Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TECHNOLOGY by Mind Map: TECHNOLOGY

1. เทคโนโลยีคือ

1.1. สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

1.1.1. เครื่องจักร

1.1.2. ว้ัสดุ

1.2. การประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติมนุษย์

1.2.1. คอมพิวเตอร์

1.2.2. เทคโนโลยีชีวภาพ

1.2.2.1. เทคโนโลยีเลเซอร์

1.2.2.2. การแพทย์

1.2.3. วัสดุศาสตร์

1.2.3.1. แก้ว

1.2.3.2. โลหะ

1.2.3.3. พลาสติก

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆ

2.1. 1

2.1.1. วิทยาศาสตร์

2.1.1.1. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาตร์สาขาต่างๆ มาผสมผสานประยุกต์ใช้ในทาง ปฏิบัติประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.1.1.1.1. การผลิตเครื่องจักรกลโดยทำความรู้ทางฟิสิกส์มาใช้

2.1.1.1.2. การผลิตยาต่างๆโดยนำความรู้ทางเคมีมาใช้

2.1.1.2. วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีแสวงหาความรู้หรือทฤษฎีใหม่ ๆ

2.1.1.3. เทคโนโลยีสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา

2.2. 2

2.2.1. เกษตรศาสตร์

2.2.1.1. ทำให้เกษตรได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและทำให้มีความก้าวหน้า สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

2.2.1.2. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตร และพัฒนากระบวนการผลิตแทนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังคน หรือสภาพแวดล้อม

2.2.1.2.1. การนำเทคโนโลยีมาปรังปรุงพันธุ์พืชให้สามารถต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้น

2.2.1.2.2. การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

2.3. 3

2.3.1. ศึกษาศาสตร์

2.3.1.1. การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นั้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย เช่น ปัญหาผู้สอน , ปัญหาผู้เรียน , ปัญหาด้านเนื้อหา , ปัญหาด้านเวลา ,ปัญหาเรื่องระยะทาง

2.3.1.1.1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ในศึกษาเนื้อหาวิชา ชีววิทยา

2.3.1.1.2. การใช้โปรเจคเตอร์ในการแสดงเนื้อหา

2.3.1.2. และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และได้พบกับสภาพความจริงในชีวิตมากที่สุด และยังเปิดโอกาสทางการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

2.4. โภชนศาสตร์

2.4.1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรมแปรรูป

2.4.2. เทคโนโลยีการถนอมอาหาร

2.4.2.1. พาสเจอไรซ์

2.4.2.2. สเตอริไลซ์

2.4.3. เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยการแช่เย็นและการแช่แข็ง

2.5. แพทยศาสตร์

2.5.1. การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2.5.2. การตรวจและวินิจฉัยโรค

2.5.2.1. เครื่องเอกซเรย์

2.5.2.2. เครื่องอุลตราซาวด์

2.5.3. การรักษาพยาบาล

2.5.3.1. มีดผ่าตัดเลเซอร์

2.5.3.2. เครื่องฉายรังสี

2.5.4. การป้องกันโรค

2.5.4.1. เตาอบและตู้อบฆ่าเชื้อ

2.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.6.1. ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ

2.6.2. การเดินทางได้ไกลๆ

2.6.2.1. รถยนตร์

2.6.2.2. เครื่องบิน

2.6.2.3. เรือ

2.6.3. การสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

2.6.3.1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสง

3. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

3.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

3.1.1. เทคโนโลยีดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การดำเนินชีวิต การทำมาหากิน ของคนในท้องถิ่นนั้น เทคโนโลยีท้องถิ่น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

3.1.2. ตัวอย่าง

3.1.2.1. การผลิตอาหารกระป๋อง

3.1.2.2. การคัดเลือก พันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

3.1.2.3. กะทิสำเร็จรูป ยู เอช ที

3.2. เทคโนโลยีนำเข้า

3.2.1. เทคโนโลยีของไทยอาจจะมีอยู่มากมายแต่เราควรนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การใช้งานให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

3.2.2. ตัวอย่าง

3.2.2.1. ระบบเลเซอร์

3.2.2.2. เทคโนโลยีของอวัยวะเทียม

3.2.2.3. รถไฟฟ้า BTS

4. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

4.1. ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน

4.1.1. เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication - CMC) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันได้

4.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

4.2.1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.2.1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจโดยสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ

4.2.2. 2.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านด้านสังคม

4.2.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้พัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

4.2.3. 3.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านศึกษา

4.2.3.1. 3.1.การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4.2.3.2. 3.2.การศึกษาทางไกล

4.2.3.3. 3.3.เครือข่ายการศึกษา

4.2.3.4. 3.4.การใช้งานในห้องสมุด

4.2.3.5. 3.5.การใช้งานในห้องปฏิบัติการ

4.2.4. 4.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.2.4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานด้าน สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

4.2.5. 5.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.2.5.1. นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์

4.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.3.1. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นผิวโลกและในมหาสมุทร (earth and ocean resources satellite) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษาธรณีวิทยา พืชพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวมหาสมุทร และอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ ภาคการเงินการคลังทั้งภายใน ประเทศ และเพื่อการส่งออก

5.2. ตัวอย่าง

5.2.1. คนตาบอดที่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยระบบ DAISY

5.2.2. ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม (Direct to Home : DTH)

5.2.3. GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์