Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QLNS by Mind Map: QLNS

1. Giấy xác nhận đủ năng lực công tác tại đơn vị (Thủ trưởng đơn vị xác nhận): giấy học cạo, bằng cấp,...

2. TUYỂN THU

2.1. Phụ lục hợp đồng

2.1.1. Chuyển đơn vị

2.1.1.1. Thủ tục

2.1.1.1.1. Đơn viết tay của NLĐ

2.1.1.1.2. Giám đốc các đơn vị ký

2.1.2. Chuyển ngành nghề

2.1.2.1. Đơn viết tay của NLĐ

2.1.2.1.1. Giám đốc NT ký xác nhận

2.1.2.2. Tờ trình của đơn vị

2.1.3. Tái tuyển

2.1.3.1. Nghĩa vụ quân sự

2.1.3.1.1. Giấy xuất ngũ

2.1.3.1.2. Tờ trình của đơn vị

2.1.3.1.3. Đơn đề nghị đi làm lại của NLĐ

2.1.3.1.4. Giấy tạm hoãn HĐLĐ của Cty

2.1.3.2. Tạm hoãn lý do khác

2.1.3.2.1. Giấy tạm hoãn HĐLĐ của Cty

2.1.3.2.2. Tờ trình của đơn vị

2.1.3.2.3. Đơn đề nghị đi làm lại của NLĐ

2.1.4. Điều chỉnh khác (Phụ cấp, lương, ngành nghề,...)

2.1.4.1. Nhận QĐ từ phòng TCCB-ĐT => làm PLHĐ

2.2. Hợp đồng lao động

2.2.1. Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng

2.2.1.1. Hồ sơ NLĐ

2.2.1.1.1. CMND photo công chứng

2.2.1.1.2. Giấy khám SK dưới 2 tháng

2.2.1.2. Hồ sơ đơn vị

2.2.1.2.1. Cân đối lao động

2.2.1.2.2. Tờ trình

2.2.1.2.3. Trích biên bản họp tuyển thu

2.2.1.2.4. Danh sách lý lịch trích ngang

2.2.2. Hợp đồng chính thức

2.2.2.1. Hợp đồng 1 năm

2.2.2.1.1. Hồ sơ NLĐ

2.2.2.1.2. Hồ sơ đơn vị

2.2.2.2. Hợp đồng không xác định thời hạn

2.2.2.2.1. Hồ sơ NLĐ

2.2.2.2.2. Hồ sơ đơn vị

2.2.2.3. Hợp đồng chuyển từ thời vụ thành chính thức

2.2.2.3.1. Hồ sơ NLĐ

2.2.2.3.2. Hồ sơ Đơn vị

2.2.3. Gia hạn hợp đồng thời vụ

2.2.3.1. Tờ trình (có xác nhận đủ năng lực công tác tại đơn vị - Thủ trưởng đơn vị xác nhận)

2.2.3.2. Danh sách đính kèm

3. DỮ LIỆU NS