Hodnocení

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Hodnocení 作者: Mind Map: Hodnocení

1. Funkce hodnocení

1.1. motivační

1.2. informativní

1.3. regulativní

1.4. diferenciační

1.5. podle fáze výukového procesu

1.5.1. diagnostická

1.5.1.1. na začátku výuky

1.5.2. formativní

1.5.2.1. v průběhu výuky

1.5.3. sumativní

1.5.3.1. na závěr výuky

1.6. výchovná

1.7. prognostická

2. Předmět hodnocení

2.1. Produkt

2.2. Proces

3. Formy hodnocení

3.1. Klasifikace

3.1.1. známky

3.1.2. bodové hodnocení,procenta, plusy

3.1.2.1. srozumitelnost

3.2. Slovní hodnocení

3.2.1. nehodnotit osobnosti ale výsledek práce

4. Typy hodnocení

4.1. Příslušnost hodnotitele

4.1.1. interní

4.1.2. externí

4.2. Míra autonomie žáků

4.2.1. učitelem

4.2.2. sebehodnocení

4.2.3. vrstevnické

4.3. Vztahová norma

4.3.1. kriteriální

4.3.1.1. věcné normy

4.3.1.2. běh hodnotíme např. podle tabulky

4.3.1.2.1. pro všechny stejné hodnocení

4.3.2. sociální

4.3.2.1. např. pět nejlepších žáků - 1, pět nejhorších - 5

4.3.3. individuální

4.3.3.1. počítá se můj nejlépe zaběhnutý čas z více pokusů

4.4. Podle účelu, našasování a adresáta

4.4.1. sumativní

4.4.1.1. slouží jako informace někomu jinému

4.4.1.1.1. závěrečné vysvědčení

4.4.1.1.2. např. střední škola, rodiče

4.4.1.2. je konečné

4.4.2. formativní

4.4.2.1. pilíře

4.4.2.1.1. objasňování, sdílení a porozumění cílům

4.4.2.1.2. efektivní třídní diskuse a zadávání úloh

4.4.2.1.3. efektivní zpětná vazba

4.4.2.1.4. aktivizování žáků

4.4.2.2. hodnocení pro učení

4.4.2.2.1. např. když kuchař ochutná svou polévku, dá se to změnit

4.4.2.3. slouží primárně žákovi

4.4.2.3.1. s výsledky lze něco dělat

4.4.2.4. je průběžné

4.5. Rubrikové hodnocení

4.5.1. Kritéria hodnocení

4.5.2. Indikátory

4.5.2.1. popisy výsledků pro jednotlivé úrovně výkonu