BỆNH DẠ DÀY

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
BỆNH DẠ DÀY 저자: Mind Map: BỆNH DẠ DÀY

1. VIÊM DẠ DÀY

2. LOÉT DẠ DÀY

2.1. ĐỊNH NGHĨA

2.2. ĐẠI THỂ

2.2.1. vị trí

2.2.2. kích thước

2.2.3. số lượng

2.2.4. hình thái

2.3. VI THỂ

2.3.1. nền ổ loét

2.3.1.1. lớp hoại tử

2.3.1.2. lớp phù tơ huyết

2.3.1.3. lớp mô hạt

2.3.1.4. lớp xơ hóa

2.3.2. bờ loét và cấu trúc xung quanh