Kích thích Mua hàng

Bí quyết kích thích mua hàng

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Kích thích Mua hàng von Mind Map: Kích thích Mua hàng

1. Đơn giản hóa thủ tục mua hàng

2. Tăng sự lựa chọn cách thức mua hàng

3. Giảm sự lựa chọn về sản phẩm

4. Nhấn mạnh lợi ích họ bị bỏ lỡ khi không mua sản phẩm