Teamleren is onderdeel van de samenwerking van zorgteams om de kwaliteit van zorg te vergroten.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Teamleren is onderdeel van de samenwerking van zorgteams om de kwaliteit van zorg te vergroten. Door Mind Map: Teamleren is onderdeel van de samenwerking van zorgteams om de kwaliteit van zorg te vergroten.

1. doelen

1.1. urgentie en motivatie voor teamleren in de organisatie bevorderen

1.2. ontwikkeling van vertrouwen

1.3. kwaliteit van zorg vergroten

1.4. werkwijzen teamleren ontwikkelen

2. commitment in het management en bij zorgmanagers

2.1. bespreking in kwaliteitsmanagementoverleg

2.2. uitwerking visie en veranderidee in management aan de hand van 7S model; what's is in it for us?

2.2.1. informeren organisatie via intranet.

3. Uitgangspunten

3.1. ontwikkelgerichte benadering

3.2. verandering tweede orde

3.2.1. verandering duurt 3 tot 5 jaar

4. op zoek in de organisatie naar early adapters en werkgroep vormen

4.1. formele en informele gesprekken met zorgmanagers, manager leren en ontwikkelen, kwaliteitsverpleegkundigen

4.2. voorstel visie/stip op de horizon ontwikkelen met early adapters

4.2.1. bijeenkomst met manager leren en ontwikkelen, kwaliteitsverpleegkundigen, zorgmanager

4.2.1.1. contouren visie/stip op de horizon verwoorden of verbeelden in tekening

5. toets visie/stip op de horizon in de organisatie in zorgteams

5.1. Tijdens werkoverleg zorgteams

6. In twee zorgteams ophalen wat succes en faalfactoren zijn voor teamleren en wat teams al doen?

6.1. vragenlijst aan de hand van teamontwikkelfasen Marijke Lingsma aangevuld met vragen gericht op het ophalen van best practice om uit te gaan van het goede wat er al is.

6.1.1. resultaten uitwerken

6.1.1.1. inbrengen in werkgroep voor visieontwikkeling

6.1.1.2. inzichten terugkoppelen aan teams in werkoverleg

6.2. interviews met 2 personen per team, de kwaliteitsverpleegkundige van het team en eventueel de zorgmanager

7. Uitvoeren plan van aanpak

7.1. inzichten en voorbeelden uit elke fase va het plan van aanpak delen via intranet

7.2. ontwikkeltraject teams aan de hand van model Marijke Lingsma

7.2.1. werkvorm: sessies per team

7.2.2. procesbegeleider

7.3. ontwikkelteams voor ondersteunende werkvormen vormen met een goede vertegenwoordiging uit de zorgteams

7.3.1. procesbegeleider ter ondersteuning

7.4. intervisie op vrijwillige basis

7.4.1. in eerste instantie voor 5 sessies in jaar 1 starten met 2 groepen en elk jaar nieuwe groepen starten (ritme en ritueel opbouwen)

7.5. mee-kijken in andere teams stimuleren en organiseren

7.5.1. ritueel; elke eerste woensdag van de maand is 'mee-kijk' dag. medewerkers kunnen zich inschrijven om in een ander team mee te kijken.

8. Bewust ophalen leerervaring uit teams en deze delen via intranet

8.1. samenwerking team communicatie, team leren en ontwikkelen en kwaliteit

8.1.1. leerervaringen gebruiken in 'teksten' in de organisatie als kwaliteitsverslag, kaderbrief, jaarplan en kwaliteitsplan

8.1.2. elk teamleerjaar bewust afsluiten

8.1.3. leermateriaal delen via filmpjes of ander materiaal

9. be the change

9.1. in formele en informele contacten in de organisatie 'mogen leren' laten zien.

9.2. in formele en informele contacten verbindingen leggen in de organisatie

9.3. 'niet weten' uitdragen

10. Maken plan van aanpak

10.1. met vertegenwoordiging zorgteams en werkgroep op basis van inzichten en gewenste beeld

10.2. delen plan van aanpak via lijn (management) en via teamlerenpagina op intranet

10.3. herhaling van interventies en ritme in het jaar inbrengen

10.4. rituelen ontwikkelen rond leren

10.4.1. dag van teamleren in de maand

11. Monitoring

11.1. verandering opnemen in jaarplannen en BSC van de organisatie en locaties en daarmee monitoren tijdens kwartaalrapportages

11.1.1. ontwikkeltraject teams; monitoring door meting met vragenlijst teamfasen voorafgaand en na een jaar.

11.1.2. monitoring ontwikkelde werkwijzen; elk team ontwikkelt in een jaar een werkwijze

11.1.3. monitoring impact op kwaliteit van dienstverlening; elk team kan een voorbeeld van kwaliteitsverbetering door teamleren benoemen