จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี 저자: Mind Map: จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี

1. 1.กลุ่ม “คำ”

1.1. 1.1.คำศัพท์

1.1.1. 1.1.1.คำพ้องเสียง

1.1.2. 1.1.2.คำพ้องความหมาย

1.1.3. 1.1.3.คำศัพท์พร้อมแปล

1.1.4. 1.1.4.คำศัพท์ในวงษ์เดียวกัน

1.1.5. 1.1.5.คำเดียวกันที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ

1.2. 1.2.การใช้ ส ศ ษ ไม้ม้วน(ใ-) ไม้มลาย(ใ-)

1.2.1. 1.2.1.ตัวอย่างการใช้ ส

1.2.2. 1.2.2.ตัวอย่างการใช้ ศ

1.2.3. 1.2.3.ตัวอย่างการใช้ ษ

1.2.4. 1.2.4.ตัวอย่างการใช้ ไม้ม้วน (20 คำ)

1.2.5. 1.2.5.ตัวอย่างการใช้ ไม้มลาย (80 คำ)

1.3. 1.3.การแจกรูปตัวอักษร

1.3.1. 1.3.1.จำแนกอักษรเป็น3หมู่

1.3.1.1. 1.3.1.1.สระ

1.3.1.2. 1.3.1.2.อักษร 3หมู่

1.3.2. 1.3.2.แจกลูก

1.3.2.1. 1.3.2.1.อักษรกลาง

1.3.2.2. 1.3.2.2.อักษรเสียงสูง

1.3.2.3. 1.3.2.3.อักษรเสียงกลาง(อักษรต่ำ)

1.3.3. 1.3.3.ผันอักษร

1.3.3.1. 1.3.3.1.อักษรเสียงสูง

1.3.3.2. 1.3.3.2.อักษรเสียงกลาง

1.3.3.3. 1.3.3.3.อักษรเสียงต่ำ

1.3.4. 1.3.4.แจกแม่สะกด

1.4. 1.4.ตัวสะกด

1.4.1. 1.4.1.โครงเริ่มต้น ตัวสะกดแบบไทย

1.4.2. 1.4.2.โครงอธิบายการสะกด และคำเป็นคำตาย

2. 2.ฉันทลักษณ์

2.1. 1. สุภาพโคลง (โคลงสุภาพ)

2.2. 2. โคลงลาว

2.3. 3. มษฑกคติ โคลงห้า

2.4. 4. ชื่อเสือซ่อนเล็บ

2.5. 5. โคลงขับไม้

2.6. 6. กาพย์เพชมังกร

2.7. 7. ลิขขิตคำฉันท์

2.8. 8. ลิลิตบทร่าย

2.9. 9. กาพย์กลอน

2.10. 10. กาพย์ห่อโคลง

2.11. 11. สุรางคณา ๒๘ ปทุมฉันท์กลอน ๔

2.12. 12. การทำยานี ๑๑

2.13. 13. ชื่อฉันทฉบำดำเนอรกลอน ๔

2.14. 14. ฉันทบำดำเนอรกลอน ๕

2.15. 15. ฉันทฉบำราชาพิลาป ดำเนอรกลอน ๔

2.16. 16. รัตรมาลาฉันท์ ๒๒

2.17. 17. มณีรัตนฉันท ๒๒

2.18. 18. ชื่อฉันทฉบำราคสมเด็จกลอน ๖

2.19. 19. ๒๕ ชื่อดิลกวิเชียรฉันทกลอน ๖

2.20. 20. เยสัน์ตา ๒๑ กลอน ๗ ทำนุก

2.21. 21. คัม์ภีรา กลอน ๕ ฯ ทำนุก ฯ

2.22. 22. ชินวร ๑๕ กลอน ๔ ทำนุก ฯ

2.23. 23. ชื่อมงคลรัตน กลอน ๖ ทำนุก ฯ

2.24. 24. ประทุมรัตนฉันท ๓๕ กลอน ๕ ฯ ทำนุก ฯ

2.25. 25. สกลรัตนฉันท ๓๐ อักษร