Zadania w Stowarzyszeniu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadania w Stowarzyszeniu by Mind Map: Zadania w Stowarzyszeniu

1. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

1.1. RAPORTY FINANSOWE

1.1.1. MIESIĘCZNE

1.1.2. TYGODNIOWE

2. Statystyki

2.1. Liczba czlonkow

2.2. statystyki finansowe

2.3. statystyki mediow spolecznosciowych

2.4. statystyki strony internetowej

3. Zarzad

3.1. Prezes

3.1.1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

3.1.2. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu

3.1.3. rozstrzyganie w razie równości głosów na posiedzeniach Zarządu przy podejmowaniu decyzji

3.1.4. określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu kierowanie pracami Zarządu wyznaczanie, ocenianie i rozliczanie poszczególnych członków Zarządu

3.1.5. koordynacja pracy Członków Zarządu

3.1.6. Współdziałanie z Sekretarzem i skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji oraz sprawozdawczości

3.1.7. podpisywanie zawieranych umów, porozumień oraz pism i wystąpień w imieniu Stowarzyszenia

3.1.8. przygotowywanie projektów porządku obrad Walnego Zgromadzenia

3.1.9. przygotowywanie wniosków i propozycji Uchwał na obrady Walnego Zebrania Członków,

3.1.10. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania

3.1.11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Stowarzyszenia,

3.1.12. podejmowanie wiążących decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki i informowanie o nich Zarząd na najbliższym posiedzeniu

3.1.13. prowadzenie korespondencji w interesie Stowarzyszenia, podpisywanie Uchwał Zarządu, pism i dokumentów Stowarzyszenia

3.1.14. informowanie bieżące Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o zagadnieniach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3.1.15. udzielanie referencji Stowarzyszeniem osobom lub firmom współpracującym ze Stowarzyszeniem.

3.2. Viceprezes

3.2.1. wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd

3.3. Skarbnik

3.3.1. przyjmowanie składek członkowskich,

3.3.2. prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań członków z tytułu składek członkowskich oraz innych przychodów Stowarzyszenia.

3.3.3. prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i wydatków Stowarzyszenia,

3.3.4. kontrolowanie terminowości opłacania składek

3.3.5. wykorzystania dotacji celowych dla Stowarzyszenia.

3.3.6. sporządzanie sprawozdań /finansowych/ bieżących i rocznych i przedkładanie ich Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd – Walnemu Zebraniu Członków

3.3.7. Współdziałanie z Prezesem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji oraz sprawozdawczości i nadzorowanie współpraca z biurem rachunkowym lub księgową w kwestii sporządzenia sprawozdań, zeznań podatkowych, bilansu rocznego oraz deklaracji CIT-8

3.3.8. redagowanie i wysyłanie wezwania o zapłatę zaległych składek członkowskich

3.4. Sekretarz

3.4.1. prowadzenie dokumentacji posiedzeń Zarządu

3.4.2. kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu ze statutem Stowarzyszenia oraz regulaminem Zarządu

3.4.3. zabezpieczanie posiedzenia organów Stowarzyszenia ( lub zebrania organizowane z inicjatywy tych organów) pod względem logistycznym (przygotowanie i uporządkowanie sali, zapewnienie środków audiowizualnych, zawiadomienie członków Stowarzyszenia itp.),

3.4.4. sporządzanie sprawozdań /merytorycznych/ bieżących i rocznych i przedkładanie ich Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd – Walnemu Zebraniu Członków

3.4.5. realizacja innych zadań wyznaczonych przez prezesa Stowarzyszenia.

3.5. Zadania wspolne

3.5.1. kierowanie dzialaniem stowarzyszenia pomiedzy walnymi zebraniami

3.5.2. sporzadzanie planu pracy

3.5.3. sporzadzanie budzetu

3.5.4. zarzadzanie majatkiem i funduszami stowarzyszenia

3.5.5. podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciazaniu majtku stowarzyszenia

3.5.6. reprezentowanie interesow stowarzyszenia na zewnatrz

3.5.7. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych Stowarzyszenia Ziemia 2.0, w tym regulaminów.

3.5.8. Podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Stowarzyszenia Ziemia 2.0, niezbędnych do prawidłowej statutowej działalności Stowarzyszenia.

3.5.9. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.

3.5.10. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie na nie wniosków.

3.5.10.1. wykonywanie uchwalnego zgromadzenia czlonkow

3.5.11. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.

3.5.12. Opracowywanie rocznego planu pracy Stowarzyszenia i preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

3.5.13. Przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia

3.5.14. Zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianach w statucie.

3.5.15. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu prowadzącego kontrolę

3.5.15.1. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

3.5.16. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o składzie Zarządu oraz miejscu zamieszkania jego członków, a także o adresie siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wyboru lub wprowadzenia zmian.

3.5.17. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3.5.18. Podejmowanie uchwał o działalności odpłatnej w wybranym obszarze działalności pożytku publicznego.

3.5.19. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania.

3.5.20. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich.

3.5.21. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

3.5.22. Przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem na dofinansowanie składanym na podstawie odpowiednich przepisów.

3.5.23. Powoływanie doraźnych zespołów i grup roboczych oraz określenie ich zadań.

3.6. Kompetencje zarzadu

3.6.1. sprawy czlonkowskie

3.6.1.1. Przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia Ziemia 2.0 na zasadach określonych w Statucie

3.6.1.2. Przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia Ziemia 2.0 na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w Statucie

3.6.1.3. Przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków o nadanie członkostwa honorowego.

3.6.1.4. Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia oraz składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

3.6.1.5. Skreślanie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia członków zgodnie z zasadami określonymi w Statucie

3.6.1.6. Występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków Stowarzyszenia

3.6.1.7. Zwalnianie, w szczególnej sytuacji losowej, materialnej, członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek.

3.6.2. w sprawie Walnego Zgromadzenia Czlonkow

3.6.2.1. Zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy co najmniej raz w roku, lub nadzwyczajnych na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków, w terminie i sposobie zawiadamiania określonym w Statucie.

3.6.2.2. Zapraszanie gości na Walne Zebranie Członków

3.6.2.3. Przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków.

3.6.2.4. Przygotowanie niezbędnych materiałów i projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach: zmian w statucie Stowarzyszenia, postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji, opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

3.6.2.5. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

3.6.3. W sprawach finansowych

3.6.3.1. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Ziemia 2.0

3.6.3.2. Organizowanie długotrwałych funduszy celowych i zarządzanie nimi,

3.6.3.3. Wybór banku do obsługi finansowej

4. PROJEKTY

4.1. OSADA RBE

4.1.1. Szklarnia Areoponiczna

4.1.2. domy Modułowe

4.1.2.1. DANE

4.1.2.1.1. LABEL

4.1.2.1.2. MODEL

4.1.2.2. PROJEKT

4.1.2.2.1. POSTPROJEKT

4.1.2.2.2. TECHNICZNY

4.1.2.2.3. ARCHITEKTOCZNICZNY

4.1.3. TEREN

4.2. wykłady / prelekcje

4.3. UBRANIA

4.4. DZIEŃ

4.4.1. "BEZ NARZEKANIA"

4.4.2. "PODAJ DALEJ"

5. PROMOCJA

5.1. SOCIAL MEDIA

5.1.1. FACEBOOK

5.1.2. YOU TUBE

5.2. STRONA WWW

5.2.1. ZIEMIA

5.2.1.1. POCZTA

5.2.1.2. BLOG

5.2.2. TZM

5.3. MYCIE SZYB

5.4. CELEBRYCI

6. DOKUMENTY

6.1. DROPBOX

6.2. GOOGLE DRIVE

7. WYDARZENIA

7.1. ZLOT ZIEMIA / TZM

7.1.1. zakwaterowanie

7.1.2. wyzywienie

7.1.3. Propozycje do programu zlotu

7.1.3.1. prezentacja: Ciągi Lukasa

7.1.3.2. media spolecznosciowe

7.1.3.3. poranne zajęcia ruchowe

7.1.4. Zapraszanie gosci (organizacje, firmy tech, znane osoby)

7.1.5. koordynacja

7.2. EVENTY LOKALNE