การวิเคราะห์ระบบ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
การวิเคราะห์ระบบ por Mind Map: การวิเคราะห์ระบบ

1. การรวบรวมสิ่งที่เป็นปัญหา

1.1. ต้องศึกษาอย่างละเอียดว่ามีปัญหาใดบ้างที่จะทำให้เราไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

2. กำหนดความมุ่งหมายของการแก้ปัญหา

2.1. เมื่อปัญหาที่รวบรวมมาได้มีมากมายต้องกำหนดให้ชัดลงไปว่าในการแก้ปัญหาครั้งนี้แล้วจะแก้ปัญหาอะไรบ้างจากปัญหาที่พบทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้หมด

2.2. เมื่อแก้ปัญหาหนึ่งก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาดังนั้นเราต้องกำหนดให้แน่นอนลงไปว่าเราจะแก้ปัญหาใดบ้างเราควรเลือกปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ก่อน

3. วิเคราะห์ปัญหา

3.1. เป็นการพิจารณาสภาพของปัญหาข้อจำกัดและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหา

4. กำหนดแนวทางแก้ปัญหา

4.1. ขั้นตอนนี้เราจะพยายามค้นหาวิธีต่างๆในมุมมองใหม่ที่เราอาจไม่เคยทำมาก่อนการเสนอวิธีการแก้ปัญหาควรเสนอมาหลายๆวิธี

5. พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม

5.1. การแก้ปัญหาแต่ละวิธีที่เสนออาจจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

5.2. เช่นบางวิธีค่าใช้จ่ายสูงบางทีทรัพยากรในท้องถิ่นไม่มีเราจะเลือกเอาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่คิดว่าเหมาะสมที่จะใช้ในสถานการณ์ตามความเป็นจริงมากที่สุด

6. วางแผนเตรียมทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อย

6.1. เป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตามแนวทางการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้เพื่อเตรียมนำไปทดลองกับกลุ่มหรือสถานการณ์ที่เป็นตัวอย่าง

7. ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อย

7.1. วิธีการที่เตรียมไว้ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยหรือสถานการณ์ตัวอย่างว่าได้ผลอย่างไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและถือว่าเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ระบบ

8. ประเมินผลการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้กับประชากร

8.1. เมื่อทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วจึงนำไปใช้กับประชากรจริงๆที่เราต้องการแก้ปัญหา

9. คำถาม การวิเคราะห์ระบบ

9.1. ข้อที่ 1 ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและถือว่าเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ระบบคือข้อใด ก. พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ข. ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อ ค .ประเมินผลการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้กับประชากร ง .การรวบรวมสิ่งที่เป็นปัญหา

9.2. ข้อที่ 2 การวิเคราะห์ระบบมีกี่องค์ประกอบ ก. 5 ข. 6 ค. 7 ง. 8

9.3. ทฤษฏีของบลูม

9.3.1. ความรู้ที่เกิดจากความจำ