Nêu nét Chính trong TT. HCM kết hôn với quốc tế.n kết hôn quốc tế.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Nêu nét Chính trong TT. HCM kết hôn với quốc tế.n kết hôn quốc tế. por Mind Map: Nêu nét  Chính trong  TT. HCM kết  hôn với quốc tế.n kết hôn quốc tế.

1. Vai trò của đoàn kết Quốc tế

1.1. Kết hợp với sức mạnh dân tốc với sức mạnh thời đại ,tạo sức mạnh tổng hợp cho Cách mạng VN

1.2. Góp phần cùng nhân dân Thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại

2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức

2.1. Lực lượng đoàn kết

2.1.1. Phong trào cộng sản và công nhân TG

2.1.2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

2.1.3. Các lực lượng tiến bộ

2.2. Hình thức tổ chức

2.2.1. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc

2.2.2. Mặt trận đoàn kết Việt - Miên - Lào

2.2.3. Mặt trận nhân dân Á - Phi đoàn kết với Việt Nam

2.2.4. Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam

2.2.5. chống đế quốc xâm lược

3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

3.1. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu,lợi ích ,có lý ,có tình

3.2. Đoàn kết trên cơ sở độc lập,tự chủ ,tự lực,tự cường