ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I STRATEGIA ORGANIZACJI - ROZDZIAŁ 11

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I STRATEGIA ORGANIZACJI - ROZDZIAŁ 11 af Mind Map: ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I STRATEGIA ORGANIZACJI - ROZDZIAŁ 11

1. projektami i produktami

2. Interesariusze

2.1. główni interesariusze organizacji

2.2. interesariusze wewnętrzni

2.3. pośrednicy

2.4. nabywcy i użytkownicy

3. Migracja wartości

3.1. Między poszczególnymi

3.1.1. branżami

3.1.2. spółkami

4. Zarządzanie wartością

4.1. Insourcing

4.2. Outsourcing

4.3. Spin-offs

4.4. Zmiany struktury portfela

5. Przewaga konkurencyjna

5.1. Trzy podstawowe sposoby pozyskiwania przewagi konkurencyjnej

5.1.1. Unikalność/jakość

5.1.2. Przywództwo kosztowe

5.1.3. Nisza

5.2. Inne źrodła pozyskiwania przewagi konkurencyjnej

5.2.1. marka

5.2.2. globalna konfiguracja

5.2.3. design

5.2.4. połączenie z innym produktem

5.2.5. dystrybucja

5.2.6. marketing

5.2.7. innowacja

6. Model strategii

6.1. Pięć etapów Krzysztofa Obłója

6.1.1. Misja firmy

6.1.1.1. Domena działania

6.1.1.2. Przewaga strategiczna

6.1.1.3. Cele strategiczne

6.1.1.4. Funkcjonalne programy działania

7. Macierz BGC

7.1. Tempo wzrostu rynku

7.1.1. Duże

7.1.1.1. Duży względny udział rynku

7.1.1.1.1. Gwiazdy

7.1.1.2. Mały względny udział rynku

7.1.1.2.1. Dojne krowy

7.1.2. Małe

7.1.2.1. Duży względny udział rynku

7.1.2.1.1. Znaki zapytania

7.1.2.2. Mały względny udział rynku

7.1.2.2.1. Psy

7.2. Względny udział rynku

8. Misja organizacji

8.1. Opis misji

8.1.1. Krótki

8.1.2. Łatwy do zapamiętania

8.1.3. Konkretny

8.1.4. Powiązany z

8.1.4.1. Faktyczną działalnością organizacji

8.1.4.2. Jej prawdziwymi cechami

8.1.5. Wyraz dalekosiężnych aspiracji

9. Analiza SWOT

9.1. Otoczenie

9.1.1. Analiza słabych i silnych stron

9.1.1.1. Ocena zasobów

9.1.1.2. Ocena sprawności operacyjnej

9.2. Organizacja

9.2.1. Analiza szans i zagrożeń

9.2.1.1. Odczytanie ,,słabych sygnałów''

9.2.1.1.1. zmiany prawa

9.2.1.1.2. postęp technologii

9.2.1.1.3. konkurencja

9.2.1.1.4. geopolityka i polityka

9.2.1.1.5. popyt w najwcześniejszych fazach rozwoju

9.2.1.1.6. zmiany demograficzne i społeczne

9.2.1.2. Przekształcenie zagrożenia w szansę

10. Sposoby osiągania wartości dodanej

10.1. Sieć wartości

10.2. Łańcuch wartości

10.2.1. Działośność pomocnicza

10.2.1.1. infrastruktura

10.2.1.2. zarządzanie zasobami ludzkimi

10.2.1.3. badania i rozwój

10.2.1.4. zaopatrzenie

10.2.2. Działalność podstawowa

10.2.2.1. logistyka działań wewnętrznych

10.2.2.2. wytwarzanie

10.2.2.3. logistyka działań zewnętrznych

10.2.2.4. marketing i sprzedaż

10.2.2.5. serwis

10.3. Sklep wartości