Sở Xây Dựng

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Sở Xây Dựng por Mind Map: Sở Xây Dựng

1. Phòng Quy hoạch-Kiến trúc

1.1. Phó Trưởng Phòng 1

1.2. Phó Trưởng Phòng 2

1.3. Phó Trưởng Phòng 3

1.4. Nhân viên 1

1.5. Nhân viên 2

1.6. Nhân viên 3

1.7. Nhân viên 4

2. Thanh tra Sở

2.1. Chánh Thanh Tra

2.2. Phó Chánh Thanh Tra 1

2.3. Phó Chánh Thanh Tra 2

2.4. Phó Chánh Thanh Tra 3

2.5. Chuyên Viên 1

2.6. Chuyên Viên 2

2.7. Chuyên Viên 3

2.8. Chuyên Viên 4

2.9. Chuyên Viên 5

2.10. Chuyên Viên 6

3. Giám đốc

3.1. Ban Giám Đốc

3.1.1. Phó Giám Đốc 1

3.1.1.1. Quản lý Xây Dựng

3.1.1.1.1. Trưởng Phòng

3.1.1.1.2. Phó Trưởng Phòng 1

3.1.1.1.3. Phó Trưởng Phòng 2

3.1.1.1.4. Chuyên Viên 1

3.1.1.1.5. Chuyên Viên 2

3.1.1.1.6. Chuyên Viên 3

3.1.1.1.7. Chuyên Viên 4

3.1.1.1.8. Chuyên Viên 5

3.1.1.1.9. Chuyên Viên 6

3.1.1.1.10. Chuyên Viên 7

3.1.2. Phó Giám Đốc 2

3.1.2.1. Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản

3.1.2.1.1. Trưởng Phòng

3.1.2.1.2. Phó Trưởng Phòng

3.1.2.1.3. Chuyên viên 1

3.1.2.1.4. Chuyên viên 2

3.1.2.1.5. Chuyên viên 3

3.1.2.2. Văn phòng sở

3.1.2.2.1. Chánh Văn Phòng Sở

3.1.2.2.2. Phó Chánh Văn Phòng Sở 1

3.1.2.2.3. Phó Chánh Văn Phòng Sở 2

3.1.2.2.4. Nhân viên 1

3.1.2.2.5. Nhân viên 2

3.1.2.2.6. Chuyên viên 1

3.1.2.2.7. Chuyên viên 2

3.1.2.2.8. Chuyên viên 3

3.1.2.3. Phòng Kinh tế và Vật liệu Xây Dựng

3.1.2.3.1. Trưởng Phòng

3.1.2.3.2. Phó Trưởng Phòng

3.1.2.3.3. Chuyên Viên 1

3.1.2.3.4. Chuyên Viên 2

3.1.2.3.5. Chuyên Viên 3

3.1.3. Phó Giám Đốc 3

3.1.3.1. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị

3.1.3.1.1. Trưởng Phòng

3.1.3.1.2. Phó Trưởng Phòng

3.1.3.1.3. Chuyên Viên