กรีฑาสี

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
กรีฑาสี 作者: Mind Map: กรีฑาสี

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1. ประธาน

1.2. รองประธาน

1.3. เลขา

1.4. เหรัญญิก

2. ฝ่ายเชียร์

2.1. สตาฟคุมคนในแสตน

2.2. นำร้อง

2.3. นักดนตรี

2.4. ฝ่ายเครื่องเสียง

2.5. เชียร์หลีดเดอร์

3. ฝ่ายพาเหรด

3.1. คนบรรยายขบวน

3.2. ตัวแทนในขบวนทั่วไป

3.3. ตัวแทนขบวนสร้างสรรค์

3.4. ตัวแทนนักกีฬา

3.5. คนฝึกซ้อมการแสดง

4. ฝ่ายสร้าง

4.1. ฝ่ายออกแบบ

4.2. ฝ่ายผลิต

5. ฝ่ายกีฬา

5.1. คนฝึกซ้อม

5.2. ฝ่ายพยาบาล

5.3. นักกีฬา

6. ปฎิคม

6.1. ฝ่ายอาหารการกิน

6.2. ฝ่ายอำนวยความสะดวกสบาย