MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU von Mind Map: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

1. dân số

2. Bùng nổ dân số

2.1. dân số thế giới tăng nhanh

2.2. chủ yếu ở các nước đang phát triển

2.3. Tự nhiên xuất gia tăng có sự chênh lệch giữa hai nhóm nước

2.4. gây ra sức ép nặng nề về tài nguyên môi trường,phát triển kinh tế

3. già hóa dân số

3.1. dân số thế giới ngày càng già đi

3.2. tỉ lệ dưới 15+ ngày càng thấp

3.3. tỉ lệ trên 60+ ngày càng cao

3.4. tuổi thọ tăng

3.5. chủ yếu ở nhóm nước phát triển

3.6. thiếu lao động,chi phí phúc lợi cho người già cao

4. môi trường

4.1. biến đổi khí hậu,suy giảm tầng ozon

4.2. ô nhiễm nguồn nước ngọt,biển,đại dương

4.3. suy giảm đa dạng sinh học

5. vấn đề khác

5.1. nạn khủng bố xuất hiện trên toàn thế giới

5.2. các hoạt động kinh tế ngầm trở thành mối đe dọa đối với hòa bình,ổn định thế giới