه در ارزش‌گذاری و قضاوت در مورد افراد پیرامون‌مان هم تأثیر گذارند و ما در نهایت کسانی را که زندگی و فعالیت‌هایشان با ارزش‌های ما سازگاری و همسویی بیشتری دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم، تعیین و اولویت‌بندی کردن ارزش‌ها است.

13.4.17.2. مثال برای انواع ارزش‌ها

13.4.17.2.1. ارزش‌های خانوادگی

13.4.17.2.2. ارزش‌های شغلی

13.4.17.2.3. ارزش‌های فرزندپروری

13.4.17.2.4. ارزش‌های ارتباطی

13.4.17.2.5. ارزش‌های اجتماعی

13.4.17.2.6. ارزش‌های اخلاقی

13.4.17.2.7. تصاویر

13.4.17.2.8. ارزش‌های ازدواج

13.4.17.3. Life Compass technique

13.5. کارگاه آموزش تفکر انتقادی

13.5.1. کتاب

13.5.1.1. مفهوم‌ها و ابزارهای تفکر نقادانه

13.5.1.2. کتاب ابزارهای تفکر (مدل سازی در علم مدیریت)

13.6. سواد مالی برای کودکان و نوجوانان (معرفی درس)

13.6.1. مهارت پس انداز کردن برای کودکان پنج تا هشت سال

13.7. فرزندپروری مبتنی بر نظریه خانواده درمانی ساختاری مینوچین

13.7.1. Keywords

13.7.1.1. Minuchin Center for the Family

13.7.2. Website

13.7.2.1. minuchincenter.org

13.7.3. Contents

13.7.3.1. SFT is an approach to understanding the nature of the family, the presenting problem, and the process of change. This change occurs in family members through a new way of their thinking and restructuring of their relationships. The hierarchies, and the clear and even the hidden rules, must be understood before the therapist can help the family to change. This change could result in a better style of parenting and interacting in the family. The three essential concepts in SFT are: - family structure - family subsystems - boundaries

13.7.4. مقاله

13.7.4.1. Establishing the Parental Hierarchy: An Integration of Milan Systemic and Structural Family Therapy

13.7.5. Resulations

13.7.5.1. The fundamental difference between Structural and Strategic family therapy models

13.7.5.1.1. Strategic and Structural Family Therapy Model Comparison

13.7.6. Trello

13.8. فرزندپروری مبتنی بر خانواده درمانی استراتژیک

13.8.1. Trello

13.9. فرزندپروری مبتنی بر رویکرد وجودی

13.10. فرزندپروری مبتنی بر رویکرد انسان‌گرایی(راجرین)

13.11. فرزندپروری مبتنی بر خانواده درمانی سیستمی میلان

13.11.1. Trello

13.12. آموزش احساسات و هیجانات به کودکان

13.13. آموزش مهارت حل مسئله به کودکان

13.14. آموزش مهارت تصمیم‌گیری به کودکان

13.15. www.triplep-parenting.net

13.16. سبک‌های فرزندپروری

13.16.1. 1

13.16.2. What type of parent are you?

13.16.2.1. Lawnmower

13.16.2.2. Helicopter

13.16.2.3. Attachment

13.16.2.4. Tiger

13.16.2.4.1. tiger parenting

13.16.2.5. Free-range

13.16.2.6. Elephant Parent

13.16.2.6.1. Are You an Elephant Mom?

13.16.3. مقاله

13.16.3.1. Parenting Practices, Child Adjustment, and Family Diversity

13.16.4. 4 Types of Parenting Styles and Their Effects on Kids

13.16.5. Parenting Styles, Part III: The Gottman Model

13.16.6. Effect of Parenting Styles on Children's Emotional and Behavioral Problems

13.16.7. How parenting styles affect children's personality?

13.16.8. Does parenting affect personality?

13.16.9. How do parents influence personality?

13.16.10. What determines parenting behavior?

13.16.11. Parenting Styles and the Goodness of Fit Model

13.16.12. Does the parenting style have an effect upon the personality development of a child?

13.16.13. influence of parenting style on children’s behaviour

13.16.14. The Influence of Parenting Styles and Parents' Perfectionism on Childrens' Sense of Entitlement in the City of Bandarabbas, Iran

13.16.15. Parenting Styles and Psychological Needs Influences on Adolescent Life Goals

13.16.16. impact of parenting styles on child's self esteem

13.16.17. Effects of Parenting Style on Children Development

13.16.18. Parenting Styles and Children’s Emotional Developmen

13.16.19. Parenting Styles and Children’s Emotional Intelligence: What do We Know?

13.16.20. Harsh Parenting in Relation to Child Emotion Regulation and Aggression

13.17. Five Core Childhood Emotional Needs

13.17.1. WebSite

13.17.1.1. 5 Core Childhood Emotional Needs

13.17.2. نیاز به دلبستگی ایمن به دیگران

13.17.2.1. توضیح نیاز

13.17.2.1.1. Secure Attachment Needs

13.17.2.2. Image

13.17.2.2.1. 1

13.17.2.2.2. 2

13.17.2.3. حوزه بریدگی و طرد(Disconnection and Rejection)

13.17.2.3.1. معرفی

13.17.2.3.2. طرحواره‌ها

13.17.3. آزادی در بیان نیازها و هیجان‌ها

13.17.3.1. توضیح نیاز

13.17.3.2. Image

13.17.3.2.1. 1

13.17.3.2.2. 2

13.17.3.3. Trello

13.17.3.4. حوزه چهارم: دیگر جهت‌مندی

13.17.3.4.1. معرفی

13.17.3.4.2. طرحواره‌ها

13.17.4. نیاز به خودمختاری، شایستگی، و احساس هویت

13.17.4.1. توضیح نیاز

13.17.4.1.1. Trello

13.17.4.1.2. کلیات

13.17.4.1.3. نیاز به هویت

13.17.4.1.4. شایستگی

13.17.4.1.5. خودمختاری

13.17.4.1.6. Image

13.17.4.2. Quiz

13.17.4.3. FAQ

13.17.4.3.1. این نیاز چگونه طرحواره آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ایجاد می‌کند؟

13.17.4.4. حوزه عملکرد و خودگردانی مختل

13.17.4.4.1. معرفی

13.17.4.4.2. طرحواره‌ها

13.17.5. نیاز به خودانگیختگی و تفریح

13.17.5.1. توضیح نیاز

13.17.5.1.1. ترللو

13.17.5.1.2. نسخه نهایی برای مراجعان

13.17.5.1.3. مثال

13.17.5.2. FAQ

13.17.5.2.1. عدم پوشش این نیاز چگونه منجر به شکل‌گیری طرحواره منفی گرایی/ بدبینی می‌شود؟

13.17.5.2.2. عدم پوشش این نیاز چگونه منجر به شکل‌گیری طرحواره معیارهای سرسختانه می‌شود؟

13.17.5.2.3. عدم پوشش این نیاز چگونه منجر به شکل‌گیری طرحواره تنبیه می‌شود؟

13.17.5.3. حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

13.17.5.3.1. معرفی

13.17.5.3.2. طرحواره‌های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

13.17.6. نیاز به محدودیت‌های واقع‌بینانه و خویشتن‌داری

13.17.6.1. توضیح نیاز

13.17.6.1.1. PowerPoint

13.17.6.1.2. Trello

13.17.6.1.3. نسخه اشارت

13.17.6.1.4. ارضاء این نیاز این ویژگی‌های را در کودک بوجود می‌آورد

13.17.6.1.5. این اقدامات والدین عدم ارضاء این نیاز را به دنبال دارد

13.17.6.2. حوزه سوم: محدودیت‌های مختل

13.17.6.2.1. معرفی

13.17.7. FAQ

13.18. WebSites

13.18.1. Your Child | CS Mott Children's Hospital | Michigan Medicine

13.18.2. SkillGames – Friendship. Feelings. Cooperation.

13.18.3. www.triplep-parenting.net

13.18.4. Teaching Resources & Lesson Plans | Teachers Pay Teachers

13.18.5. Confidence Coaching Classes and Resources for Children, Parents and Schools

13.18.6. https://amoozak.org/

13.18.7. http://www.bazijoo.com

13.18.8. https://moshaverkodak.com/

13.18.9. skill games

13.18.9.1. SkillGames – Friendship. Feelings. Cooperation.

13.18.10. SkillGames – Friendship. Feelings. Cooperation.

13.19. فرزندپروری بر اساس ام بی تی آی

13.19.1. The ISTJ Parent

13.19.2. کتاب

13.19.2.1. Understand Your Child's Personality Type - And Become a Better Parent

13.19.3. Do the parents' mbti types affect the child's?

13.19.4. MBTI Parent/child relationships

13.20. مهارت‌های زندگی برای کودکان

13.20.1. مهارت ابراز وجود و جرات‌ورزی

13.21. تربیت جنسی

13.21.1. تربیت جنسی کودک در بلوغ

13.22. Child Parent Psychotherapy (CPP)

13.23. تکنیک‌های کاهش رفتار

13.23.1. تکنیک ماندن در خانه- گراوندنیگ- Grounding

13.23.2. نادیده گرفتن

13.23.3. تنبیه

13.24. تعامل با نوجوان

13.24.1. قردادهای رفتاری

14. مبانی نظری

14.1. مبانی نظری رشد اجتماعی

14.2. مباني نظري سرمايه اجتماعي

14.3. مباني نظري سرمايه روانشناختي

14.4. مبانی نظری مهارت های اجتماعی

14.5. مبانی نظری مهارت های زندگی

14.6. مبانی نظری امید به زندگی

14.7. مباني نظري كيفيت زندگي كاري

14.8. مبانی نظری تعادل کار و زندگی

14.9. مبانی نظری مهارت های روانی

14.10. مباني نظري مهارت‌های ارتباطی مدیران

14.11. مبانی نظری مهارت های مدیریتی

14.12. مبانی نظری اضطراب اجتماعی

14.13. مبانی نظری سازگاری اجتماعی

14.14. مبانی نظری هوش اجتماعی

15. مهارت‌های ارتباطی

15.1. خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند

15.2. Assertive Communication Skills

15.3. Trello

15.4. Teaching Assertive Communication

15.5. 10 Tips for Teaching Assertiveness Skills

15.6. Non Verbal Communication

16. مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله

16.1. نظریه چشم انداز (Prospect Theory)

16.2. حل خلاقانه مسئله

17. نظرسنجی

17.1. باعرض سلام واحترام خدمت سرکار خانم سرشکی نظر به اینکه گروه را ترک فرمودید،مستدعی است در نظرسنجی کوتاه ذیل شرکت نموده وما را در تصحیح و تکمیل نقشه راه یاری فرمائید. 1- کاربردی بودن محتوای مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 2- زمان بروزرسانی مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 3- سطح دشواری مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 4- توع نگارش مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف دریافت نظرات و ییشنهادات شما مزید امتنان خواهد بود. باسپاس

17.2. با عرض سلام و احترام خدمت سرکار خانم پاینده با توجه به ترک گروه پرواکتیو، موجب امتنان خواهد بود که با شرکت در نظرسنجی کوتاه ذیل، ما را در تصحیح و تکمیل نقشه راه آینده گروه یاری فرمائید. 1- کاربردی بودن مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 2- زمان بروزرسانی مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 3- سطح دشواری مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 4- نوع نگارش مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 5- انسجام مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف دریافت نظرات و ییشنهادات دیگر جنابعالی مغتنم خواهد بود. باسپاس

17.3. از لطف شما سپاسگزاریم.💐 دریافت نظرات و پیشنهادات جنابعالی و سایر دوستان برای بهبود معیارهای ارزیابی و ارتقاء شاخص‌های سنجش گروه در ابعاد مختلف، بسیار مغتنم خواهد بود.🌹

17.4. نسخه 3

17.4.1. با عرض سلام و احترام با توجه به اینکه جنابعالی گروه ProactivePerson را ترک کرده‌اید، موجب امتنان خواهد بود که با شرکت در نظرسنجی کوتاه ذیل، ما را در تصحیح و تکمیل نقشه راه آینده گروه یاری فرمائید. 1- کاربردی بودن مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 2- زمان بروزرسانی مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 3- سطح دشواری مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 4- نوع نگارش مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف 5- انسجام مطالب الف- خوب ب- متوسط ج- ضعیف دریافت نظرات و ییشنهادات دیگر جنابعالی مغتنم خواهد بود. باسپاس🌹

18. نظریه‌های پیشرفته مشاوره و روان‌درمانی

18.1. 10 Introductory Questions Therapists Commonly Ask

18.1.1. ...

18.1.2. 8- What do you expect from the counseling process?

18.2. TREATMENT MANUAL FOR COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR DEPRESSION

18.2.1. Module I: How our THOUGTS affect our mood

18.2.2. Module II: How our ACTIVITIES affect our mood

18.2.3. Module III: How our RELATIONSHIPS affect our mood

18.3. Keywords

18.3.1. Computerised cognitive-behavioural therapy for depression

18.3.2. computerised packages for cognitive behaviour therapy

18.4. https://www.mindomo.com/mindmap/ba68995b9b9c409a9b1ad63de854404c