ไฟฟ้าสถิต (electrostatic)

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
ไฟฟ้าสถิต (electrostatic) da Mind Map: ไฟฟ้าสถิต (electrostatic)

1. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

1.1. V = KQ/R

1.2. Vin = Vผิว

2. ชนิดของแรงระหว่างประจุ

2.1. ประจุต่างชนิดกันจะออกแรงดูดกัน

2.2. ประจุชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน

3. กฎของคูลลอมบ์

3.1. F=KQ1Q2/R^2

3.1.1. K คือ ค่าคงตัวของคูลอมบ์

3.1.2. Q1 คือ ประจุตัวที่ 1

3.1.3. Q2 คือ ประจุตัวที่ 2

3.1.4. R คือ ระยะห่างระหว่างประจุ

3.2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector)

3.3. " สนใจประจุตัวไหนตัวนั้นโดน "

4. ประจุไฟฟ้า

4.1. ประจุบวก (+)

4.2. ประจุลบ (-)

5. สนามไฟฟ้า (E)

5.1. E = F/Q หน่วย N/C

5.2. E = KQ/R^2

5.3. สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดตัวนั้น

5.4. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

5.4.1. เส้นสมศักย์ คือ เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

5.4.2. ใกล้บวก ศักย์สูง

5.4.3. สนามไฟฟ้าจะพุ่งจาก + ไป - เสมอ

5.4.4. E = ΔV/d หน่วย V/m

5.5. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

5.5.1. ประจุบวก Q กระจายอยู่บนผิวนอกนั้น

5.5.2. Eที่ผิว = Emax = KQ/R^2

5.5.2.1. R = วัดจากจุดศูนย์กลางทรงกลม

5.5.3. Ein = 0

5.6. จุดสะเทิน

5.6.1. จุดที่สนามไฟฟ้าเป็น ศูนย์

6. ศักย์ไฟฟ้า (V)

6.1. V = kQ / R

6.1.1. หน่วยคือโวลต์ (Volt) ตัวย่อคือ V.

6.1.2. k คือ ค่าคงที่ = 9x10^9

6.1.3. Q คือ ประจุไฟฟ้า

6.1.4. R คือ รัศมี

6.2. แทนค่าคิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า

6.3. เป็นปริมาณสเกลาร์ (Scalar)

7. ตัวเก็บประจุ (C)

7.1. การต่อตัวเก็บประจุ

7.1.1. แบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

7.1.1.1. Qรวม = Q1 = Q2 = Q3

7.1.1.2. 1/Cรวม = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

7.1.1.3. Vรวม = V1 + V2 + V3

7.1.2. แบบขนาน(ประจุไฟฟ้าแยกไหล)

7.1.2.1. Vรวม=V1=V2=V3

7.1.2.2. Qรวม=Q1+Q2+Q3

7.1.2.3. Cรวม=C1+C2+C3

7.2. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

7.2.1. พื้นที่ใต้กราฟ = 1/2 * ฐาน * สูง

7.2.1.1. U = 1/2*QV

7.2.1.2. U = 1/2*CV^2

7.2.1.3. U = 1/2*Qู^2/C

7.2.1.4. U = พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ หน่วย J

7.2.1.5. C = ความจุไฟฟ้า หน่วย F

7.2.1.6. Q = ประจุไฟฟ้า หน่วย C

7.2.1.7. V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

8. งานในการเลื่อนประจุ

8.1. งานไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง

8.2. คิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า

8.3. W(A→B)=q(VA-VB)

8.3.1. หน่วย J

8.3.2. VA คือ ศักย์ไฟฟ้าที่ A

8.3.3. VB คือ ศักย์ไฟฟ้าที่ B

8.3.4. VA-VB คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง A กับ B