Cấu trúc kỳ hạn của Lãi suất

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Cấu trúc kỳ hạn của Lãi suất af Mind Map: Cấu trúc kỳ hạn của Lãi suất

1. Khái niệm

1.1. Hình thành từ lãi suất của trái phiếu có t.gian đáo hạn khác nhau

1.2. Là sự khác biệt về lãi suất của trái phiếu có cùng tính chất , nhưng khác nhau về t.gian đáo hạn

2. Đường lãi suất

2.1. Đường lãi suất bình thường , dốc lên

2.2. Đường lãi suât phăng

2.3. Đường lãi suất hình bướu

2.4. Đường lãi suất ngược , dốc xuống

3. Các lý thuyết

3.1. lý thuyết dự tính

3.1.1. Giả định chính : Trái phiếu thay thế hoàn hảo cho nhau

3.1.2. Giả định : thị trường ko có chi phí giao dịch

3.2. Lý thuyết thị trường Phân cách

3.2.1. Các trái phiếu có t.gian đáo hạn khác nhau ko thể thay thế cho nhau

3.3. Lý thuyết môi trường ưu tiên

3.3.1. Trái phiếu hay thế cho nhau nhưng ko hoàn hảo

3.3.2. Giải thích được dự báo thị trường

3.3.3. Được chấp nhận rộng rãi