ระบบสุขภาพชุมชน

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
ระบบสุขภาพชุมชน par Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. การแพทย์พื้นบ้าน

1.1. แพทย์ทางเลือก

1.1.1. การนวด

1.1.2. การประคบ

1.2. สมุนไพร

1.2.1. ว่านหางจระเข้

1.2.2. รางจืด

1.2.3. แก่นตะวัน

1.3. ความเชื่อ

1.3.1. พระพุทธศาสนา

1.3.2. บรรพบุรุษ

1.3.3. ภูตผี

2. การแพทย์สมัยใหม่

2.1. สถานบริการสุขภาพ

2.1.1. รัฐบาล

2.1.1.1. ปฐมภูมิ

2.1.1.1.1. รพ.สต.วัดสุวรรณ

2.1.1.1.2. รพ.สต.พุทธมณฑล

2.1.1.2. ทุติยภูมิ

2.1.1.2.1. รพ.นครปฐม

2.1.1.3. ตติยภูมิ

2.1.1.3.1. รพ.รามาธิบดี

2.1.1.3.2. รพ.ศิริราช

2.1.1.3.3. รพ.พระมงกุฎเกล้า

2.1.1.3.4. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

2.1.2. เอกชน

2.1.2.1. รพ.ศาลายา

2.2. สิทธิการรักษา

2.2.1. ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2.2.2. ข้าราชการ

2.2.3. ประกันสังคม

2.3. การใช้ยา

2.3.1. ยาใช้ภายใน

2.3.1.1. พาราเซตามอล

2.3.1.2. ยาลดความดัน

2.3.1.3. ยารักษาโรคเบาหวาน

2.3.1.4. ยาลดระดับไขมันในเลือด

2.3.1.5. ยาคลายเครียด

2.3.2. ยาใช้ภายนอก

2.3.2.1. ยาคลายกล้ามเนื้อ

3. การแพทย์ภาคประชาชน

3.1. สาธารณูปโภค

3.1.1. น้ำอุปโภค

3.1.1.1. น้ำบาดาล

3.1.1.2. น้ำประปา

3.1.2. น้ำบริโภค

3.1.2.1. น้ำกรอง

3.1.2.2. น้ำฝน

3.2. การออกกำลังกาย

3.2.1. ทำสวน

3.2.2. เล่นกีฬา

3.2.3. เดิน

3.3. ยาเสพติด

3.3.1. บุหรี่

3.3.2. สุรา

3.4. สิ่งแวดล้อม

3.4.1. การระบายน้ำ

3.4.1.1. ท่อระบาย

3.4.1.2. คลอง

3.4.2. การกำจัดขยะ

3.4.2.1. เผา

3.4.2.2. รถเก็บขยะ

3.5. อาชีพ

3.5.1. รับจ้างทั่วไป

3.5.2. เกษตรกร

3.5.3. รับราชการ

3.5.4. ค้าขาย

3.6. อาหาร

3.6.1. แหล่งอาหาร

3.6.1.1. ตลาดสด

3.6.1.2. รถขายกับข้าว

3.6.1.3. พืชผักสวนครัว

3.6.2. การประกอบอาหาร

3.6.2.1. ต้ม

3.6.2.2. ผัด

3.6.2.3. แกง

3.6.2.4. ทอด

3.6.3. รสชาติ

3.6.3.1. เปรี้ยว

3.6.3.2. หวาน

3.6.3.3. เค็ม

3.6.3.4. เผ็ด