ระบบสมอง

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
ระบบสมอง 저자: Mind Map: ระบบสมอง

1. Cerebrum

1.1. ส่วนหน้า

1.1.1. คิด จำ ตัดสินใจ พูด

1.2. ส่วนกลาง

1.2.1. จุดสัมผัส อุณหภูมิ

1.3. ส่วนข้าง

1.3.1. กลิ่น รส ได้ยิน การรับรู้

1.4. ส่วนหลัง

1.4.1. การมองเห็น

2. Cerebellum

2.1. ตื่นตัวกล้ามเนื้อลาย

2.2. รักษาสมดุล

3. Brainstem

3.1. Thalamus

3.1.1. ศูนย์รวมกระแสประประสาท

3.1.2. จำแนกประสาททั้งรับ-ส่ง ไปส่วนต่างๆของร่างกาย

3.1.3. ใต้สมอง เหนือก้านสมองขึ้นไป

3.2. Hypothalamus

3.2.1. ร่างกายสมดุล หิว ความดัน

3.2.2. การเกิดอารมณ์

3.2.3. เท่าเม็ดถั่วลิสง ต่ำจาก Thalamus ค่อนไปข้างหน้า

3.3. Midbrian

3.3.1. การกลอกนัยต์ตา

3.3.2. ด้านหลัง Hypothalamus มีรอยหยัก

3.3.3. Reflex Action

3.3.3.1. เหยียด

3.3.3.2. ถอย

3.3.3.3. วางเงื่อนไข

3.4. Medulla

3.4.1. หายใจไหลเวียนโลหิต การเต้นของหัวใจ กลืน ย่อย

3.4.2. เปลี่ยนคำสั่ง

3.4.2.1. สมองซิกซ้ายสั่งร่างกายซิกขวา

3.4.2.2. สมองซิกขวาสั่งร่างกายซิกซ้าย

3.5. Reticular Formation

3.5.1. ตื่นของร่างกาย

3.5.2. ถูกทำลายร่างกายสลบ

3.5.3. เซลล์ประสาทที่ก้านสมองคล้ายนิ้วก้อย