Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Oliey Door Mind Map: Oliey

1. Oliey Co.

1.1. BRANDING

1.1.1. I. Định vị hình ảnh thương hiệu

1.1.1.1. 1. Phân tích nguồn lực doanh nghiệp

1.1.1.1.1. Phân tích S-W-O-T của doanh nghiệp

1.1.1.1.2. Nguồn lực nhân sự

1.1.1.1.3. Nguồn lực tài chính

1.1.1.2. 2. Nghiên cứu thị trường

1.1.1.2.1. Nhu cầu thị trường

1.1.1.2.2. Đối thủ

1.1.1.3. 3. Phân khúc và lựa chọn phân khúc thị trường

1.1.1.3.1. 3.1 Xác định các phân khúc

1.1.1.3.2. 3.2 CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

1.1.1.4. 4. Định vị thương hiệu

1.1.1.4.1. 4.1 THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHÍ ĐỊNH VỊ

1.1.1.4.2. 4.2 Xác nhận Định vị thương hiệu

1.1.1.5. 5. XÁC ĐỊNH BỨC TRANH BAO QUÁT CỦA THƯƠNG HIỆU

1.1.1.5.1. MÔ HÌNH BRANDKEY

1.1.1.5.2. ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU

1.1.2. II. Định Hình Thương Hiệu

1.1.2.1. 1. TÊN HIỆU

1.1.2.1.1. Ý nghĩa

1.1.2.2. 2. Nền tảng thương hiệu

1.1.2.2.1. Tầm nhìn thương hiệu

1.1.2.2.2. Sứ mệnh thương hiệu

1.1.2.2.3. Mục tiêu thương hiệu

1.1.2.2.4. Lợi ích thương hiệu

1.1.2.2.5. Kiến trúc thương hiệu

1.1.2.3. 3. Bản sắc thương hiệu

1.1.2.3.1. Đặc tính thương hiệu

1.1.2.3.2. Nhân cách thương hiệu

1.1.2.4. 4. SLOGAN

1.1.3. III. Thiết kế nhận dạng thương hiệu

1.1.3.1. Logo

1.1.3.2. Âm hiệu

1.1.3.3. Logo Guidline

1.1.4. IV. Thiết kế truyền thông thương hiệu

1.1.4.1. Thiết kế truyền thông P.O.S.M

1.1.4.1.1. Thiết kế nhận dạng thương hiệu văn phòng

1.1.4.2. Thiết kế trình bày thương hiệu tại địa điểm

1.1.4.3. Thiết kế truyền thông chiêu thị

1.1.4.3.1. Quảng cáo ngoài trời

1.1.4.3.2. Quảng cáo qua internet

1.1.4.3.3. Quảng cáo qua sự kiện

1.2. CHIẾN LƯỢT KINH DOANH

1.2.1. Chiến lượt giá

1.2.2. Quy trình vận hành

1.2.3. Các mối liên kết/ liên hệ

1.3. Marketing