Психічні процеси

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Психічні процеси por Mind Map: Психічні процеси

1. Відчуття

1.1. пізнавальний психічний процес відображення в мозку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її органи чуттів. Існують також інтерорецептивні відчуття, які є такими, що йдуть від внутрішніх органів.

1.1.1. Класифікація відчуттів: зорові, слухові, дотикові, больові, температурні, смакові, нюхові, голоду і спраги, кінетичні і статичні.

1.1.2. Тактильна, температурна і больова чутливості – функція органів, розташованих у шкірі.

1.1.3. Статичні, або гравітаційні, відчуття

2. Пам"ять

2.1. процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування індивідом свого досвіду

2.1.1. за змістом : образну, словесно-логічну, рухову та емоційну

2.1.2. За тривалістю розрізняють такі види пам’яті: короткочасна, довгочасна, оперативна.

2.1.3. За способом запам’ятовування: мимовільна та довільна

3. Увага

3.1. особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.

3.1.1. За регуляцією: мимовільна, довільна та післядовільну увага.

3.1.2. За спрямованістю: Зовнішня увага (сенсорна, рухова) Внутрішня увага (інтелектуальна увага)

3.1.3. Властивості уваги: Зосередження уваги Стійкість уваги Переключення уваги Обсяг уваги

4. Сприйняття

4.1. це психічний процес відображення людиною предметів і явищ у цілому, в сукупності всіх її якостей і властивостей при безпосередньому їх впливі на органи чуттів.

4.1.1. за сенсорними особливостями (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові, кінетичні, больові)

4.1.2. за ставленням до психічного життя (інтелектуальні, емоційні, естетичні)

4.1.3. за складністю сприймання (сприймання простору, руху, часу)

5. Мислення

5.1. це пізнавальний процес, який визначається опосередкованим та узагальненим відображенням дійсності.

5.1.1. механізмами мислення:порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація.

5.1.2. види мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактне

5.1.3. Форми мислення: судження, міркування, умовивод і поняття.

6. Уява

6.1. це процес створення людиною на основі досвіду образів предметів, яких вона ніколи не сприймала, своєрідна форма відображення людиною дійсності, в якій виявляється активний випереджальний характер пізнання нею світу.

6.1.1. Залежно від участі волі в роботі уяви: Мимовільна уява Довільна уява

6.1.2. Залежно від характеру діяльності людини уяву поділяють на творчу та репродуктивну або відтворювальну.

6.1.3. Залежно від змісту діяльності: Технічна уява Наукова уява Художня уява

7. Мислення