Υλικά σώματα

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Υλικά σώματα por Mind Map: Υλικά σώματα

1. Καθορισμένες ουσίες

1.1. Χημικές Ενώσεις

1.2. Στοιχεία

2. Μίγματα

2.1. Ομογενή

2.2. Ετερογενή

3. Σταθερή σύσταση

4. Μεταβλητή σύσταση