HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO af Mind Map: HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO

1. PHÒNG KẾ TOÁN - KHO & MUA HÀNG - 12 QUY TRÌNH

1.1. 09 QUY TRÌNH:

1.2. 1/ QT mua hàng - nhập kho

1.3. 2/ QT xuất kho

1.4. 3/ QT quản lý mã hàng

1.5. 4/ QT vận chuyển hàng hóa

1.6. 5/ QT kiểm kê, đổi, trả hàng hóa

1.7. 6/ Quy trình hủy hàng

1.8. 7/ QT thanh toán

1.9. 8/ QT quản lý nguồn thu

1.10. 9/ QT quản lý hoạt động chi

1.11. 10/ QT trình quản lý tài sản

1.12. 11/ QT chọn NCC - đánh giá nguồn cung cấp NVL, hàng hóa

1.13. 12/

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - NS

2.1. 1/ QT Xây dựng nhu cầu tuyển dụng nhân sự

2.2. 2/ QT tuyển dụng

2.3. 3/ QT đào tạo - học việc

2.4. 4/ QT xét nâng lương, thưởng

2.5. 5/ QT thăng chức, luôn chuyển vị trí

2.6. 6/ QT cho thôi việc

3. PHÒNG ĐIỀU HÀNH - BAN GIÁM ĐỐC

3.1. 1/ QT đánh giá phòng ban

3.2. 2/ QT điều hành cuộc họp

3.3. 3/ QT

4. PHÒNG HỆ THỐNG - KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.1. 1/ QT kiểm soát nội bộ

4.2. 2/ QT kiểm tra, đánh giá cửa hàng

4.3. 3/ QT

4.4. 4/ QT

5. PHÒNG MARKETING - IT

5.1. 1/ QT Content Marketing

5.2. 2/ QT duyệt file thiết kế

5.3. 3/ QT

5.4. 4/

6. CỬA HÀNG THUỘC HỆ THỐNG

6.1. 1/ QT thành lập mới cửa hàng

6.2. 2/ QT vận hành tại cửa hàng