การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ Door Mind Map: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1. แนวคิด

1.1. เป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้ง ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ

1.2. IQ (Intelligence Quotient)

1.3. EQ (Emotional Quotient)

1.4. MQ (Moral Quotient)

1.5. CQ (Creativity Quotient)

1.6. PQ (Play Quotient)

1.7. AQ (Adversity Quotient)

1.8. SQ (Social Quotient)

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้

2.1. 1.การจัดเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด

2.2. 2.การเรียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกรักการอ่าน

2.3. 3.การฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ

2.4. 4.ผสมผสานเนื้อหาอย่างสมดุล

2.5. 5.จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียน

2.6. 6.การเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ชุมชนมีส่วนร่วม

3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.1. เน้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลาย ๆ วิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน การสอน

4. ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน

4.1. ทุกคนมีความแตกต่างกันทุกคนสามารถเรียนรู้ได้การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา

5. รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์

5.1. 1.Student Centered Class

5.2. 2.Learner-based Teaching

5.3. 3.Learner Independence หรือ Self-directed Learning

6. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6.1. เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด สอนน้อย เรียน(รู้)มาก(Teach less learn more)ก้าวข้ามสาระวิชาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ของการจัดการเรียนรู้

7. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

7.1. 1.ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

7.2. 2.สร้างความรู้ด้วย ตนเอง (Construct)

7.3. 3.เรียนรู้จากแหล่ง ต่าง ๆ (Resource)

7.4. 4.ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ (Thinking)

7.5. 5.เรียนอย่างมีความสุข (Happiness)

7.6. 6.มีส่วนร่วม (Participation)

7.7. 7.เน้นความแตกต่าง ระหว่างบุคคล (Individualization)

7.8. 8.สร้างคุณลักษณะ ที่ดีงาม (Good Habit)

7.9. 9.ประเมินตนเอง (Self Evaluation)