หลักสูตรการประถมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรการประถมศึกษา by Mind Map: หลักสูตรการประถมศึกษา

1. พ.ศ.2521

1.1. ระยะเวลาเรียน

1.1.1. 6:3:3

1.2. จุดมุ่งหมาย

1.2.1. เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

1.2.2. มีความรู้ ความสามารถ

1.2.3. มีความสุข

1.2.4. เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเเละประเทศชาติ

1.3. เนื้อหา/สาระ

1.3.1. เเบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1.3.1.1. กลุ่มทักษะ (ภาษาไทย-คณิตศาสตร์)

1.3.1.2. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต

1.3.1.3. กลุ่มลักษณะนิสัย

1.3.1.4. กลุ่มการงาน

1.4. การประเมินผล

1.4.1. วัดผลการเรียนเป็นรายภาค

1.4.2. มีผลการเรียน 4 3 2 1 0

1.4.3. ต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับ

1.4.3.1. ภาษาไทย

1.4.3.2. สังคมศึกษา

1.4.4. สามารถสอบเเก้ตัวได้

1.4.5. ไม่มีการเรียนซ้ำชั้น

2. พ.ศ.2503

2.1. ระยะเวลาเรียน

2.1.1. 4:3:3:2

2.2. หลักการ/เเนวคิด

2.2.1. สนองความต้องการของสังคม

2.2.2. เป็นหลักสูตรเน้นวิชา

2.3. จุดมุ่งหมาย

2.3.1. เรียนตามเอกัตภาพ

2.3.2. เรียนตามอัธยาศัย

2.4. เนื้อหา

2.4.1. เน้นองค์สี่

2.4.1.1. พุทธศึกษา

2.4.1.2. จริยศึกษา

2.4.1.3. พลศึกษา

2.4.1.4. หัตถศึกษา

2.4.2. กำหนดเป็นหมวดวิชา

2.4.3. ส่วนกลางเป็นผู้กำหนด

2.5. การจัดประสบการณ์

2.5.1. ปรัชญาสารัตถนิยม

2.5.2. เน้นเนื้อหาวิชา

2.5.3. เน้นการสอนเเบบบรรยาย

2.6. การประเมินผล

2.6.1. วัดผลรายปี

2.6.2. คะเเนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 สอบตกต้องซ้ำชั้น

3. หลักสูตร (Curriculum )

3.1. รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน

3.2. จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ

3.3. แผนสำหรับการจัดโอกาสการเรียนรู้

3.4. ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน

3.5. กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้เเก่ผู้เรียน

4. เเนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

4.1. พ.ศ.2503

4.2. พ.ศ.2521

4.3. พ.ศ.2521 ปรับปรุง พ.ศ.2533

4.4. พ.ศ.2544

4.5. พ.ศ.2551

5. พ.ศ.2521 (ปรับปรุง 2533 )

5.1. ระยะเวลาเรียน

5.1.1. 6:3:3

5.2. หลักการ/เเนวคิด

5.2.1. สนองความต้องการของสังคม

5.2.2. เน้นสาระเนื้อหาที่เป็นความจริง

5.3. จุดมุ่งหมาย

5.3.1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ เพื่อสังคม ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.4. เนื้อหา

5.4.1. เเบ่งเป็น 2 กลุ่ม

5.4.1.1. กลุ่มวิชาบังคับเเกน = ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย เเละศิลปะ

5.4.1.2. กลุ่มวิชาบังคับเลือก = วิชาเลือกเสรี เเละกิจกรรม

5.5. การจัดประสบการณ์

5.5.1. ปรัชญาสารัตถนิยม

5.5.2. ผสมผสานเน้นเนื้อหาวิชา

5.6. การประเมินผล

5.6.1. เหมือนกับ พ.ศ.2521

6. พ.ศ.2544

6.1. ระยะเวลาเรียน

6.1.1. 3:3:3:3

6.2. จุดมุ่งหมาย

6.2.1. มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

6.2.2. เป็นคนดี

6.2.3. มีปัญญา

6.2.4. มีความสุข

6.2.5. มีความเป็นไทย

6.2.6. มีศักยภาพในการศึกษาต่อเเละประกอบอาชีพ

6.3. เนื้อหา

6.3.1. เเบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น

6.3.1.1. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.1.2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.3.1.2.1. เเนะเเนว

6.3.1.2.2. กิจกรรมนักเรียน

6.4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.4.1. มีความยืดหยุ่น

6.4.2. ผู้ใช้หลักสูตรเป็นคนกำหนดเนื้อหาสาระ เวลาเรียน เเะจัดกิจกรรมการเรียน

6.4.3. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

6.5. มาตรฐานการเรียนรู้

6.5.1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.5.2. ชั่วงชั้น

6.6. การวัดประเมินผล

6.6.1. 7 ระดับ

6.6.1.1. 4 ร้อยละ 80 ขึ้นไป

6.6.1.2. 3.5 ร้อยละ 75-79

6.6.1.3. 3 ร้อยละ 74-70

6.6.1.4. 2.5 ร้อยละ 69-65

6.6.1.5. 2 ร้อยละ 64-60

6.6.1.6. 1.5 ร้อยละ 55-59

6.6.1.7. 1 ร้อยละ 54-50

7. พ.ศ.2551

7.1. ระยะเวลาเรียน

7.1.1. 6:3:3

7.2. จุดมุ่งหมาย

7.2.1. มีคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันพึงประสงค์

7.2.2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร คิด วิเคราะห์ เเละแก้ปัญหา

7.2.3. มีสุขภาพกายเเละจิตที่ดี

7.2.4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

7.3. เนื้อหา

7.3.1. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

7.3.2. กิจกรรมเเนะเเนว

7.3.3. กิจกรรมนักเรียน

7.3.3.1. ลูกเสือเนตรนารี

7.3.3.2. ชุมนุม

7.3.4. กิจกรรมเพื่อสังคมเเละสาธารณประโยนช์

7.4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

7.4.1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้การปฏิบัติจริง

7.4.2. ให้ความสำคัญกับสื่อการสอน ใช้สื่อหลายประเภท ที่เหมาะสมกับเนื้อหาเเละกิจกรรม

7.5. การวัดประเมินผล

7.5.1. ควบคู่กันไปตลอดเวลากับการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน โดยวัดจากเนื้อหาสาระ เเละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.