Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân por Mind Map: Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

1.1. Quyền học tập của công dân

1.1.1. đều có quyền học tập không hạn chế

1.1.2. có thể học bất cứ ngành nghề nào

1.1.3. có quyền học thường xuyên, học suốt đời

1.1.4. đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

1.2. Quyền sáng tạo của công dân

1.3. Quyền được phát triển của công dân

1.3.1. tự do nghiên cứu khoa học/tìm tòi/suy nghĩ, đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

1.3.1.1. quyền tác giả

1.3.1.2. quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động khoa học, công nghệ

1.3.2. Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện

1.3.2.1. vật chất: có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc sức khoẻ…

1.3.2.2. tinh thần: đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..

1.3.3. Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng

1.3.3.1. Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH

1.3.3.2. cơ sở, điều kiện cần thiết để được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

2.1. quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta.

2.2. cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

3. Trách nhiệm của nhà nước và công dân

3.1. nhà nước

3.1.1. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

3.1.2. khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

3.1.3. bảo đảm những điều kiện để phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

3.1.4. ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để quyền thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân