Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
E-learning por Mind Map: E-learning

1. Tài khoản

1.1. Supper damin

1.2. Tài khoản user

1.3. Tài khoản viết content

1.4. Tài khoản kế toán

1.5. Tài khoản upload video

2. Giới thiệu

2.1. Hiển thị danh mục giới thiệu

3. Tuyển sinh

3.1. Hiển thị các danh mục tuyển sinh

4. Học vụ

4.1. Hiển thị các danh mục học vụ

5. Tin tức

6. Học viên

6.1. Thông tin cá nhân

6.1.1. Thay đổi thông tin cá nhân

6.1.2. Thay đổi mật khẩu

6.2. Danh sách khóa học

6.2.1. Đăng ký khóa học

6.2.1.1. Thanh toán qua Paypal

6.3. Lớp học

6.3.1. Hiển thị tất cả bài học

6.3.1.1. Video bài học

6.3.1.2. tải tài liệu

6.3.2. Học viên có thể đặt câu hỏi

6.3.2.1. Học viện chọn móc thời gian video đặt câu hỏi

6.3.3. Xem phản hồi từ giáo viên

6.4. Trạng thái

6.4.1. Đang tham gia khóa học

6.5. Thời khóa biểu

6.5.1. Xem được thời gian và lịch học các môn

6.6. Calendar

6.6.1. note lại ghi chú

7. Báo cáo doanh thu

8. Quản lý video

8.1. QL Danh sách video theo khoa

8.2. QL danh mục video

8.3. Danh sách video theo từng giáo viên

8.4. Linh hoạt thay đổi video

8.5. Video được học viên đanh giá cao

8.6. Dashboard

9. Quản lý lớp

9.1. Thêm thông tin lớp

9.2. Thêm sinh viên vào lớp

9.3. Thống kế số lượng Sinh viên đanh theo học tại lớp

10. Tài khoản giáo viên

10.1. Cập nhập lại thông tin cá nhân

10.1.1. Thay đổi thông tin cá nhân

10.1.2. Thay đổi mật khẩu

10.2. Quản trị khóa hoc

10.2.1. Tạo danh mục khóa học

10.2.1.1. QL môn học

10.2.1.1.1. Tín chỉ / kỳ học

10.3. Quản lý học viên

10.3.1. Theo môn học

10.3.1.1. Xem được danh sách học viên

10.3.1.2. Trả lời bình luận cho học viên

10.3.1.3. Xem được tỉ lệ % học viên đăng học

10.3.1.3.1. Học viên đã xem bài học nào

10.3.1.3.2. Tỉ % video học viên đã xem

10.3.1.3.3. Cảnh báo những học viên không xem tài liệu

10.3.1.4. Đánh giá

10.3.1.4.1. Qua môn

10.3.1.4.2. Học lại

10.4. Lập kế hoạch và thời khóa biểu

10.4.1. Xem được kế hoạch của khoa

11. QL danh sách giáo viên

11.1. Tạo mới tài khoản giao viên

11.1.1. Chức vụ

11.1.2. Số thâm niên công tác

11.2. Thuộc khoa nào

11.2.1. Phụ trách lớp nào

11.3. Danh sách video bài giản cảu giáo viên

11.4. Trạng thái

11.4.1. Mới nhận việc

11.4.2. Đã giản dạy

11.4.3. Thôi việc

12. QL khoa

12.1. Thêm thông tin khoa

12.2. Thêm lớp vào khoa

12.3. Tổng số sinh đang học tại khoa

12.4. Số lượng sinh viên mới

12.5. Số lượng sinh viên đang theo học

12.6. Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp / không tốt nghiệp

13. Thời khóa biểu

13.1. Theo khoa

13.2. Theo giáo viên

13.3. Theo lớp