การผ่าตัด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การผ่าตัด by Mind Map: การผ่าตัด

1. จำแนกตามวัตถุประสงค์

1.1. การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัย

1.1.1. เพื่อหาสาเหตุ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย

1.2. การผ่าตัดเพื่อสำรวจดู

1.2.1. เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินและการวินิจฉัยได้แน่นอน

1.3. การผ่าตัดเพื่อการรักษา

1.3.1. เพื่อเอาอวัยวะที่เป็นโรคออกหรือซ่อมแซม

1.4. การผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ

1.4.1. เพื่อช่วยอาการต่างๆของผู้ป่วยทุเลาลง

2. จำแนกตามขนาดและความรุนแรง

2.1. major surgery

2.2. minor surgery

3. จำแนกตามความเร่งด่วน

3.1. Emergency

3.1.1. การผ่าตัดที่ต้องรีบทำทันที

3.2. Imperative or urgent

3.2.1. การผ่าตัดที่ต้องทำภายใน 24 - 48 ชั่วโมง

3.3. planned required

3.3.1. การผ่าตัดที่มีการจัดตารางการทำไว้เป็นสัปดาห์หรือเดือน

3.4. elective

3.4.1. การผ่าตัดที่สามารถรอได้

3.5. optional

3.5.1. การผ่าตัดที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ป่วย

4. การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด

4.1. ระยะก่อนผ่าตัด

4.1.1. ช่วงระยะที่รับเข้าไว้ในโรงพยาบาล จนกระทั่งส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด

4.2. ระยะการผ่าตัด

4.2.1. ช่วงเวลาตั้งแต่ถูกนำเข้าห้องผ่าตัด

4.3. ระยะหลังผ่าตัด

4.3.1. ช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยพักฟื้นจากยาสลบในห้องสังเกตอาการ และนำกลับสู่หอผู้ป่วย จนกระทั่งจำหน่ายผู้ป่วย